| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/272/13 Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 23 kwietnia 2013r.

w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla publicznych szkół ponadgimnazjalnych i publicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Cieszyńskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego

Na podstawie:

- art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),

- art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

- po przeprowadzeniu konsultacji

Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1.

Uprawnionymi do otrzymania dotacji są prowadzone na terenie Powiatu Cieszyńskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,publiczne:

1) szkoły, o których mowa w art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

2) placówki, o których mowa w art. 80 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

3) ośrodki oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne, o których mowa w art. 80 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

§ 2.

Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o:

1) ustawie– należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

2) jednostce -należy przez to rozumieć szkołę oraz placówkę, o której mowa w § 1;

3) dotacji -należy przez to rozumieć udzielaną z budżetu Powiatu Cieszyńskiego, na zasadach określonych w art. 80 ustawy i niniejszej uchwale, dotację podmiotową (w rozumieniu art. 131 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

4) stawce dotacji- należy przez to rozumieć kwotę należną na jednego ucznia dotowanej jednostki, którą to kwotę stanowią odpowiednio:

a) w przypadku dotacji dla szkół publicznych, o których mowa w § 1 pkt 1: wysokość wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Powiat Cieszyński. W przypadku nieprowadzenia przez Powiat Cieszyński szkoły tego samego typu i rodzaju stawka dotacji jest równa kwocie przewidzianej na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Cieszyńskiego;

b) w przypadku dotacji dla placówek publicznych, o których mowa w § 1 pkt 2: wysokość wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w placówkach tego samego rodzaju prowadzonych przez Powiat Cieszyński. W przypadku nieprowadzenia przez Powiat Cieszyński placówki publicznej danego rodzaju stawka dotacji jest równa kwocie przewidzianej na jednego wychowanka placówki tego rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Cieszyńskiego;

c) w przypadku dotacji dla publicznych ośrodków oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych, o których mowa w § 1 pkt 3: kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Cieszyńskiego;

5) wydatkach bieżących– rozumie się przez to wydatki określone w art. 236 ust. 2 ustawy
o finansach publicznych;

6) uczniach –rozumie się przez to także słuchaczy i wychowanków;

7) dotacji należnej dla jednostki– należy przez to rozumieć łączną kwotę pieniężną przypadającą do wypłaty na rzecz jednostki w danym roku kalendarzowym, ustaloną w wyniku przemnożenia miesięcznej stawki dotacji przypadającej na ucznia, przez liczbę uczniów wykazanych w miesięcznych sprawozdaniach dotowanej jednostki w kolejnych miesiącach roku kalendarzowego, w którym ona funkcjonowała.

§ 3.

Dotacji udziela się z budżetu Powiatu  Cieszyńskiego w przeliczeniu na ucznia.

§ 4.

Przy obliczaniu miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia, otrzymane wyniki wyliczeń zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

§ 5.

1. Jednostki zobowiązane są złożyć prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Jednostki rozpoczynające działalność w następnym roku budżetowym, które otrzymają zezwolenie na założenie szkoły lub placówki po 30 września danego roku, mogą składać wniosek o udzielenie dotacji do końca miesiąca, w którym uprawomocni się decyzja o zezwoleniu, nie później jednak niż do 15 grudnia danego roku budżetowego.

3. W roku 2013 jednostki  rozpoczynające działalnośćod 1 września2013r., mogą złożyć wnioski o których mowa w ust. 1 nie później niż do 31 lipca 2013roku.

4. Do wniosku dołączyć należy kserokopię zezwolenia na utworzenie jednostki wydanego przez Starostę Cieszyńskiego.

5. Wzór wniosku o udzielenie dotacji rocznej stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 6.

1. Podstawą przekazania jednostkom dotacji na dany miesiąc, jest sprawozdanie o faktycznej liczbie uczniów wg stanu na 1 dzień danego miesiąca.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 przekazane musi zostać w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

3. Nieprzekazanie sprawozdania o faktycznej liczbie uczniów w terminie określonym w ust. 2, skutkować może przesunięciem terminu przekazania dotacji lub, w uzasadnionych przypadkach, jej czasowym wstrzymaniem.

§ 7.

1. Miesięczną stawkę dotacji należnej na jednego ucznia ustala corocznie Zarząd Powiatu Cieszyńskiego.

2. Miesięczna stawka dotacji na jednego ucznia jednostek wymienionych w § 1 pkt 1 i 2 określana jest w terminie do 40 dni od dnia podjęcia przez Radę Powiatu Cieszyńskiego uchwały budżetowej na rok, w którym dotacja będzie przekazywana tym jednostkom, z zastrzeżeniem ust. 6.

3. W terminie 30 dni od daty otrzymania przez Powiat Cieszyński metryczki subwencji oświatowej na dany rok dokonywana jest weryfikacja miesięcznej stawki dotacji o której mowa w ust. 2, w odniesieniu do wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia szkoły lub placówki danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Cieszyńskiego.

4. W przypadku, gdy z weryfikacji o której mowa w ust. 3 wynika, że kwota przewidziana na jednego ucznia danej szkoły lub placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Cieszyńskiego jest wyższa od stawki dotacji ustalonej wcześniej, Zarząd Powiatu Cieszyńskiego w terminie 30 dni od daty powzięcia takiej informacji dokonuje ponownego ustalenia tej stawki. Jednocześnie w terminie 30 dni od daty zmiany niniejszej stawki następuje wyrównanie dotacji przekazanych jednostkom od dnia 1 stycznia danego roku.

5. O zmianie stawki dotacji, o której mowa w ust. 4 Powiat Cieszyński informuje pisemnie osobę prowadzącą daną jednostkę w terminie do 30 dni od daty ponownego jej ustalenia.

6. W przypadku nieprowadzenia przez Powiat Cieszyński szkoły lub placówki danego typu i rodzaju co jednostka publiczna wymieniona w § 1 pkt 1 i 2, miesięczna stawka dotacji na jednego ucznia tej jednostki ustalana jest w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Powiat Cieszyński metryczki subwencji oświatowej.

7. W przypadku o którym mowa w ust. 6, do czasu otrzymania przez Powiat Cieszyński metryczki subwencji oświatowej na dany rok miesięczna stawka dotacji na jednego ucznia przekazywana jest zaliczkowo w wysokości kwoty przewidzianej na ucznia danego typu i rodzaju szkoły/placówki w części oświatowej subwencji ogólnej za rok poprzedni.

8. W przypadku jednostek wymienionych w § 1 pkt 3, do czasu otrzymania przez Powiat Cieszyński metryczki subwencji oświatowej, miesięczna stawka dotacja na jednego ucznia przekazywana jest zaliczkowo w wysokości kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Cieszyńskiego za rok poprzedni. W terminie 30 dni od otrzymania metryczki subwencji oświatowej Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ustala wysokość stawki dotacji należnej na jednego ucznia obowiązującej na dany rok. Jednocześnie w terminie 30 dni od daty ustalenia tej stawki, następuje wyrównanie dotacji przekazanych jednostkom zaliczkowo od dnia 1 stycznia danego roku.

§ 8.

1. Powiat Cieszyński przekazuje dotacje w dwunastu częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

2. Dotacje przekazywane są na rachunek bankowy określony we wniosku o udzielenie dotacji.

3. W przypadku zmiany numeru rachunku o którym mowa w ust. 2, organ prowadzący daną jednostkę  informuje o tym fakcie Powiat Cieszyński nie później niż do 10 dnia miesiąca, od którego obowiązywać ma zmiana numeru rachunku.

Rozdział 2.
Rozliczanie dotacji

§ 9.

Kwota dotacji udzielonej w roku kalendarzowym danej jednostce podlega rozliczeniu, które polega na weryfikacji danych dotyczących wykorzystania środków pochodzących z dotacji oraz danych o liczbie uczniów podanych w sprawozdaniach, o których mowa w § 6 ust. 1 oraz w § 11 ust. 1.

§ 10.

1. Osoba fizyczna lub osoba prawna prowadząca jednostkę zobowiązana jest sporządzić i przekazać w ciągu dwudziestu dni po upływie każdego kwartału, sprawozdanie z wykorzystania dotacji, na formularzu którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Dane wykazywane w tych sprawozdaniach mają charakter narastający.

2. W sprawozdaniach o których mowa w ust. 1powinny zostać uwzględnione wszystkie wydatki dokonane przez daną jednostkę ze środków pochodzących z otrzymanej dotacji.

3. Powiat Cieszyński ma prawo do zażądania szczegółowych informacji w zakresie danych wykazanych w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1 w sytuacji gdy:

a) dane te są niekompletne,

b) dane te wzbudzają wątpliwości lub zastrzeżenia co do ich treści bądź zgodności ze stanem rzeczywistym,

c) dane te nie odpowiadają puli środków przekazanych danej jednostce w okresie, którego dotyczy sprawozdanie, a także w przypadku przeprowadzania czynności, o których mowa w rozdziale 3.

4. Powiat Cieszyński powiadamia pisemnie organ prowadzący jednostkę o efektach przeprowadzonej weryfikacji danych dotyczących przeznaczenia dotacji.

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie wykorzystania dotacji, Powiat Cieszyński powiadamia organ prowadzący jednostkę o wysokości wydatków dokonanych niezgodnie z przeznaczeniem dotacji, w piśmie o którym mowa w ust. 4.

6. Zwrot dotacji następuje na rachunek wskazany w piśmie, o którym mowa w ust. 4 nie później niż 14 dni od dnia jego otrzymania.

§ 11.

1. Jednostki,  którym Powiat Cieszyński przekazuje w danym roku kalendarzowym dotacje, zobowiązane są do przedłożenia w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku, w którym udzielone im zostały dotacje, sprawozdania o rocznej liczbie uczniów za okres ubiegłego roku według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, celem weryfikacji danych podanych w poszczególnych miesiącach minionego roku kalendarzowego.

2. Powiat Cieszyński powiadamia pisemnie organ prowadzący jednostkę o efektach weryfikacji danych, o których mowa w ust. 1 jednocześnie określając w piśmie ewentualną wysokość dopłaty bądź potrącenia dotacji.

3. Wynikająca z weryfikacji liczby uczniów:

a) nadwyżka pomiędzy kwotą dotacji należnej za dany rok, a kwotą dotacji wypłaconej w danym roku, zostaje po rozliczeniu przekazana przez organ dotujący na rachunek bankowy jednostki w terminie do 31 marca roku następnego,

b) kwota nadpłaconej dotacji, wynikająca z rozliczenia dotacji za rok ubiegły, zostaje zaliczona na poczet należnej dotacji za najbliższy miesiąc roku, w którym dokonano rozliczenia dotacji.

§ 12.

1. Organ prowadzący jednostkę, która w danym roku kalendarzowym, zakończyła swoją działalność zobowiązany jest, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności, do:

1) przekazania informacji o faktycznej liczbie uczniów, którzy uczęszczali do jednostki w poszczególnych miesiącach danego roku wg stanu na 1 dzień miesiąca, na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

2) przekazania informacji o wysokości wydatków bieżących poniesionych ze środków otrzymanej dotacji, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. O wynikach rozliczenia dotacji Powiat Cieszyński powiadamia organ prowadzący o którym mowa w ust. 1 do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu złożenia informacji wynikających z ust. 1 pkt 1 i 2.

3. W przypadku stwierdzenia sytuacji, w której dotacja należna jednostce w danym roku kalendarzowym jest wyższa, aniżeli dotacja otrzymana przez tą jednostkę, Powiat Cieszyński ustaloną kwotę zobowiązania z tytułu wyrównania dotacji przekazuje na rachunek bankowy jednostki w terminie 14 dni od dnia przekazania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2.

4. W przypadku, gdy w trakcie rozliczenia dotacji stwierdzone zostanie, że dana jednostka pobrała w roku kalendarzowym dotację w wysokości wyższej niż wynikająca z rozliczenia lub też dotację wykorzystała ona na wydatki niezgodne z przeznaczeniem, dotacja ta podlega zwrotowi na rachunek bankowy Powiatu Cieszyńskiego, wskazany w piśmie, o którym mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego pisma.

§ 13.

Prawo do otrzymywania dotacji jednostki dotowane tracą w przypadku:

1) zaprzestania działalności,

2) likwidacji jednostki,

3) cofnięcia zezwolenia na założenie jednostki.

Rozdział 3.
Kontrola wykorzystania dotacji

§ 14.

1. Jednostka, która otrzymała dotacje z budżetu Powiatu Cieszyńskiego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, może zostać skontrolowana w zakresie prawidłowości przedstawienia danych o liczbie uczniów oraz danych dotyczących wykorzystania otrzymanej dotacji.

2. Pracownicy Starostwa Powiatowego upoważnieni przez Starostę Cieszyńskiego do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1, mają prawo wstępu do pomieszczeń jednostki oraz wglądu do prowadzonej przez nią dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.

3. Dokumentacja finansowa danej jednostki publicznej powinna być prowadzona w taki sposób, by możliwe było wyodrębnienie wydatków finansowanych z otrzymanej dotacji.

4. Podstawą do przeprowadzenia kontroli przez pracownika/ów Starostwa Powiatowego jest imienne upoważnienie od Starosty określające:

1) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę,

2) nazwę jednostki kontrolowanej,

3) zakres przedmiotowy kontroli,

4) czasokres przeprowadzania kontroli.

5. O zamiarze przeprowadzenia kontroli powiadamia się w formie pisemnej dyrektora jednostki lub jego zastępcę oraz organ prowadzący jednostkę wraz z informacją o zakresie przedmiotowym kontroli i czasokresie jej przeprowadzania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia kontroli.

6. W ramach dokumentacji okazywanej przez jednostkę, osoby kontrolujące mają prawo żądać stosownych kopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz żądać udzielania odpowiedzi i wyjaśnień pisemnych.

7. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół. Jeden jego egzemplarz otrzymuje jednostka kontrolowana,  natomiast drugi przekazywany jest do akt.

8. Na podstawie ustaleń protokołu kontroli do skontrolowanej jednostki kierowane jest pisemne wystąpienie pokontrolne, które może dotyczyć nieprawidłowości stwierdzonych w zakresie danych o liczbie uczniów i/lub nieprawidłowości z zakresu wykorzystania dotacji. W zależności od wyników przeprowadzonej kontroli w wystąpieniu pokontrolnym określona może zostać kwota niezbędnej dopłaty do dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu Cieszyńskiego lub kwota zwrotu dotacji pobranej przez jednostkę w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem. W wystąpieniu pokontrolnym określa się również osoby odpowiedzialne za powstanie stwierdzonych nieprawidłowości, jeżeli uzyskane informacje wskazanie takich osób umożliwiają.

9. Dyrektor jednostki skontrolowanej lub organ prowadzący tą jednostkę w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o którym mowa w ust. 8, może skierować zastrzeżenia do Starosty Cieszyńskiego.

10. Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 9 może być zakwestionowanie zgodności ustaleń kontroli ze stanem faktycznym lub zakwestionowanie interpretacji prawa zawartej w wystąpieniu pokontrolnym. O wyniku rozpoznania zastrzeżeń Starosta powiadamia jednostkę i organ prowadzący w terminie do 14 dni od otrzymania zastrzeżeń.

§ 15.

1. Wypłatę dotacji wstrzymuje się w przypadku:

1) uniemożliwienia przeprowadzania kontroli, o której mowa w § 14,

2) stwierdzenia niezgodności stanu faktycznego z wpisem do rejestru wydanych zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej,

3) stwierdzenia niezgodności danych wykazanych w sprawozdaniach, o których mowa w § 6 ust. 1, oraz w § 10 ust. 1 ze stanem faktycznym, a także warunkowo w przypadku niespełnienia wymogów określonych w § 6 ust. 2 lub § 10 ust. 1.

2. Wstrzymana dotacja jest uruchamiana w miesiącu następującym po miesiącu, w którym zostaną usunięte uchybienia określone w ust. 1.

§ 16.

Jeżeli w wyniku kontroli stwierdzono, że dotacja pobrana została nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlega ona zwrotowi w kwocie nienależnie i/lub nadmiernie pobranej, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych według trybu i zasad określonych w przepisach obowiązującej ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 4.
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Cieszyńskiego.

§ 18.

Uchwala wchodzi w życie w pierwszym dniu miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego


Stanisław Kubicius


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/272/13
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 23 kwietnia 2013 r.

___________________________________

(pieczęć wnioskodawcy-organu prowadzącego)

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI
DLA SZKOŁY/PLACÓWKI PUBLICZNEJ
PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ LUB OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ROK KALENDARZOWY ________________

Uwaga! Na każdy typ i rodzaj jednostki składa się odrębny wniosek!

Termin składania wniosku: do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji

1. Pełna nazwa i adres organu prowadzącego jednostkę

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. Pełna nazwa jednostki (szkoły/placówki) i jej adres*

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

* - w przypadku szkoły chodzi o pełną nazwę szkoły (nie zespołu szkół)

3. Charakterystyka jednostki

                            Szkoła dla dzieci i młodzieży                                                        Dzienna

                                                                                                                                                                                                                  Szkoła dla dorosłych                                                                      Wieczorowa

                                                                                                                                                                                                                  Placówka                                                                                    Zaoczna

4. Numer i data decyzji o utworzeniu szkoły/placówki publicznej

___________________________________________________________________________

5. Data rozpoczęcia działalności jednostki

___________________________________________________________________________

6. Nazwa banku i numer rachunku bankowego jednostki

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

7. Planowana liczba uczniów/słuchaczy/wychowanków w jednostce w ________ roku

Wyszczególnienie**

Liczba uczniów/słuchaczy/wychowanków

01.01–31.01

01.02–31.08

01.09–31.12

Liceum ogólnokształcące

Szkoła zawodowa (kształcąca w zawodach medycznych)

w tym w zawodach***:

Szkoła zawodowa (kształcąca w pozostałych zawodach)

w tym w zawodach***:

Inna jednostka

** - każda jednostka może uzupełnić tylko jeden z powyższych wierszy, za wyjątkiem sytuacji, w której dana szkoła prowadzi kształcenie w zawodach medycznych i nie medycznych

*** - w wierszach poniżej należy wypisać zawody, w obrębie których szkoła prowadzi kształcenie, przy czym suma uczniów przyporządkowanych do poszczególnych zawodów musi być równa liczbie uczniów wpisanej odpowiednio w pozycji „Szkoła zawodowa (kształcąca w zawodach medycznych)” i/lub w pozycji „Szkoła zawodowa (kształcąca w pozostałych zawodach)”

W tym osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty

Uczniowie/wychowankowie niepełnosprawni****

Liczba uczniów/wychowanków

01.01–31.01

01.02–31.08

01.09–31.12

Upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim, niedostosowani społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożeni uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi

Niewidomi lub słabo widzący, z niepełnosprawnością ruchową,
z zaburzeniami psychicznymi

Niesłyszący lub słabo słyszący, upośledzeni umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Upośledzeni umysłowo w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną, z autyzmem

Wymagający wczesnego wspomagania rozwoju

**** - jedna osoba może być przyporządkowana tylko i wyłącznie do jednego rodzaju niepełnosprawności

8. Osoby reprezentujące organ prowadzący upoważnione do dokonywania czynności związanych z uzyskiwaniem dotacji

1) ____________________________________________________________________

(imię i nazwisko, stanowisko, telefon)

2) ____________________________________________________________________

(imię i nazwisko, stanowisko, telefon)

3) ____________________________________________________________________

(imię i nazwisko, stanowisko, telefon)

9. Zobowiązuję się do:

1) informowania o każdej zmianie  numeru rachunku bankowego jednostki;

2) informowania o zmianie nazwy bądź adresu osoby prawnej albo fizycznej prowadzącej szkołę/placówkę oraz o zmianie adresu szkoły/placówki;

3) terminowego przekazywania sprawozdań o liczbie uczniów/ słuchaczy/ wychowanków za kolejne miesiące roku, na który składany jest niniejszy wniosek, według obowiązującego wzoru;

4) terminowego składania rozliczenia kwartalnego z wykorzystania dotacji, według obowiązującego wzoru;

5) terminowego składania sprawozdania o rocznej liczbie uczniów/słuchaczy/ wychowanków za okres roku ubiegłego, według obowiązującego wzoru.

10. Oświadczam, że:

1) wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością;

2) znane mi są przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

11. Imię i nazwisko osoby składającej wniosek

___________________________________________________________________________

12.               Dane kontaktowe

              Numer  telefonu: _______________________________

              Adres e-mail: __________________________________

                                                                                                 

__________________              _________________________________________________

(miejscowość i data)                            (podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących organ prowadzący)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/272/13
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 23 kwietnia 2013 r.

___________________________

(pieczęć szkoły/placówki)                                                                                                               

SPRAWOZDANIE O LICZBIE
UCZNIÓW/ SŁUCHACZY/ WYCHOWANKÓW
SZKOŁY/PLACÓWKI PUBLICZNEJ
w miesiącu _____________________ roku ________

Uwaga! Na każdy typ i rodzaj jednostki składa się odrębne sprawozdanie!

Pełna nazwa jednostki (szkoły/placówki)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Pełna nazwa organu prowadzącego jednostkę

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Wyszczególnienie*

Rzeczywista liczba uczniów/słuchaczy/wychowanków

Liceum ogólnokształcące

Szkoła zawodowa (kształcąca w zawodach medycznych)

w tym w zawodach**:

Szkoła zawodowa (kształcąca w pozostałych zawodach)

w tym w zawodach**:

Inna jednostka

* - każda jednostka może uzupełnić tylko jeden z powyższych wierszy, za wyjątkiem sytuacji, w której dana szkoła prowadzi kształcenie w zawodach medycznych i nie medycznych

** - w wierszach poniżej należy wypisać zawody, w obrębie których szkoła prowadzi kształcenie, przy czym suma uczniów przyporządkowanych do poszczególnych zawodów musi być równa liczbie uczniów wpisanej odpowiednio w pozycji „Szkoła zawodowa (kształcąca w zawodach medycznych)” i/lub w pozycji „Szkoła zawodowa (kształcąca w pozostałych zawodach)”

W tym osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty

Uczniowie/wychowankowie niepełnosprawni***

Liczba uczniów/wychowanków

Upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim, niedostosowani społecznie,
z zaburzeniami zachowania, zagrożeni uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi

Niewidomi lub słabo widzący, z niepełnosprawnością ruchową,
z zaburzeniami psychicznymi

Niesłyszący lub słabo słyszący, upośledzeni umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Upośledzeni umysłowo w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną, z autyzmem

Wymagający wczesnego wspomagania rozwoju

*** - jedna osoba może być przyporządkowana tylko i wyłącznie do jednego rodzaju niepełnosprawności

Oświadczam, że dane wykazane w tabeli są zgodne ze stanem rzeczywistym na 1 dzień danego miesiąca.

Oświadczam, że znane są mi zapisy ustawy o statystyce publicznej, dotyczące przekazywania danych statystycznych niezgodnie ze stanem faktycznym.

____________________                                         

(miejscowość i data)

____________________                                                                      ________________________________

(podpis sporządzającego)                                                        (podpis i pieczęć osoby uprawnionej

                                                                      do reprezentowania organu prowadzącego)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/272/13
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 23 kwietnia 2013 r.

___________________________

(pieczęć szkoły/placówki)                                                                                                                                                                       

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI
DLA SZKOŁY/PLACÓWKI PUBLICZNEJ
za _______ kwartał _______ roku

Uwaga! Na każdy typ i rodzaj jednostki składa się odrębne sprawozdanie!

Uwaga! Dane wykazywane w sprawozdaniu mają charakter narastający!

Pełna nazwa jednostki (szkoły/placówki)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Pełna nazwa organu prowadzącego daną jednostkę

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Kwota dotacji otrzymanych ogółem od początku roku do ________________

Wydatki dokonane od początku roku

Kategorie wydatków

Kwota [zł]

Wynagrodzenia pracowników

Pochodne od wynagrodzeń

Opłaty za media

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy dydaktycznych, książek

Remonty

Wynajem pomieszczeń

Inne wydatki (wyszczególnione w tabeli poniżej)


Nazwa wydatku

Kwota [zł]

Ogółem

Kwota dotacji niewykorzystanej

Oświadczam, że podane dane są zgodne z rzeczywistością.

Oświadczam, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

_____________________                                         

(miejscowość i data)

____________________                                                        _________________________________

(podpis sporządzającego)                                                        (podpis i pieczęć osoby uprawnionej

                                                                                                  do reprezentowania organu prowadzącego)


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/272/13
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 23 kwietnia 2013 r.

___________________________

(pieczęć szkoły/placówki)                                                                                                                                           

             

SPRAWOZDANIE O LICZBIE UCZNIÓW/ SŁUCHACZY/ WYCHOWANKÓW
SZKOŁY/PLACÓWKI PUBLICZNEJ W ROKU ______________

Uwaga! Na każdy typ i rodzaj jednostki składa się odrębne sprawozdanie!

Pełna nazwa jednostki (szkoły/placówki)

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Pełna nazwa organu prowadzącego jednostkę

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Oświadczam, że dane wykazane w tabeli poniżej są zgodne ze stanem rzeczywistym.

Oświadczam, że znane są mi zapisy ustawy o statystyce publicznej, dotyczące przekazywania danych statystycznych niezgodnie ze stanem faktycznym.

____________________                                         

(miejscowość i data)

____________________                                                                                                                                            _______________________________________

(podpis sporządzającego)                                                                                                                                                          (podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania organu prowadzącego)


Wyszczególnienie*

Liczba uczniów/słuchaczy/wychowanków/miejsc noclegowych w roku _________ w miesiącu

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Liceum ogólnokształcące

Szkoła zawodowa (kształcąca w zawodach medycznych)

Szkoła zawodowa (kształcąca w pozostałych zawodach)

Inne jednostki

* - każda jednostka może uzupełnić tylko jeden z powyższych wierszy, za wyjątkiem sytuacji, w której dana szkoła prowadzi kształcenie w zawodach medycznych i nie medycznych.W tym osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty

Uczniowie/wychowankowie niepełnosprawni**

Liczba uczniów/wychowanków w miesiącu

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim, niedostosowani społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożeni uzależnieniem,
z chorobami przewlekłymi

Niewidomi lub słabo widzący,
z niepełnosprawnością ruchową,
z zaburzeniami psychicznymi

Niesłyszący lub słabo słyszący, upośledzeni umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Upośledzeni umysłowo w stopniu głębokim,
z niepełnosprawnością sprzężoną, z autyzmem

Wymagający wczesnego wspomagania rozwoju

** - jedna osoba może być przyporządkowana tylko i wyłącznie do jednego rodzaju niepełnosprawności

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacko Radcowska Kacprzak Kowalak sp. p. w Poznaniu

Kancelaria kieruje swoje usługi zarówno do małych i średnich przedsiębiorców, jak i do osób fizycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »