| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr VIII/70/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Pszczynie

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197,
poz. 1172, z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst Uchwały Nr VIII/70/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 maja  2011 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Pszczynie (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2011 r. Nr 152,
poz. 2832 ), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: Uchwałą Nr XXI/285/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/70/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Pszczynie (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2012 r., poz. 2978 ).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2 Uchwały Nr XXI/285/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2012 r., poz. 2978), który stanowi: „§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.”;

2) § 3 Uchwały Nr XXI/285/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2012 r., poz. 2978), który stanowi: „§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 r.”.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Leszek Szczotka


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr VIII/70/11
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 26 maja 2011 r.

w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Pszczynie

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235).

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Nadać statut jednostce budżetowej – Żłobkowi Miejskiemu w Pszczynie, poprzez nadanie mu brzmienia określonego w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Leszek Szczotka


Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/11

Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 26 maja 2011 r.

Statut Żłobka Miejskiego w Pszczynie

Podstawa prawna

Żłobek Miejski w Pszczynie wykonuje zadania własne gminy Pszczyna w zakresie prowadzenia Żłobka w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235).

2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

4. niniejszego statutu.

Rozdział I.
Nazwa Żłobka i jego siedziba

§ 1. 1. Pełna nazwa Żłobka brzmi: Żłobek Miejski i używana jest w pełnym brzmieniu.

2. Siedziba Żłobka Miejskiego mieści się w Pszczynie przy ul. Kazimierza Wielkiego 5.

3. Obszarem działania Żłobka Miejskiego jest gmina Pszczyna.

4. Organem założycielskim i sprawującym nadzór nad Żłobkiem Miejskim (zwanym dalej Żłobkiem) jest gmina Pszczyna.

5. Żłobek działa w formie gminnej jednostki budżetowej.

Rozdział II.
Cele i zadania Żłobka oraz sposób ich realizacji

§ 2. 1. Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi zdrowymi od ukończenia 1 roku życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia, lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.

2. Głównym celem Żłobka jest zapewnienie wszechstronnego, bezpiecznego, radosnego rozwoju dzieciom przy uwzględnieniu ich indywidualnych upodobań i zdolności w klimacie wzajemnego szacunku i zaufania we wspólnych działaniach.

3. Do zadań Żłobka należy:

1) zapewnienie dziecku pełnego bezpieczeństwa poprzez prowadzenie zajęć w placówce spełniającej wymagania lokalowe, sanitarne i ochrony przeciwpożarowej;

2) zapewnienie dziecku profesjonalnej opieki, w warunkach zbliżonych do domowych, w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka poprzez zatrudnienie personelu spełniającego wymagania ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3
z dnia 4 lutego 2011 r.;

3) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki edukacyjnej, poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

4) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych właściwych do wieku rozwojowego dziecka oraz uwzględniających rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny dziecka;

5) wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji uwzględniającymi rozwój psychomotoryczny dziecka;

6) zapewnienie dziecku opieki pielęgniarskiej i pedagogicznej z położeniem specjalnego nacisku na zapobieganie zachorowaniom poprzez prowadzenie profilaktyki zdrowotnej;

7) zagwarantowanie zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń lekarskich;

8) przestrzeganie zasad epidemiologicznych podczas przyjmowania dzieci do Żłobka poprzez prowadzenie codziennych oględzin dzieci przez pielęgniarkę lub opiekunkę dziecięcą przy przyjmowaniu dziecka do placówki;

9) współdziałanie z rodzicami w sprawach opieki i wychowania poprzez prowadzenie konsultacji i porad dla rodziców w zakresie rozwiązywania problemów i metod pracy z dzieckiem.

4. Do realizacji swoich zadań Żłobek posiada:

1) odpowiednie zaplecze techniczne;

2) odpowiednio przygotowaną kadrę.

Rozdział III.
Organizacja wewnętrzna Żłobka

§ 3. Strukturę organizacyjną Żłobka oraz zadania poszczególnych komórek określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Żłobka.

Rozdział IV.
Warunki przyjmowania dzieci i zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka

§ 4. 1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, które mieszkają na terenie gminy Pszczyna, według kolejności zgłoszeń.

2. W szczególnych przypadkach związanych z trudną sytuacją rodzinną i zdrowotną dziecka lub inną sytuacją losową może być ono przyjęte poza kolejnością po wcześniejszym złożeniu pisemnego wyjaśnienia.

3. Rekrutacja odbywa się raz w roku, w miesiącu maju.

4. Jeżeli Żłobek nie dysponuje wolnymi miejscami, dziecko wpisuje się na listę oczekujących na przyjęcie.

5. W przypadku zwolnienia się miejsca w Żłobku, dzieci przyjmowane są zgodnie z kolejnością na liście oczekujących na przyjęcie do Żłobka. Warunkiem utrzymania miejsca na liście oczekujących jest potwierdzanie przez rodzica/opiekuna prawnego woli korzystania z usług Żłobka, w siedzibie Żłobka, w terminie do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego, w którym ma miejsce rekrutacja.

6. Szczegółowe warunki przyjmowania dzieci do Żłobka określa Dyrektor w Zarządzeniu w sprawie zasad prowadzenia rekrutacji w Żłobku Miejskim w Pszczynie, w Regulaminie Organizacyjnym oraz w umowie pomiędzy Żłobkiem a rodzicem/opiekunem prawnym dziecka.

§ 5. 1. Podstawą świadczenia usług opiekuńczych na rzecz dziecka jest umowa zawarta pomiędzy Żłobkiem a rodzicami dziecka, jego opiekunami prawnymi oraz innymi osobami, którym sąd powierzył sprawowanie opieki na dzieckiem.

2. Podstawą odmowy przyjęcia dziecka do Żłobka lub kontynuowania opieki jest obiektywny brak możliwości ich świadczenia, występujący w szczególności w sytuacji:

1) braku wolnego miejsca w Żłobku, o którym mowa w ust. 4,

2) niewniesienia w terminie określonym w umowie opłat,

3) w przypadku stwierdzenia objawów wskazujących na stan chorobowy dziecka,

4) konieczności przeprowadzenia prac remontowych.

§ 6. 1. 1 Pobyt dziecka w Żłobku wiąże się z odpłatnością obejmującą:

1) opłatę za pobyt dziecka w Żłobku;

2) opłatę za wyżywienie;

3) opłatę dodatkową za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka wydłużoną ponad wymiar 10 godzin dziennie.

2. Opłaty za pobyt dziecka w Żłobku są pobierane, za dni w których dziecko korzysta z opieki Żłobka.

3. Rozliczenie opłat następuje na koniec danego miesiąca i jest naliczone do zapłaty w kolejnym miesiącu.

4. Wysokość opłat wskazanych w § 7 ust. 1 pkt 1-3 ustala Rada Miejska w Pszczynie w drodze uchwały."

Rozdział V.
Zarządzanie Żłobkiem

§ 7. 1. Odpowiedzialność za zarządzanie Żłobkiem ponosi Dyrektor Żłobka.

2. Dyrektora Żłobka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Pszczyny, który jest jego zwierzchnikiem służbowym.

3. Dyrektor jest odpowiedzialny za prawidłową organizację wykonywania zadań Żłobka w zakresie opiekuńczym, wychowawczym i edukacyjnym, wyłącznie przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych oraz wymaganiach zdrowotnych określonych przepisami.

4. Dyrektor kieruje całokształtem działalności Żłobka, podejmuje decyzje dotyczące jego funkcjonowania samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

5. Dyrektor współpracuje z rodzicami w celu podnoszenia jakości sprawowanej opieki, wychowania i edukacji dzieci.

6. Dyrektor Żłobka reprezentuje go na zewnątrz w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Pszczyny.

Rozdział VI.
Gospodarka finansowa

§ 8. 1. Żłobek prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej gminy Pszczyna na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

2. Żłobek utrzymywany jest ze środków publicznych tj. z budżetu gminy oraz ze środków pochodzących z opłat rodziców lub prawnych opiekunów.

3. Żłobek działa w oparciu o roczny plan finansowy opracowany przez Dyrektora Żłobka.

Rozdział VII.
Postanowienia końcowe

§ 9. 1. Nadzór nad Żłobkiem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje Burmistrz Pszczyny na podstawie planu nadzoru przyjętego przez Radę Miejską w Pszczynie w drodze odrębnej uchwały.

2. Statut Żłobka uchwala Rada Miejska w Pszczynie. Zmiany Statutu mogą być dokonane w trybie właściwym do jego uchwalenia.

§ 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »