| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/229/2013 Rady Gminy Bestwina

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 31, art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm ) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Rada Gminy Bestwina
uchwala:

§ 1.

1. Ustalić zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określić wzór wniosku o przyznanie nagrody/wyróżnienia, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 3.

Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


Jerzy Zużałek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/229/2013
Rady Gminy Bestwina
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

Rada Gminy Bestwina dla podkreślenia wybitnych osiągnięć sportowych, postanawia, iż ze środków budżetu gminy przyznane będą nagrody dla zawodników oraz wyróżnienia dla zawodników, trenerów osiągających wybitne wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym, a także innym osobom wyróżniającym się w działalności sportowej.

§ 1.

1. Środki finansowe przeznaczone na nagrody i wyróżnienia planowane są w budżecie Gminy. Wysokość nagrody uzależniona jest od możliwości finansowych Gminy Bestwina i może podlegać zmianom w poszczególnych latach.

2. Nagroda przyznawana będzie raz na dwa lata, przy czym po raz pierwszy w roku 2014.

3. Wnioski w sprawie nagród składane są do 30 marca.

§ 2.

1. Nagroda przyznawana jest dla zawodnika zamieszkującego na terenie Gminy Bestwina lub zrzeszonego w klubach i stowarzyszeniach kultury fizycznej mających siedzibę na terenie Gminy Bestwina.

2. W przypadku osiągnięcia kilku wyników nagroda przyznawana jest za najwyższy wynik.

3. Nagroda może mieć charakter pieniężny lub rzeczowy.

§ 3.

1. Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym przyznaje Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią właściwej Komisji rozpatrującej wnioski.

2. Nagrodę lub wyróżnienie może otrzymać zawodnik, który poza kryteriami określonymi w § 4 ust. 1 swoją postawą zachowaniem, w szczególności zachowaniem fair play oraz osiągniętymi wynikami sportowymi promuje Gminę Bestwina.

§ 4.

Nagrody dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych mogą być przyznawane w systemie trzystopniowym:

1) Nagroda I stopnia, za ustanowienie rekordu Polski, Europy lub Świata lub za udział w zawodach sportowych o randze Mistrzostw Świata, Europy lub Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Olimpiadach Specjalnych.

2) Nagroda II stopnia, za zajęcie co najmniej 10 miejsca w zawodach sportowych o randze Mistrzostw Polski.

3) Nagroda III stopnia, za zajęcie co najmniej trzeciego miejsca w mistrzostwach na poziomie województwa.

§ 5.

1. Nagrody mogą mieć charakter indywidualny (zawodnik) lub zbiorowy(drużyna, sztafeta).

2.               Nagrody za osiągnięcia indywidualne ustala się w następujących wysokościach:

1) Nagroda I stopnia do 1 000,00 zł brutto

2) Nagroda II stopnia do 800,00 zł brutto

3) Nagroda III stopnia do 600,00 zł brutto

3.               W przypadku osiągnięć zbiorowych przyznaje się nagrodę dla zespołu w wysokości przysługującej
nagrody indywidualnej.

§ 6.

1. Wyróżnienia sportowe mają charakter prestiżowy i przyznawane są w formie: statuetki, dyplomu lub listu gratulacyjnego.

2. Wyróżnienia mogą zostać przyznane:

1) Zawodnikom - za osiągnięcie bardzo dobrych wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.

2) Trenerom - za wysokie wyniki uzyskane w pracy trenerskiej.

3) lnnym osobom wyróżniającym się w działalności sportowej - za zasługi w osiąganiu wysokich wyników sportowych lub długoletnią wyróżniającą się działalność na rzecz sportu w Gminie Bestwina.

3. Przyznanie wyróżnienia trenerowi lub innej osobie wyróżniającej się w działalności sportowej nie jest uzależnione od uprzedniego lub równoczesnego przyznania nagrody lub wyróżnienia dla zawodnika.

4. W przypadku posiadania odpowiednich środków finansowych mogą być przyznane nagrody lub wyróżnienia za inne osiągnięcia sportowe.

§ 7.

1. Wójt Gminy może przyznać nagrody i wyróżnienia z inicjatywy własnej lub na wniosek:

1) Stowarzyszeń

2) Klubów Sportowych,

3) Grupy trzech radnych

4) Organizacji Społecznych.

2.               Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia powinien zawierać:

1) dane osobowe kandydata do nagrody wyróżnienia( imię , nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania),

2) dane wnioskodawcy,

3) opis osiągnięć sportowych,

4) dokumenty potwierdzający osiągnięcia,

5) krótka charakterystyka kandydata,

3.               Złożenie wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.

§ 8.

1. Wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

1) złożenia po terminie, o którym mowa w § 1 ust 3,

2) braków formalnych,

3) rezygnacji kandydata,

4) cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę,

2. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia po sprawdzeniu pod względem formalnym przez właściwy Referat Urzędu Gminy zostaną przekazane Komisji opiniującej.

3. Nagrody i wyróżnienia są przyznawane przez Wójta Gminy w oparciu o ocenę Komisji opiniującej w skład której wchodzą:

1) trzech przedstawicieli desygnowanych uchwałą Rady Gminy

2) dwóch pracowników Urzędu Gminy, wskazanych przez Wójta Gminy.

4. Komisja opiniująca rozpatruje wnioski w terminie 30 dni od daty ich złożenia.

5. Stopień nagrody, jej wysokość oraz formę dla poszczególnych kandydatów proponuje Komisja opiniująca, uwzględniając wielkość środków finansowych określonych w uchwale budżetowej na dany rok.

6. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Wójt Gminy w drodze Zarządzenia.

7. Decyzja Wójta Gminy o przyznaniu nagród i wyróżnień jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 9.

Po przyznaniu nagród i wyróżnień Wójt Gminy zawiadamia nagrodzonego lub wyróżnionego oraz wnioskodawcę informując jednocześnie o terminie uroczystego wręczenia nagród i wyróżnień.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/229/2013
Rady Gminy Bestwina
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

WNIOSEK
O PRZYZNAWANIE NAGRODY/WYRÓŻNIENIA ZA WYSOKIE WYNIKI WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM LUB OSIĄGNIĘCIA W DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Imię i nazwisko zawodnika/trenera/innej osoby wyróżniającej się w działalności sportowej

Miejsce i data urodzenia

Adres zamieszkania

Wnioskodawca

Adres wnioskodawcy

Opis osiągnięć sportowych

Krótka charakterystyka kandydata

Załączniki dokumentujące osiągnięcia

Miejscowość, data                                    Podpis wnioskodawcy

Opinia Komisji:

Podpisy członków Komisji:

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »