| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/228/2013 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 25 kwietnia 2013r.

o zmianie uchwały w sprawie podjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielowieś

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach oraz po przeprowadzeniu konsultacji określonych uchwałą Nr XXXII/255/10 Rady Gminy Wielowieś z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XX/189/2012 Rady Gminy Wielowieś z 27 grudnia 2012 r. w sprawie podjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielowieś (Dz.Urz.Woj.Śląs. z 2013 r. poz. 1224), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych.

1. Minimalna pojemność pojemników na odpady zmieszane 0,12 m³ na każdą nieruchomość – z zaokrągleniem w górę do pełnej krotności pojemności 0,12 m³ w zależności od ilości mieszkańców tj.

1) 0,12 m³ - 1 osoba

2) 0,24 m³ - 2-3 osoby

3) 0,36 m³ - 4-5 osób

4) 0,48 m³ - 6-7 osób

2. pojemność worków, w których będzie gromadzony nadmiar odpadów zmieszanych – od 0,08 m³,

3. w zabudowie jednorodzinnej, na której wytwarzane są odpady komunalne pojemność worków na odpady z tworzywa sztucznego, metale i opakowania wielomateriałowe – minimum 0,12 m³ na 1 mieszkańca, odpady zielone ulegające biodegradacji - jeden worek o pojemności 0,08 m3minimum,

4. Minimalna pojemność pojemników na odpady w zabudowie wielorodzinnej:

a) jeden pojemnik o pojemności 1,1 m3na odpady zmieszane przy czym na jednego mieszkańca powinno przypadać 0,02 m3pojemności pojemnika,

b) jeden pojemnik o pojemności 0,24 m3na odpady zbierane w sposób selektywny (tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe) przy czym na jednego mieszkańca powinno przypadać 0,01 m3pojemności pojemnika,

c) jeden pojemnik o pojemności 0,24 m3na odpady zielone przy czym na jednego mieszkańca powinno przypadać 0,01 m3pojemności pojemnika.

5. W nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają zmieszane odpady komunalne, należy dostosować ilość i pojemność pojemników na te odpady w skali 1 miesiąca, do ilości wytwarzanych odpadów, przy uwzględnieniu tego, że:

1) dla lokali handlowych - na każde 10 m² powierzchni całkowitej lokalu, musi przypadać 0,2 m³ pojemności pojemnika na odpady zmieszane, z zastrzeżeniem iż każdy z tych lokali winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 0,12 m³, dla odpadów zbieranych w sposób selektywny (tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe) 0,1 m3pojemnika (lub worka) na każde 10 m² powierzchni całkowitej lokalu na miesiąc, dla odpadów ulegających biodegradacji 0,04 m3pojemnika (lub worka) na każde 10 m² powierzchni całkowitej lokalu na miesiąc,

2) dla lokali gastronomicznych – na jedno miejsce konsumpcyjne musi przypadać 0,08 m³ pojemności pojemnika na odpady zmieszane, z zastrzeżeniem iż każdy z tych lokali winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 0,12 m³, dla odpadów zbieranych w sposób selektywny (tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe) 0,04 m3pojemnika (lub worka) na każde miejsce konsumpcyjne na miesiąc, dla odpadów ulegających biodegradacji 0,04 m3pojemnika (lub worka) na każde miejsce konsumpcyjne na miesiąc,

3) dla szkół i przedszkoli – na każde dziecko, ucznia i pracownika musi przypadać 0,012 m³ pojemności pojemnika na odpady zmieszane, za zastrzeżeniem iż każda z tych placówek winna być wyposażona w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 0,12 m³, dla odpadów zbieranych w sposób selektywny (tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe) 0,006 m3pojemnika (lub worka) na każde dziecko i pracownika na miesiąc, dla odpadów ulegających biodegradacji 0,006 m3pojemnika (lub worka) na każde dziecko na miesiąc,

4) dla domów pomocy społecznej, moteli, pensjonatów itp. – na jedno łóżko musi przypadać 0,08 m³ pojemności pojemnika na odpady zmieszane, z zastrzeżeniem iż każdy z tych obiektów winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 0,12 m³, dla odpadów zbieranych w sposób selektywny (tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe) 0,04 m3pojemnika (lub worka) na jedno łóżko na miesiąc, dla odpadów ulegających biodegradacji 0,04 m3pojemnika (lub worka) na jedno łóżko na miesiąc,

5) dla działek rekreacyjnych – na działkę musi przypadać 0,08 m³ pojemności minimalnej wielkości pojemnika na odpady zmieszane, dla odpadów zbieranych w sposób selektywny (tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe) minimum 0,08 m³ worka, dla odpadów ulegających biodegradacji 0,08 m3worka,

6) inne zakłady pracy – na każdego pracownika musi przypadać 0,04 m³ pojemności pojemnika na odpady zmieszane, z zastrzeżeniem iż każdy z tych zakładów winien być wyposażony w conajmniej 1 pojemnik o pojemności 0,12 m³, dla odpadów zbieranych w sposób selektywny (tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe) 0,04 m3pojemnika (lub worka) na każdego pracownika na miesiąc, dla odpadów ulegających biodegradacji 0,04 m3pojemnika (lub worka) na każdego pracownika,

7) inne nieruchomości, nie wymienione wyżej – muszą być wyposażone w co najmniej 1 pojemnik na odpady zmieszane o pojemności 0,12 m³, dla odpadów zbieranych w sposób selektywny (tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe) minimum 0,08 m³ worka, dla odpadów ulegających biodegradacji 0,08 m3worka,

6. Właściciele, o których mowa w ust. 5 dostosują wyposażenie nieruchomości w pojemniki, kosze lub worki na odpady segregowane odpowiednio do rodzaju wytwarzanych odpadów.

7. Przystanki oraz miejsca o intensywnym ruchu pieszych winny być wyposażone w kosze uliczne o pojemności od 0,020 m³ do 0,080 m³.

8. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się pojemniki z opisem słownym i graficznym:

- tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe,

- szkło,

- papier.;

2) w § 6 uchyla się ust. 7.

3) w § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

Odbiór odpadów zmieszanych, odpadów zbieranych w sposób selektywny i odpadów zielonych powstających na terenie nieruchomości niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady komunalne, następuje co najmniej raz w miesiącu.;

4) w § 7 ust. 15 otrzymuje brzmienie:

Selektywnie zbierane odpady komunalne muszą być samodzielnie dostarczane do tzw. „gniazd”, zlokalizowanych w miejscach publicznych, w których znajdują się pojemniki przeznaczone na szkło i papier lub do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.;

5) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji (odpady kuchenne) powinny być w miarę istniejących możliwości w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. przez kompostowanie.;

6) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także zapewnienia, aby zwierzęta te nie powodowały uciążliwości dla otoczenia, zwłaszcza typu hałas i odory..

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Stefan Kusz


Uzasadnienie

W  związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z dnia 19 lutego 2013 r. poz. 228) umożliwiającej przejęcie przez Gminę obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz koniecznością rozdzielenia selektywnej zbiórki szkła oraz metalu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi koniecznym się staje zmiana uchwały nr XX/189/2012 Rady Gminy Wielowieś z dnia 27 grudnia 2012 roku dotyczącej podjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielowieś.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »