| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Racibórz; Wójta Gminy Lubomia

z dnia 28 września 2012r.

w sprawie powierzenia przez Gminę realizacji zadań w roku szkolnym 2012/2013 w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z terenu Gminy Lubomia, określenie szczegółowych zasad uczęszczania dzieci na w/w zajęcia oraz zasad wzajemnych rozliczeń z tego tytułu

zawarte w   Lubomi w   dniu 28 września 2012 r.pomiedzy:  

Gminą Lubomia z   siedzibą Urzędu Gminy: 44-360 Lubomia, ul. Szkolna 1, w   imieniu której działa: dr Czesław Burek – Wójt Gminy, zwaną w   treści umowy „Gminą”,  

a  

Miastem Racibórz z   siedzibą Urzędu Miasta: 47-400 Racibórz, ul. Stefana Batorego 6,w imieniu którego działa: mgr Mirosław Lenk – Prezydent Miasta Racibórz, zwanym w   treści umowy „Miastem”  

§   1.   Przedmiotem porozumienia jest powierzenie przez Gminę realizacji zadań w   roku szkolnym 2012/2013 w   zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z   terenu Gminy Lubomia, określenie szczegółowych zasad uczęszczania dzieci na w/w zajęcia oraz zasad wzajemnych rozliczeń z   tego tytułu.  

§   2.   Miasto oświadcza, że zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, o   których mowa w   § 1   będą organizowane w   Przedszkolu Nr 24 z   Oddziałami: Integracyjnymi i   Specjalnymi w   Raciborzu przy ul. Bielskiej 2, zwanym dalej „Przedszkolem”.  

§   3.   1.   Realizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci będzie odbywać się zgodnie z   przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z   dnia 3   lutego 2009r. w   sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. Nr 23 poz. 133).  

2.   Miasto zapewni odpowiednich specjalistów do prowadzenia zajęć zgodnie z   potrzebami i   zaleceniami określonymi w   opinii o   potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez podmioty, o   których mowa w   art. 71 b ustawy z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.).  

3.   Zajęcia wczesnego wspomagania będą prowadzone w   wymiarze od 4   do 8   godzin w   miesiącu, dla każdego dziecka zgodnie z   indywidualnym programem wczesnego wspomagania.  

4.   Terminy uczestnictwa dzieci w   zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju zostaną ustalone przez Dyrektora Przedszkola z   rodzicami dzieci uczestniczących w   tych zajęciach.  

§   4.   W roku szkolnym 2012/2013 z   zajęć wczesnego wspomagania będzie korzystało dwoje dzieci.  

§   5.   1.   Gmina zwróci Miastu wydatki poniesione na realizację zadania określonego w   § 1   w kwocie stanowiącej iloczyn stawki ryczałtowej za godzinę zajęć w   wysokości 100,- zł i   liczby godzin zajęć każdego dziecka.  

2.   Zwrot wydatków będzie dokonywany przelewem na rachunek Miasta w   terminie 7   dni od daty przekazania Gminie przez Miasto noty obciążeniowej, na podstawie rozliczenia poniesionych wydatków, zgodnie z   formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego porozumienia.  

§   6.   Kwestie nieuregulowane w   niniejszym porozumieniu reguluje w   szczególności ustawa z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych, ustawa z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  

§   7.   Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w   postaci aneksu pod rygorem nieważności.  

§   8.   1.   Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Gminy.  

2.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem ogłoszenia z   mocą obowiązującą od 1   września 2012 r.  

§   9.   Porozumienie zostało sporządzone w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

 

Prezydent Miasta Racibórz  


mgr   Mirosław   Lenk

Wójt Gminy Lubomia  


dr   Czesław   Burek

 


Załącznik do Porozumienia Nr
Wójta Gminy Lubomia
z dnia 28 września 2012 r.

Tytuł I.
Rozliczenie poniesionych wydatków  

 

Lp.  

Nazwisko i   imię  

Nazwa miesięca  

Ogółem liczba godzin  

Stawka za godzinę  

Kwota należna  

1  

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

 

RAZEM  

 

 

 

 

Sporządzono na podstawie rozliczeń miesięcznych potwierdzonych przez dyrektora Przedszkola.  sporządził: ...................................... zatwierdził: ......................................  ...................................., dnia ...................... r.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »