| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/322/13 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pilchowice i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6r ust. 2a oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)

RADA GMINY PILCHOWICE
u c h w a l a :

§ 1. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiera się w każdej ilości wytworzone następujące frakcje odpadów:

1) szkło,

2) tworzywa sztuczne,

3) papier,

4) opakowania wielomateriałowe,

5) metal,

6) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone oraz odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

7) odpady wielkogabarytowe,

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

9) zużyte opony,

10) odpady budowlane i rozbiórkowe (z wyłączeniem odpadów pochodzących z prac, które wymagają pozwolenia lub zgłoszenia na budowę lub rozbiórkę oraz odpadów niebezpiecznych w szczególności wyrobów zawierających azbest),

11) przeterminowane leki,

12) chemikalia,

13) zużyte baterie i zużyte akumulatory,

14) żużel i popiół z palenisk domowych,

15) odpady zmieszane.

§ 2. 1. W ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nieruchomość zostanie wyposażona w worki (niebieskie, zielone, żółte, brązowe) do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

2. W ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomość zostanie wyposażona w brązowy pojemnik do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów zielonych oraz odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji w ilości:

1) min. 1 pojemnik o pojemności 1,1 m3dla każdej nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej,

2) min. 1 pojemnik o pojemności 0,12 m3dla każdej nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej.

§ 3. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane w sposób niezgodny z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pilchowice, będą traktowane i odbierane jako zmieszane odpady komunalne.

§ 4. 1. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie prowadzony z następującą minimalną częstotliwością:

1) odpady komunalne niesegregowane:

a) w okresie od stycznia do marca oraz od października do grudnia 1 raz w miesiącu z gospodarstw domowych, obiektów związanych z działalnością gospodarczą oraz obiektów użyteczności publicznej, a w miesiącach od kwietnia do września 2 razy w miesiącu,

b) 1 raz w miesiącu odbiór żużla i popiołu z palenisk domowych, z wyjątkiem: maja, lipca oraz sierpnia,

c) 1 raz w miesiącu z cmentarzy.

2) odpady zbierane selektywnie:

a) 1 raz w miesiącu odbiór szkła, tworzyw sztucznych, papieru, opakowań wielomateriałowych, metali,

b) 1 raz w miesiącu odbiór odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych oraz odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji,

c) 2 razy w roku odbiór odpadów komunalnych wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

d) 1 raz w roku odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych (z wyłączeniem odpadów pochodzących z prac, które wymagają pozwolenia lub zgłoszenia na budowę lub rozbiórkę oraz odpadów niebezpiecznych w szczególności wyrobów zawierających azbest).

2. Odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach, workach oraz odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywał się będzie bezpośrednio sprzed nieruchomości w miejscu, w którym nie będzie utrudniać ruchu pojazdów i pieszych, a dostępnym dla odbierającego odpady.

3. Odpady wymienione w ust. 1 winny być wystawione w dniu odbioru zgodnie z ustalonym harmonogramem do godziny 6.30 w miejscu określonym w ust. 2.

4. W szczególnych, uzasadnionych okolicznościach na wniosek właściciela dopuszcza się zwiększenie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych w obiektach użyteczności publicznej oraz w obiektach związanych z działalnością gospodarczą.

§ 5. 1. W gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku gdy pozbycie odpadów konieczne jest poza harmonogramem wywozu, odbierane będą następujące rodzaje odpadów zebranych
w sposób selektywny:

1) szkło,

2) tworzywa sztuczne,

3) papier,

4) opakowania wielomateriałowe,

5) metal,

6) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone oraz odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji ,

7) odpady wielkogabarytowe,

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

9) zużyte opony,

10) odpady budowlane i rozbiórkowe (z wyłączeniem odpadów pochodzących z prac, które wymagają pozwolenia lub zgłoszenia na budowę lub rozbiórkę oraz odpadów niebezpiecznych w szczególności wyrobów zawierających azbest),

11) przeterminowane leki,

12) chemikalia,

13) zużyte baterie i zużyte akumulatory,

14) inne odpady niebezpieczne np. świetlówki.

2. Przeterminowane leki będą bezpłatnie zbierane w pojemnikach znajdujących się w wyznaczonych aptekach na terenie Gminy Pilchowice.

3. Zużyte baterie będą bezpłatnie zbierane w oznaczonych pojemnikach znajdujących się w wyznaczonych obiektach na terenie Gminy Pilchowice.

4. Zużyte akumulatory będą bezpłatnie zbierane w punktach ich sprzedaży.

5. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz miejsc wymienionych w ust. 2, 3 i 4 właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

6. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz miejscach zbierania przeterminowanych leków oraz zużytych baterii Gmina podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Pilchowicewww.bip.pilchowice.pl .

§ 6. Właściciel nieruchomości w ramach dodatkowej usługi świadczonej przez Gminę, za określoną w odrębnej uchwale stawkę opłaty, może pozbyć się odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych oraz odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji poprzez indywidualne jej zgłoszenie do Urzędu Gminy Pilchowice.

§ 7. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości jest dostarczany przez przedsiębiorcę odbierającego odpady w formie ulotki, przynajmniej na 4 tygodnie przed rozpoczęciem okresu jaki obejmuje.

§ 8. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami przekazywane są uprawnionemu podmiotowi w celu poddania procesom odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice.

§ 10. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/309/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 14 marca 2013r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pilchowice i zagospodarowania tych odpadów /Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013r. poz. 2706/.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy Pilchowice


Andrzej Ogórek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »