| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/307/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach

Na podstawie art. 12 pkt 8   lit. g) oraz art. 40 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r., nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 1, art. 9   ust. 1, art. 12 ustawy z   dnia 20 grudnia 1996 roku o   gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z     2011 r., nr 45, poz. 236), art. 68 ustawy z   dnia 30 sierpnia 1996 roku o   komercjalizacji i   prywatyzacji (tekst jednolity Dz. U. z   2013 r., poz. 216) oraz art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2) ustawy z   dnia 20 lipca 2000 roku o   ogłaszaniu aktów normatywnych  
i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2011 r., nr 197, poz. 1172 ze zm.)  

Rada Powiatu Wodzisławskiego  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się niniejszym zasady wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i   zbywania udziałów i   akcji w   spółkach w   związku z   wykonywaniem zadań własnych związanych z   zaspokajaniem zbiorowych potrzeb powiatowej wspólnoty samorządowej, w   szczególności w   zakresie określonym w   przepisach ustawy z   dnia 20 grudnia 1996 r. o   gospodarce komunalnej (Dz. U. z   2011 r., nr 45, poz. 236).  

§   2.   Ilekroć w   niniejszej uchwale jest mowa o:  

1)   spółce – rozumie się przez to spółkę z   ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną,  

2)   Powiecie – rozumie się przez to Powiat Wodzisławski,  

3)   Kodeksie spółek handlowych – rozumie się przez to ustawę z   dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z   2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.),  

4)   Ustawie o   komercjalizacji i   prywatyzacji – rozumie się przez to ustawę z   dnia 30 sierpnia 1996 roku o   komercjalizacji i   prywatyzacji (tekst jednolity Dz. U. z   2002 r., nr 171, poz. 1397 ze zm.),  

5)   Radzie Powiatu – rozumie się przez to Radę Powiatu Wodzisławskiego,  

6)   Zarządzie Powiatu – rozumie się przez to Zarząd Powiatu Wodzisławskiego.  

§   3.   1.   Powiat może obejmować udziały w   spółkach już istniejących lub dopiero tworzonych oraz pokrywać je wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi (aportami).  

2.   Upoważnia się Zarząd Powiatu do wnoszenia na pokrycie kapitału zakładowego w   spółce wkładów pieniężnych w   granicach kwot przewidzianych na ten cel w   budżecie Powiatu na dany rok budżetowy oraz wkładów niepieniężnych (aportów).  

3.   Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki winno być poprzedzone wyceną wnoszonego mienia Powiatu sporządzoną w   zależności od rodzaju wkładu niepieniężnego przez rzeczoznawcę majątkowego lub biegłego rewidenta albo     innego rzeczoznawcę uprawnionego na podstawie właściwych przepisów, z   zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.  

4.   Wniesienie wkładów niepieniężnych w   postaci prawa własności nieruchomości wymaga zgody Rady Powiatu, wyrażonej w   formie uchwały.  

5.   Upoważnia się Zarząd Powiatu do obejmowania udziałów lub akcji w   spółkach.  

§   4.   Upoważnia się Zarząd Powiatu do nabywania udziałów lub akcji w   spółkach.  

§   5.   1.   Upoważnia się Zarząd Powiatu do zbywania udziałów lub akcji w   spółkach.  

2.   Udziały lub akcje, o   których mowa w   ust. 1   winny być zbywane z   zachowaniem przepisów ustawy o   komercjalizacji i   prywatyzacji.  

3.   Upoważnia się Zarząd Powiatu do wyboru trybu zbycia udziałów lub akcji spośród wskazanych przepisami ustawy o   komercjalizacji i   prywatyzacji.  

§   6.   1.   Zarząd Powiatu wyraża wolę wniesienia wkładów oraz objęcia, nabycia lub zbycia udziałów lub akcji w   drodze uchwały.  

2.   O każdorazowym dokonaniu czynności wniesienia wkładów i   objęcia udziałów lub akcji albo nabyciu, zbyciu udziałów lub akcji w   spółce Zarząd Powiatu informuje Radę Powiatu na najbliższej sesji Rady Powiatu następującej po dokonaniu wyżej wymienionej czynności.  

§   7.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§   8.   Niniejsza uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Eugeniusz   Wala

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Zierke

Ekspert z zakresu prawa, biznesu i ekonomii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »