| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/263/13 Rady Miasta Lędziny

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dotacji na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Lędziny na lata 2013 - 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 r. z późniejszymi zmianami), art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) i art. 221 ust 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta uchwala:

§ 1. Współfinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, odbywa się poprzez udzielenie osobom fizycznym dotacji celowej, do kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych w zakresie podłączania nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w celu poprawy stanu środowiska w Gminie Lędziny.

§ 2. Przyjmuje się, regulamin udzielania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Gminy Lędziny na realizację budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej  w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lędziny.

§ 4. Traci moc Uchwała nr XIII/91/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dotacji na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Lędziny" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaskiego

Przewodniczący Rady


Teresa Ciepły


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV / 263 / 13
Rady Miasta Lędziny
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Regulamin udzielania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Gminy Lędziny na realizację budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminiy Lędziny" na lata 2013 - 2015

Dział I.
Definicje

1) Program - Program udzielania dotacji w ramach realizacji budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lędziny

2) Gmina - Gmina Lędziny.

3) Inwestor (Właściciel) - właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, posiadacz samoistny oraz posiadacz zależny obiektu.

4) PGK "Partner” - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o.o.

5) Obiekt – budynek jednorodzinny wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, ujawniony w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Bieruniu, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. Jako obiekt rozumie się również budynek w trakcie budowy.

6) Przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej (art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - Dz. U. Nr 72 poz. 747 ze zmianami).

7) Ścieki bytowe – są to ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków (art. 2 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - Dz. U. Nr 72 poz. 747 ze zmianami).

8) Koszty kwalifikowane - to suma kosztów tylko tych pozycji budowy przyłącza do kanalizacji sanitarnej, które zapewniają osiągnięcie maksymalnego efektu ekologicznego. W ramach całkowitych kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego do obiektu, wydzielone zostaną koszty kwalifikowane, których finansowanie będzie rozliczane z udziałem środków budżetu Gminy Lędziny. W przypadku finansowania zadań z innych źródeł, obowiązuje definicja kosztów kwalifikowanych właściwa dla źródła finansowania. Maksymalne, uzasadnione i dopuszczalne poziomy kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych w odniesieniu do założonych efektów i rentowności przedsięwzięcia w zależności od zakresów robót, ustali wyznaczona komórka organizacyjna Urzędu Miasta Lędziny. Podatek od towarów i usług (VAT) może zostać uznany za koszt kwalifikowany tylko wtedy, gdy został faktycznie poniesiony, a Inwestor nie ma możliwości jego odzyskania.

Dział II.
Ogólne warunki uczestnictwa w Programie

Dotacją zostaną objęte obiekty położone ne terenie Gminy Lędziny spełniające określone warunki uczestnictwa tj:

1) Złożenie kompletnego wniosku o dotację do wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego.

2) W końcowym efekcie przeprowadzonych prac budowlano - montażowych podpisanie z PGK "Partner" umowy na odbiór ścieków.

3) Podpisanie umowy z Gminą Lędziny zobowiązującej Gminę do udzielenia Inwestorowi dotacji do poniesionych kosztów kwalifikowanych niezbędnych do wykonania przyłącza kanalizacyjnego.

4) W trakcie trwania budowy wszelkie wymogi formalne wynikające z przepisów Prawa budowlanego lub przepisów odrębnych będą po stronie Inwestora lub Wykonawcy prac, łącznie z opłatami z tego tytułu wynikającymi.

5) Przyznana tytułem dotacji kwota podlega zwrotowi na zasadach określonych w umowie o dotację w przypadku:

a) wystąpienia okoliczności określonych w art. 251 252 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr. 157, poz 1240 z póź. zm.),

b) zaprzestania korzystania z przyłącza kanalizacyjnego (rozwiązania umowy na odbiór nieczystości ciekłych), na którego budowę została udzielona dotacja przed upływem 5 lat od daty otrzymanej dotacji.

6) Wszystkie pozostałe, szczegółowe zasady uczestnictwa i realizacji zadań w ramach Programu, a niewymienione    w niniejszym dokumencie, określi na jego podstawie Burmistrz Miasta Lędziny.

Dział III.
Warunki przyznania dotacji

1) Warunkiem przyznania dotacji, jest przedłożenie przez Inwestora w Urzędzie Miasta Lędziny kompletnej dokumentacji tj.

- wniosku o dotację do wybudowania przyłącza,

- oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościa,

- dokumentu formalno - prawnego zezwalającego Inwestorowi na rozpoczęcie prac budowlano - montażowych,

- oświadczenia o wywiązywaniu się Inwestora z zobowiązań finansowych wobec Gminy Lędziny z tytułu podatków i opłat lokalnych zgodnie z obowiązującym prawem,

- oświadczenia o likwidacji lub zaprzestaniu użytkowania osadników ściekowych jako szamba lub  przydomowej oczyszczalni ścieków w przypadku ich dotychczasowego występowania,

- protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego sporządzony przy współudziale przedstawiciela Urzędu Miasta Lędziny,

- dokumentacji projektowej budowy przyłącza kanalizacyjnego (kserokopia),

- kosztorysu powykonawczego szczegółowego sporządzonego w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych wraz z obmiarem robót zawierającym opis przyjętych ilości,

- faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę robót budowlano - montażowych wystawionej na Inwestora,

- zaświadczenia z PGK "Partner" o podpisanej umowie na odbiór ścieków lub podpisaną umowę na odbiór ścieków (kserokopia),

2) Komisja, po stwierdzeniu kompletności Wniosku dokona weryfikacji przedłożonych dokumentów w terminie
7 dni od dnia złożenia przez Inwestora kompletnego wniosku do Urzędu Miasta Lędziny i po pozytywnym rozpatrzeniu skieruje go do realizacji. Realizacja nastąpi poprzez przelanie kwoty dotacji bezpośrednio na rzecz Wykonawcy wskazanego na fakturze VAT w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy dotacji
z Inwestorem.

3) Wnioski rozpatrywane będą indywidualnie wg kolejności ich złożenia, aż do wyczerpania środków finansowych na dany rok kalendarzowy.

4) Wnioski niezrealizowane w danym roku z powodu braku środków finansowych, będą realizowane w pierwszej kolejności w roku następnym.

Dział IV.
Zasady finansowania i harmonogram rzeczowo finansowy.

1) Ustala się, że udział w sfinansowaniu całkowitych kosztów budowy przyłącza dla każdego obiektu odrębnie będzie wynosił:

- po stronie Gminy - jako dotacja w wysokości 45 % kosztów kwalifikowanych budowy przyłącza kanalizacyjnego

- po stronie Inwestora jako udział własny w wysokości 55% kosztów kwalifikowanych  budowy przyłącza kanalizacyjnego oraz 100% kosztów niekwalifikowanych.

2) Schemat finansowania Programu.

SCHEMAT FINANSOWANIA

CAŁKOWITY KOSZT BUDOWY PRZYŁACZA KANALIZACJI SANITARNEJ (BRUTTO)

Udział własny Inwestora

Udział Gminy

55 % kosztu kwalifikowanego
+
100% kosztu niekwalifikowanego


Dotacja 45% kosztu kwalifikowanego.

3) Uproszczony harmonogram rzeczowo - finansowy budowy przyłączy w latach 2013 - 2015.

Parametr

Jedn. miary

Wart. jedn.

Wart. ogółem

Wartości w latach

2013

2014

2015

Ilość wykonanych przyłączy

szt.

1

2 014

100

500

1414

Szacowana łącza długość wykonanych przyłączy


mb


15


30 210


1500


7 500


21 210

Szacowany całkowity koszt wykonania przyłączy


zł brutto


3 100


6 243 400


310 000


1 550 000


4 383 400

4) Uproszczony harmonogram finansowy wydatkowania środków przeznaczonych na dotację do przyłączy kanalizacyjnych z budżetu Gminy Lędziny:

Parametr

Wart. ogółem zł brutto

Wartości w latach

2013

2014

2015

Szacowany łączny koszt wykonania przyłączy

2 869 950

142 500

712 500

2 014 950

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »