| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/263/13 Rady Miasta Lędziny

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dotacji na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Lędziny na lata 2013 - 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 r. z późniejszymi zmianami), art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) i art. 221 ust 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta uchwala:

§ 1. Współfinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, odbywa się poprzez udzielenie osobom fizycznym dotacji celowej, do kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych w zakresie podłączania nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w celu poprawy stanu środowiska w Gminie Lędziny.

§ 2. Przyjmuje się, regulamin udzielania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Gminy Lędziny na realizację budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej  w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lędziny.

§ 4. Traci moc Uchwała nr XIII/91/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dotacji na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Lędziny" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaskiego

Przewodniczący Rady


Teresa Ciepły


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV / 263 / 13
Rady Miasta Lędziny
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Regulamin udzielania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Gminy Lędziny na realizację budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminiy Lędziny" na lata 2013 - 2015

Dział I.
Definicje

1) Program - Program udzielania dotacji w ramach realizacji budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lędziny

2) Gmina - Gmina Lędziny.

3) Inwestor (Właściciel) - właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, posiadacz samoistny oraz posiadacz zależny obiektu.

4) PGK "Partner” - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o.o.

5) Obiekt – budynek jednorodzinny wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, ujawniony w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Bieruniu, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. Jako obiekt rozumie się również budynek w trakcie budowy.

6) Przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej (art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - Dz. U. Nr 72 poz. 747 ze zmianami).

7) Ścieki bytowe – są to ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków (art. 2 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - Dz. U. Nr 72 poz. 747 ze zmianami).

8) Koszty kwalifikowane - to suma kosztów tylko tych pozycji budowy przyłącza do kanalizacji sanitarnej, które zapewniają osiągnięcie maksymalnego efektu ekologicznego. W ramach całkowitych kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego do obiektu, wydzielone zostaną koszty kwalifikowane, których finansowanie będzie rozliczane z udziałem środków budżetu Gminy Lędziny. W przypadku finansowania zadań z innych źródeł, obowiązuje definicja kosztów kwalifikowanych właściwa dla źródła finansowania. Maksymalne, uzasadnione i dopuszczalne poziomy kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych w odniesieniu do założonych efektów i rentowności przedsięwzięcia w zależności od zakresów robót, ustali wyznaczona komórka organizacyjna Urzędu Miasta Lędziny. Podatek od towarów i usług (VAT) może zostać uznany za koszt kwalifikowany tylko wtedy, gdy został faktycznie poniesiony, a Inwestor nie ma możliwości jego odzyskania.

Dział II.
Ogólne warunki uczestnictwa w Programie

Dotacją zostaną objęte obiekty położone ne terenie Gminy Lędziny spełniające określone warunki uczestnictwa tj:

1) Złożenie kompletnego wniosku o dotację do wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego.

2) W końcowym efekcie przeprowadzonych prac budowlano - montażowych podpisanie z PGK "Partner" umowy na odbiór ścieków.

3) Podpisanie umowy z Gminą Lędziny zobowiązującej Gminę do udzielenia Inwestorowi dotacji do poniesionych kosztów kwalifikowanych niezbędnych do wykonania przyłącza kanalizacyjnego.

4) W trakcie trwania budowy wszelkie wymogi formalne wynikające z przepisów Prawa budowlanego lub przepisów odrębnych będą po stronie Inwestora lub Wykonawcy prac, łącznie z opłatami z tego tytułu wynikającymi.

5) Przyznana tytułem dotacji kwota podlega zwrotowi na zasadach określonych w umowie o dotację w przypadku:

a) wystąpienia okoliczności określonych w art. 251 252 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr. 157, poz 1240 z póź. zm.),

b) zaprzestania korzystania z przyłącza kanalizacyjnego (rozwiązania umowy na odbiór nieczystości ciekłych), na którego budowę została udzielona dotacja przed upływem 5 lat od daty otrzymanej dotacji.

6) Wszystkie pozostałe, szczegółowe zasady uczestnictwa i realizacji zadań w ramach Programu, a niewymienione    w niniejszym dokumencie, określi na jego podstawie Burmistrz Miasta Lędziny.

Dział III.
Warunki przyznania dotacji

1) Warunkiem przyznania dotacji, jest przedłożenie przez Inwestora w Urzędzie Miasta Lędziny kompletnej dokumentacji tj.

- wniosku o dotację do wybudowania przyłącza,

- oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościa,

- dokumentu formalno - prawnego zezwalającego Inwestorowi na rozpoczęcie prac budowlano - montażowych,

- oświadczenia o wywiązywaniu się Inwestora z zobowiązań finansowych wobec Gminy Lędziny z tytułu podatków i opłat lokalnych zgodnie z obowiązującym prawem,

- oświadczenia o likwidacji lub zaprzestaniu użytkowania osadników ściekowych jako szamba lub  przydomowej oczyszczalni ścieków w przypadku ich dotychczasowego występowania,

- protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego sporządzony przy współudziale przedstawiciela Urzędu Miasta Lędziny,

- dokumentacji projektowej budowy przyłącza kanalizacyjnego (kserokopia),

- kosztorysu powykonawczego szczegółowego sporządzonego w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych wraz z obmiarem robót zawierającym opis przyjętych ilości,

- faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę robót budowlano - montażowych wystawionej na Inwestora,

- zaświadczenia z PGK "Partner" o podpisanej umowie na odbiór ścieków lub podpisaną umowę na odbiór ścieków (kserokopia),

2) Komisja, po stwierdzeniu kompletności Wniosku dokona weryfikacji przedłożonych dokumentów w terminie
7 dni od dnia złożenia przez Inwestora kompletnego wniosku do Urzędu Miasta Lędziny i po pozytywnym rozpatrzeniu skieruje go do realizacji. Realizacja nastąpi poprzez przelanie kwoty dotacji bezpośrednio na rzecz Wykonawcy wskazanego na fakturze VAT w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy dotacji
z Inwestorem.

3) Wnioski rozpatrywane będą indywidualnie wg kolejności ich złożenia, aż do wyczerpania środków finansowych na dany rok kalendarzowy.

4) Wnioski niezrealizowane w danym roku z powodu braku środków finansowych, będą realizowane w pierwszej kolejności w roku następnym.

Dział IV.
Zasady finansowania i harmonogram rzeczowo finansowy.

1) Ustala się, że udział w sfinansowaniu całkowitych kosztów budowy przyłącza dla każdego obiektu odrębnie będzie wynosił:

- po stronie Gminy - jako dotacja w wysokości 45 % kosztów kwalifikowanych budowy przyłącza kanalizacyjnego

- po stronie Inwestora jako udział własny w wysokości 55% kosztów kwalifikowanych  budowy przyłącza kanalizacyjnego oraz 100% kosztów niekwalifikowanych.

2) Schemat finansowania Programu.

SCHEMAT FINANSOWANIA

CAŁKOWITY KOSZT BUDOWY PRZYŁACZA KANALIZACJI SANITARNEJ (BRUTTO)

Udział własny Inwestora

Udział Gminy

55 % kosztu kwalifikowanego
+
100% kosztu niekwalifikowanego


Dotacja 45% kosztu kwalifikowanego.

3) Uproszczony harmonogram rzeczowo - finansowy budowy przyłączy w latach 2013 - 2015.

Parametr

Jedn. miary

Wart. jedn.

Wart. ogółem

Wartości w latach

2013

2014

2015

Ilość wykonanych przyłączy

szt.

1

2 014

100

500

1414

Szacowana łącza długość wykonanych przyłączy


mb


15


30 210


1500


7 500


21 210

Szacowany całkowity koszt wykonania przyłączy


zł brutto


3 100


6 243 400


310 000


1 550 000


4 383 400

4) Uproszczony harmonogram finansowy wydatkowania środków przeznaczonych na dotację do przyłączy kanalizacyjnych z budżetu Gminy Lędziny:

Parametr

Wart. ogółem zł brutto

Wartości w latach

2013

2014

2015

Szacowany łączny koszt wykonania przyłączy

2 869 950

142 500

712 500

2 014 950

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Kopijer

Absolwent studiów MBA (Thames Valley University, London). Posiada amerykańskie certyfikaty Modelu ROI™, J.J.Phillips, ROI Institute oraz metodologii Human Performance Improvement, ASTD. Certyfikowany Coach LMI™. Ponad 20-letnie doświadczenia menedżerskie i biznesowe zdobywał, jako Prezes 2C Dom Brokerski Rynku Szkoleń, Prezes American Society for Training and Development na Polskę, Wiceprezes polskiego oddziału International Institute of Coaching, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, Project Manager Misji Studyjnych w renomowanych przedsiębiorstwach w Anglii, Francji Niemczech, Holandii i Belgii, organizowanych przez Ministerstwo Przemysłu, Handlu i Finansów oraz udziałowiec i menedżer różnych firm szkoleniowych i doradczych. Doświadczenie w HR zdobywał, jako specjalista ds. szkoleń w centralnym zarządzie Poczty Polskiej oraz HR Manager w KOMA S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »