| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/623/13 Rady Miasta Tychy

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie miasta Tychy oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i sposobu pobierania opłat w strefach płatnego parkowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 13b ust. 3 i 4 oraz 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz.115 z późn. zm. ), na wniosek Prezydenta Miasta po zaopiniowaniu przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów i Wydział Komunikacji, a także Komisję Finansów Publicznych i Komisję Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

1. Ustala się strefy płatnego parkowania na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych i wyznacza w strefach tych miejsca przeznaczone do parkowania zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Miejsca przeznaczone do parkowania, o których mowa w ust. 1 są niestrzeżone.

§ 2

Za parkowanie pojazdów samochodowych w wyznaczonych miejscach parkingowych w strefach płatnego parkowania pobiera się opłaty.

§ 3

1. Ustala się, że opłaty będą pobierane za parkowanie pojazdów samochodowych w dni robocze - od poniedziałku do piątku - w godzinach, określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się następujące wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania wyznaczonych na terenie miasta Tychy:

a) od chwili wjazdu za pierwszą godzinę parkowania w wyznaczonym miejscu ogólnodostępnym - 2,00 zł,

b) za drugą i trzecią rozpoczętą godzinę parkowania w wyznaczonym miejscu ogólnodostępnym odpowiednio - 2,40 zł i 2,80 zł,

c) za czwartą i kolejne rozpoczęte godziny parkowania w wyznaczonym miejscu ogólnodostępnym – 2,00 zł.

d) abonament miesięczny upoważniający do parkowania we wszystkich strefach płatnego parkowania - 50,00 zł,

e) abonament kwartalny upoważniający do parkowania we wszystkich strefach płatnego parkowania - 135,00 zł,

f) abonament miesięczny upoważniający do parkowania na wydzielonym stanowisku postojowym zastrzeżonym na prawach wyłączności (koperta) – 150,00 zł,

g) karta mieszkańca              

- abonament miesięczny – 15,00 zł,

- abonament kwartalny – 40,00 zł,

- abonament półroczny – 75,00 zł,

- abonament roczny – 150,00 zł,

3. Wprowadza się zerową stawkę opłaty dla użytkowników drogi wymienionych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Wydział Komunikacji w Tychach w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Tychy wyznaczy w strefach płatnego parkowania stanowiska postojowe (koperty) w celu korzystania z nich na prawach wyłączności przez osoby do tego upoważnione.

5. Wydział Komunikacji w Tychach w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Tychy wyznaczy w strefach płatnego parkowania miejsca przeznaczone na parkowanie oznakowanych pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, gdzie obowiązywać będzie zerowa stawka opłaty.

6. Regulamin uzyskania i korzystania z karty mieszkańca oraz z wydzielonych stanowisk postojowych zastrzeżonych na prawach wyłączności (kopert) stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych pobierane są przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach.

2. Opłaty, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt a - c pobierają inkasenci – osoby działające w imieniu i na rzecz Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w gotówce, wystawiając druk zawierający oznaczenie czasu rozpoczęcia parkowania, datę i numer rejestracyjny pojazdu.

3. Dowód uiszczenia opłaty parkujący zobowiązany jest umieścić w pojeździe za przednią szybą w sposób widoczny z zewnątrz.

4. Uiszczona opłata uprawnia do postoju pojazdu we wszystkich strefach płatnego parkowania, do czasu upływu opłaconego okresu.

5. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

6. Opłaty abonamentowe, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt d - g uiszcza się poprzez wykupienie karty abonamentowej.

7. Karta abonamentowa winna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób, który nie budzi wątpliwości, co do ważności karty.

§ 5

1. Miejski Zarząd Ulic i Mostów upoważniony jest do kontroli uiszczania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania.

2. Kontroli uiszczania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania dokonują inkasenci, poprzez sprawdzanie wnoszenia opłat za czas parkowania pojazdów samochodowych oraz sprawdzanie kart abonamentowych.

3. W razie stwierdzenia nie uiszczenia opłaty, kontrolerzy dokumentują brak opłaty poprzez sporządzenie w dwóch egzemplarzach wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej w wysokości 50,00 zł i umieszczenie jednego egzemplarza wezwania za wycieraczką pojazdu samochodowego, którego kierowca nie uiścił opłaty lub w innym odpowiednim miejscu.

4. Po otrzymaniu wezwania, parkujący ma możliwość uniknięcia obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej poprzez uiszczenie opłaty parkingowej u inkasenta przed opuszczeniem parkingu lub w terminie 14 dni od daty wystawienia wezwania – w siedzibie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach, u dowolnego inkasenta parkingowego lub przelewem na rachunek bankowy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.

5. Okazanie w siedzibie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w terminie 14 dni od daty wystawienia wezwania karty abonamentowej ważnej w dacie wystawienia wezwania zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej.

§ 6

Do dochodzenia należności z tytułu nieuiszczonych opłat, o których mowa w niniejszej uchwale mają zastosowanie przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 7

Traci moc Uchwała Nr 0150/XVI/358/04 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Tychy oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i sposobu pobierania opłat w strefie płatnego parkowania zmieniona Uchwałą Nr 0150/XVII/365/04 Rady Miasta Tychy z dnia 26 lutego 2004 roku oraz Uchwałą Nr 0150/XXII/473/04 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2004 roku.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/623/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

S T R E F Y
Płatnego parkowania na terenie Miasta Tychy.
Dni i godziny pobierania opłat parkingowych.
Symbole stref płatnego parkowania.

1. ul. G. Roweckiego

- strona wschodnia od ul. Dąbrowskiego do Al. Niepodległości – w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 900do 1700– symbol SPP „G3”,

- strona zachodnia od ul. M. Curie-Skłodowskiej do ul. Cyganerii – w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 900do 1700– symbol SPP „G2”,

- strona zachodnia od ul. Cyganerii do Al. Niepodległości – w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 900do 1700– symbol SPP „G1”,

- od Al. Niepodległości do ul. Elfów - w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 900do 1700– symbol SPP „G4”.

2. ul. Cyganerii

- północna strona od ul. Grota Roweckiego do wysokości ul. Czechowa – w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 900do 1700– symbol SPP „F1”.

- południowa strona od ul. Grota Roweckiego do wysokości ul. Czechowa – w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 900do 1700– symbol SPP „F2”.

3. Al. Jana Pawła II – parkingi w środkowym pasie zieleni – od Ronda Cassino w kierunku Ronda Olimpijskiego – w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 900do 1700. – symbol SPP „R”.

4. ul. Dmowskiego

- zatoki ( po stronie wschodniej) od Hotelu Tychy do Al. Piłsudskiego – w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 900do 1700– symbol SPP „K”,

5. Al. Niepodległości

- parking przed Urzędem Miasta – w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 730do 1530, symbol SPP „B1”,

- parking przed Szkołą Muzyczną i bankami – w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 730do 1530, symbol SPP „B2”,

- parkingi w środkowym pasie zieleni – w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 730do 1530– symbol SPP „H”.

6. ul. Biblioteczna

- strona zachodnia od ul. Budowlanych do ul. Batorego – w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 900do 1700– symbol SPP „E3”,

- strona wschodnia od ul. Budowlanych do ul. Batorego – w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 730do 1700– symbol SPP „E4”,

- strona zachodnia od ul. Batorego do ul. Bohaterów Warszawy oraz plac pomiędzy ul. Bocheńskiego a ul. Biblioteczną – w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 900do 1700– symbol SPP „E2”,

7. ul. Bocheńskiego

- strona wschodnia ul. Bocheńskiego od ul. St. Batorego do ul. Bohaterów Warszawy - w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 900do 1700– symbol SPP „E1”.

8. ul. Budowlanych

- parkingi przy ul. Budowlanych 59 – w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 730do 1530, symbol SPP „D1”,

- parking od ul. Bałuckiego do skrzyżowania ulic Budowlanych i Bibliotecznej – w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 730do 1530– symbol SPP „D2”.

9. ul. Bałuckiego – od ul. Budowlanych do ul. Cienistej – w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 730do 1530, symbol SPP „P”.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/623/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Użytkownicy dróg uprzywilejowani zerową stawką opłaty w strefie płatnego parkowania:

1. Osoby wymagające poruszania się po mieście pojazdami konstrukcyjnie przeznaczonymi do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej.

2. Pracownicy Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych Miasta Tychy używający prywatnych samochodów osobowych do celów służbowych – na podstawie identyfikatorów wydawanych przez Miejsku Zarząd Ulic i Mostów w Tychach.

3. Oznakowane pojazdy samochodowe Pogotowia Ratunkowego, Policji, Straży Pożarnej podczas wykonywania obowiązków służbowych.

4. Oznakowane pojazdy samochodowe Pogotowia: Gazowniczego, Ciepłowniczego, Energetycznego, Wodno-Kanalizacyjnego podczas wykonywania obowiązków służbowych.

5. Oznakowane pojazdy samochodowe Straży Miejskiej Miasta Tychy.

6. Właściciele pojazdów elektrycznych oraz tych, których emisja CO2nie przekracza 100 g/km – na podstawie dowodu rejestracyjnego, w którym istnieje wpis, w pozycji P3 – EE.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/623/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Regulamin
uzyskania i korzystania z Karty mieszkańca oraz wydzielonych stanowisk postojowych zastrzeżonych na prawach wyłączności (kopert).

I. Karta mieszkańca

1. Karta mieszkańca to dokument uprawniający mieszkańca zameldowanego na pobyt stały w granicach strefy płatnego parkowania do nieograniczonego postoju w ciągu postojowym wskazanym na karcie, zlokalizowanym w tej strefie.

2. Dokument Karty mieszkańca zawiera numer seryjny, oznaczenie strefy płatnego parkowania oraz zlokalizowanego w niej ciągu postojowego, numer rejestracyjny pojazdu samochodowego i okres jej obowiązywania.

3. Karta mieszkańca wydawana jest wyłącznie posiadaczom pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony i stanowi potwierdzenie wniesienia opłaty abonamentowej.

4. Osoba zainteresowana uzyskaniem Karty mieszkańca występuje do MZUiM Tychy ze stosownym wnioskiem, załączając do niego:

a) kserokopię dowodu osobistego lub inny dokument potwierdzający zameldowanie na terenie Tychów,

b) kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu,

c) dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jego właścicielem,

5. Mieszkańcom zameldowanym pod tym samym adresem wydawana jest wyłącznie jedna Karta, niezależnie od ilości posiadanych pojazdów.

6. Kartę wydaje się na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy. Okres obowiązywania karty obejmuje pełne miesiące kalendarzowe.

7. Zakupione Karty mieszkańca nie podlegają zwrotowi.

8. Dopuszcza się wymianę Karty mieszkańca w okresie jej obowiązywania, poprzez wydanie nowej karty. Warunkiem wymiany Karty mieszkańca jest zwrot poprzednio wydanej karty.

9. Posiadacz Karty mieszkańca parkujący poza obszarem wskazanym na karcie zobowiązany jest do wnoszenia opłat za postój na zasadach ogólnych.

II. Wydzielone stanowiska postojowe zastrzeżone na prawach wyłączności (koperty)

1. W celu uzyskania upoważnienia do korzystania z zastrzeżonego stanowiska postojowego na prawach wyłączności (koperta) należy wystąpić do MZU i M Tychy ze stosownym wnioskiem i uiścić opłatę abonamentową.

2. Osobie upoważnionej do korzystania z zastrzeżonego stanowiska postojowego na prawach wyłączności (koperta) wydawana jest karta poświadczająca przysługujące jej uprawnienie.

3. Dokument karty upoważniającej do korzystania z zastrzeżonego stanowiska postojowego na prawach wyłączności (koperta) zawiera numer seryjny, oznaczenie strefy płatnego parkowania oraz numeru zlokalizowanego w niej stanowiska postojowego, numer rejestracyjny pojazdu samochodowego i okres jej obowiązywania.

4. Abonament upoważniający do parkowania na wydzielonym stanowisku postojowym zastrzeżonym na prawach wyłączności (koperta), może być uiszczone z góry za więcej niż jeden miesiąc, nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego.

5. Osoba upoważniona do parkowania na wydzielonym stanowisku postojowym zastrzeżonym na prawach wyłączności (koperta), korzysta z prawa pierwszeństwa w zakresie możliwości wykupienia abonamentu na kolejne okresy, pod warunkiem zgłoszenia woli kontynuowania korzystania z miejsca najpóźniej na tydzień przed upływem opłaconego przez siebie okresu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »