| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/505/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 24 kwietnia 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych wokół zbiornika „Kuźnica Warężyńska” - część północno-zachodnia ulicy Spacerowej do ulicy Unruga

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5, art.40 ust.1, art.41, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.3 ust.1, art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) w związku z: art.4 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowym Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 871), w nawiązaniu do Uchwały Nr XXX/523/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych wokół zbiornika „Kuźnica Warężyńska” i Uchwały nr XIV/244/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany granic obszaru opracowania w załączniku graficznym do Uchwały Nr XXX/523/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 24.09.2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych wokół zbiornika „Kuźnica Warężyńska”, po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późniejszymi zmianami) i po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami II edycji "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Dąbrowa Górnicza", zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/374/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 stycznia 2008 r., na wniosek Prezydenta Miasta,

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala:
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA DLA TERENÓW POŁOŻONYCH WOKÓŁ ZBIORNIKA „KUŹNICA WARĘŻYŃSKA - CZĘŚĆ PÓŁNOCNO-ZACHODNIA ULICY SPACEROWEJ DO ULICY UNRUGA”

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne

§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar o powierzchni ok. 10,13 ha i stanowi I etap realizacji Uchwały nr XXX/523/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych wokół zbiornika „Kuźnica Warężyńska” i Uchwały nr XIV/244/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany granic obszaru opracowania w załączniku graficznym do Uchwały Nr XXX/523/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 24.09.2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych wokół zbiornika „Kuźnica Warężyńska” (obejmując część północno – zachodnią tego obszaru przy ulicy Spacerowej do ulicy Unruga), w granicach określonych na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych wokół zbiornika „Kuźnica Warężyńska” - część północno-zachodnia ulicy Spacerowej do ulicy Unruga”- składają się ustalenia zawarte w treści niniejszej uchwały wraz z załącznikami:

1) Załącznik nr 1 - Rysunek planu w skali 1:2000 stanowiący część graficzną planu, w którym obowiązują następujące oznaczenia graficzne elementów będących ustaleniami planu:

a) granica obszaru objętego planem miejscowym,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) symbole identyfikujące przeznaczenie terenu:

- KS/U – teren miejsc postojowych i zabudowy usługowej,

- ZL – teren lasu,

- KDZ 1/2 – teren drogi publicznej klasy ulicy zbiorczej,

- KDD 1/2 – teren drogi publicznej klasy ulicy dojazdowej.

2) Załącznik nr 2 – Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta;

3) Załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

3. W załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały określa się elementy obowiązujące na podstawie przepisów odrębnych:

1) granica terenu górniczego „Kuźnica Warężyńska I”;

2) granica GZWP Dąbrowa Górnicza nr 455.

4. W załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały określa się oznaczenia graficzne elementów informacyjnych nie będących ustaleniami planu:

1) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110kV;

2) napowietrzna linia elektroenergetyczna 30kV;

3) ścieżka rowerowa;

4) istniejące budynki;

5) numer i granica działki ewidencyjnej.

§ 2. 1. Treść uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:

1) Ustalenia ogólne – rozdział 1;

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego – rozdział 2;

3) Przeznaczenie terenu, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów – rozdział 3;

4) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – rozdział 4;

5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – rozdział 5;

6) Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – rozdział 6;

7) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości – rozdział 7;

8) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji – rozdział 8;

9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – rozdział 9;

10) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – rozdział 10;

11) Stawki procentowe dla nieruchomości, dla których wartość wzrasta w związku z uchwaleniem planu i na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym – rozdział 11;

12) Ustalenia końcowe – rozdział 12.

2. W obszarze objętym planem nie występują potrzeby określenia granic:

1) obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

2) obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;

3) obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;

4) obszarów szczególnego zagrożenia powodzią;

5) obszarów osuwania się mas ziemnych;

6) terenów pod budowę urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW oraz ich stref ochronnych;

7) terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;

8) terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;

9) terenów rekreacyjno – wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;

10) pomników zagłady oraz ich stref ochronnych;

11) terenów zamkniętych i granic stref ochronnych terenów zamkniętych.

3. Ustalenia planu, o których mowa w §1 ust.2., opracowano z uwzględnieniem prognozy oddziaływania na środowisko oraz opracowaniem ekofizjograficznym.

§ 3. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

2) obszarze – należy przez to rozumieć cały obszar objęty niniejszym planem;

3) terenie – należy przez to rozumieć część obszaru wydzieloną liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczoną symbolem cyfrowo – literowym lub literowym, służącym identyfikacji ustaleń w tekście planu;

4) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć ustalone planem przeznaczenie terenu, które przeważa powierzchniowo i funkcjonalnie na działce budowlanej lub na terenie, do którego inwestor posiada tytuł prawny;

5) przeznaczeniu uzupełniającym, funkcji uzupełniającej – należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu inne niż podstawowe, które uzupełnia przeznaczenie podstawowe;

6) wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym, wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku do powierzchni terenu, wyrażony w %;

7) zabudowie usługowej – należy przez to rozumieć: budynki lub ich części przeznaczone na usługi małej gastronomii, usług obsługi turystyki, usługi handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży do 20 m2oraz usługi związane z obsługą parkingu;

8) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci nie większym niż 10o;

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię zabudowy wyznaczoną na rysunku planu, której nie może przekroczyć żaden punkt rzutu budynku;

10) reklamie wielkoformatowej – należy przez to rozumieć nośnik reklamowy, w tym wolnostojący o powierzchni reklamowej przekraczającej wymiary 6m2lub wysokości większej niż 5,0 m;

11) infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć sieci przesyłowe (podziemne, naziemne lub nadziemne), urządzenia i związane z nimi obiekty służące w szczególności do obsługi obszaru objętego planem w zakresie komunikacji, zaopatrzenia w wodę, ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, odprowadzania ścieków, usuwania odpadów, telekomunikacji, radiokomunikacji i radiolokacji, a także inne przewody i urządzenia służące zaspokajaniu potrzeb bytowych użytkowników nieruchomości;

12) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć odpowiednie przepisy obowiązujących ustaw wraz z ich aktami wykonawczymi.

2. Pozostałe określenia użyte w ustaleniach planu należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w obowiązujących przepisach odrębnych.

Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 4. 1. Ustala się w obszarze objętym planem możliwość zmiany zagospodarowania i użytkowania terenów i obiektów na zasadach określonych w planie.

2. W obszarze objętym planem dopuszcza się:

1) wyznaczenie dróg wewnętrznych, zapewniających dojazd dla obsługi wyznaczonych terenów, umożliwiających bezpieczny dojazd do działki budowlanej i zapewnienie miejsca postojowego pojazdów sił ratowniczych oraz wyznaczenie dróg pożarowych;

2) wyznaczenie tras urządzeń liniowych oraz terenów urządzeń związanych z rozbudową systemów infrastruktury technicznej w sposób nie naruszający realizacji przeznaczenia podstawowego terenów.

3. W obszarze objętym planem, zakazuje się:

1) budowy ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych (przęsła), blach i muru pełnego, za wyjątkiem muru z cegły klinkierowej lub lokalnego materiału budowlanego – kamienia wapiennego;

2) stosowania na elewacjach frontowych materiałów wykończeniowych takich jak siding winylowy, blachy trapezowej, falistej.

4. W obszarze objętym planem ustala się następujące zasady umieszczania reklam:

1) dopuszcza się:

a) wyłącznie reklamy i szyldy związane z prowadzoną w budynku działalnością, a kształt i wielkość szyldów i reklam oraz miejsce ich umieszczenia na budynku muszą być dostosowane do skali obiektów i do podziałów architektonicznych,

b) nieoświetlone reklamy remontowo – budowlane, wyłącznie na czas prowadzenia prac,

c) lokalizowanie reklam i szyldów wyłącznie na części elewacji budynku pozbawionej otworów okiennych lub detali architektonicznych,

d) reklamy na dachach budynków tylko w formie fryzu z liter lub innych znaków graficznych, nie deformującego zewnętrznej bryły budynku.

2) zakazuje się:

a) stosowania oświetlenia pulsacyjnego oraz tablic LCD na szyldach i reklamach,

b) lokalizowania nośników reklamowych wielkoformatowych jako wolnostojących obiektów,

c) lokalizowania nośników reklamowych na balustradach balkonów i tarasów.

5. Ustala się stosowanie jasnej, stonowanej kolorystyki elewacji z możliwością wykorzystania tradycyjnych materiałów budowlanych: cegły, kamienia wapiennego, drewna; wyjątek dla kolorystyki elewacji stanowią budynki z elewacjami drewnianymi lub ceramicznymi.

6. W zakresie kolorystyki dachów ustala się stosowanie dachów w kolorach ciemnych: brązu, czerwieni, grafitu.

Rozdział 3.
Przeznaczenie terenu, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów

§ 5. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem KS/U ustala się przeznaczenie podstawowe jako teren miejsc postojowych i zabudowy usługowej.

2. Na terenie oznaczonym symbolem KS/ U jako przeznaczenie uzupełniające ustala się:

1) obiekty małej architektury;

2) zieleń urządzoną;

3) infrastrukturę techniczną.

3. Dla terenu oznaczonego symbolem KS/U ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) wskaźnik powierzchni zabudowy do 15% działki budowlanej;

2) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – min. 20% działki budowlanej,

3) wysokość zabudowy – jedna kondygnacja nadziemna, ale nie więcej niż 6,0 m;

4) elementy małej architektury – nie więcej niż 3,5 m;

5) dachy wielospadowe o nachyleniu do 45° lub dachy płaskie;

6) wskaźniki miejsc postojowych – min. 3 miejsca postojowe na 100 m2powierzchni sprzedaży.

4. Ustala się nakaz uwzględnienia zasad ochrony środowiska określonych w §7.

§ 6. 1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem ZL i ustala się jego przeznaczenie podstawowe jako teren lasu.

2. Jako przeznaczenie uzupełniające dla terenu wymienionego w ust.1 ustala się:

1) tereny zadrzewień;

2) ścieżki piesze i rowerowe;

3) infrastruktura techniczna.

3. Ustala się nakaz uwzględnienia zasad ochrony środowiska określonych w §7.

Rozdział 4.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 7. 1. W obszarze objętym planem w zakresie ochrony środowiska ustala się:

1) nakaz stosowania szczelnych nawierzchni ulic i parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha;

2) nakaz podczyszczania ścieków opadowych i roztopowych ze szczelnych nawierzchni ulic, i parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha w odpowiednich urządzeniach;

3) obowiązek stosowania proekologicznych systemów cieplnych opartych o spalanie paliw o wysokiej sprawności energetycznej;

4) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód lub gruntu oraz stosowania rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, które mogłyby powodować dostawanie się nieoczyszczonych ścieków do wód lub gruntu;

5) odprowadzenie ścieków sanitarnych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

6) w zakresie postępowania z odpadami ustala się:

a) nakaz przechowywania odpadów w sposób zabezpieczający je przed infiltracją wód opadowych,

b) nakaz zabezpieczenia gruntu przed infiltracją do środowiska gruntowo-wodnego, w przypadku czasowego przechowywania odpadów.

2. W zakresie ochrony przed uciążliwościami lokalizowanych obiektów ustala się następujące zasady:

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu ustawy prawo ochrony środowiska i ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, według stanu prawnego na dzień uchwalenia planu, za wyjątkiem:

a) dróg o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km,

b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

c) lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, w tym również instalacji radiokomunikacyjnych,

d) parkingów samochodowych lub zespołów parkingów wraz z towarzyszącą im infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha.

2) zakaz zagospodarowania i użytkowania terenów w sposób stwarzający uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości, w szczególności w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza, wytwarzania hałasu i wibracji, emisji pola elektromagnetycznego;

3) zakaz lokalizacji nowych usług polegających na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania, odzysku unieszkodliwiania lub magazynowania odpadów realizowanej jako działalność podstawowa.

Rozdział 5.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 8. 1. Na obszarze objętym planem nie występują tereny i obiekty wpisane do rejestru zabytków ani obiekty kwalifikujące się do objęcia ochroną ze względu na ich wartości historyczne lub dobro kultury współczesnej.

2. W przypadku odkrycia przy prowadzeniu prac ziemnych jakichkolwiek znalezisk archeologicznych należy postępować zgodnie z ustawą o ochronie zabytków.

Rozdział 6.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych.Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.

§ 9. 1. Obszar objęty planem położony jest w granicach części terenu górniczego „Kuźnica Warężyńska I” utworzonego dla eksploatacji złoża piasku podsadzkowego prowadzonej przez Kopalnię Piasku „Kuźnica Warężyńska II” Sp. z o.o. na podstawie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża udzielonej decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 20.07.2005 r. (znak: ŚR-V-7412/KZ/12/05). Termin ważności koncesji określony został na 31.12.2030 r. Koncesja została przeniesiona w dniu 22 stycznia 2007 r. decyzją Nr 180 OS/2007 Marszałka Województwa Śląskiego znak OSG.KZ.7510/1/07 na rzecz Kopalni Piasku „Kuźnica Warężyńska II” Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej.

2. Obszar objęty planem położony jest w zasięgu czwartorzędowego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Dąbrowa Górnicza 455 o zasadach ochrony ustalonych w przepisach prawa wodnego oraz przepisach ochrony środowiska.

§ 10. Dla wszystkich terenów położonych w granicach obszaru objętego planem ustala się obowiązek uwzględnienia szczególnych warunków zagospodarowania związanych z okresowymi zmianami poziomu zwierciadła wód gruntowych powodowanych wahaniami rzędnej piętrzenia wód w zbiorniku w okresach nawałnic i dużych opadów deszczu.

Rozdział 7.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 11. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem KS/U ustala się szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości :

1) powierzchnia działki – min. 200 m2;

2) szerokość frontu działki przylegającej do pasa drogowego – min. 20,0 m;

3) granice działki wyznaczone prostopadle do pasa drogowego lub pod kątem zbliżonym do kąta prostego w stosunku do linii rozgraniczających tereny z tolerancją +/-15°.

2. W obszarze objętym planem dopuszcza się wydzielanie działek mniejszych w celu:

1) lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) powiększenia przyległej działki budowlanej;

3) regulacji granic działki;

4) wyznaczenia dróg wewnętrznych.

Rozdział 8.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji

§ 12. 1. W obszarze objętym planem ustala się możliwość lokalizowania nie wyznaczonej na rysunku planu infrastruktury technicznej oraz dróg wewnętrznych dla obsługi elementów zagospodarowania w obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, z zachowaniem pozostałych ustaleń planu.

2. W obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia w odniesieniu do systemu komunikacji:

1) ustala się system obsługi komunikacyjnej terenów objętych planem z istniejących i projektowanych ulic w ramach komunikacji drogowej dróg publicznych i wewnętrznych;

2) w liniach rozgraniczających tereny komunikacji drogowej ustala się możliwość lokalizacji inwestycji związanych z infrastrukturą drogową i techniczną.

§ 13. 1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem KDZ1/2 (ul. Spacerowa, ul. J.Unruga) o przeznaczeniu podstawowym jako droga publiczna klasy ulicy zbiorczej o szerokościach w liniach rozgraniczających - 20,0 m.

2. Jako przeznaczenie uzupełniające dla terenu wymienionego w ust.1 ustala się infrastrukturę techniczną.

§ 14. 1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem KDD1/2 o przeznaczeniu podstawowym jako droga publiczna klasy ulicy dojazdowej o szerokości w liniach rozgraniczających - 10,0 m z poszerzeniami w rejonie skrzyżowań (zgodnie z rysunkiem planu).

2. Jako przeznaczenie uzupełniające dla terenu wymienionego w ust.1 ustala się infrastrukturę techniczną.

Rozdział 9.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 15. W obszarze objętym planem ustala się następujące ustalenia ogólne zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) prowadzenie nowo budowanych sieci w obrębie linii rozgraniczających ulic;

2) zachowuje się trasy i parametry istniejących sieci;

3) dopuszcza się w sposób nie ograniczający możliwości realizacji podstawowego przeznaczenia terenu i innych ustaleń planu:

a) przebudowę, rozbudowę i korektę średnic,

b) zmianę trasy przebiegu oraz lokalizacji sieci i urządzeń,

c) likwidację obiektów, sieci i urządzeń,

d) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej inaczej niż określono w pkt 1), jeśli jest to technicznie uzasadnione.

§ 16. W obszarze objętym planem ustala się zaopatrzenie w wodę z istniejącej i rozbudowywanej sieci rozdzielczej miasta z zapewnieniem wymaganych parametrów przeciwpożarowych i wyposażenia sieci w hydranty przeciw pożarowe.

§ 17. 1. W obszarze objętym planem ustala się w zakresie odprowadzenia ścieków komunalnychdocelowe zastosowanie systemu kanalizacji rozdzielczej z oddzielnym odprowadzeniem ścieków sanitarnych oraz wód opadowych i roztopowych. Ścieki sanitarne będą odprowadzane do istniejącej oczyszczalni ścieków „Centrum” w Dąbrowie Górniczej, zlokalizowanej poza obszarem objętym planem.

2. W obszarze objętym planem ustala się następujące zasady odprowadzenia wód opadowych i roztopowych:

1) wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą do rozbudowywanego systemu kanalizacji deszczowej miasta;

2) dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania w obrębie działki, w sposób nie zakłócający stosunków wodnych na gruntach sąsiednich, zgodnie z ustawą prawo wodne;

3) dla terenów narażonych na zanieczyszczenie, takich jak drogi publiczne, utwardzone place i parkingi o powierzchni powyżej 0,1 ha ustala się nakaz stosowania urządzeń podczyszczających przed wpuszczeniem wód opadowych i roztopowych do odbiornika.

§ 18. W obszarze objętym planem ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię cieplną i gaz:

1) stosowanie indywidualnych lub grupowych systemów grzewczych opartych o:

a) spalanie paliw w urządzeniach o wysokiej sprawności cieplnej,

b) systemy grzewcze zasilane energią elektryczną lub gazem,

c) systemy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

2) dopuszcza się stosowanie systemów grzewczych opartych o zdalaczynną sieć ciepłowniczą;

3) zaopatrzenie w gaz z rozbudowanej miejskiej sieci gazowej.

§ 19. W obszarze objętym planem ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:

1) utrzymuje się lokalizację trasy linii jednotorowej 110kV relacji Łagisza Bory - Wygiełzów oraz trasy linii napowietrznej 30kV, zasilającej odbiory przemysłowe;

2) ustala się zasilanie nowych odbiorców z istniejącego systemu elektroenergetycznego średniego i niskiego napięcia, dopuszcza się jego remont, przebudowę i rozbudowę.

§ 20. W obszarze objętym planem obowiązują następujące zasady obsługi systemami infrastruktury telekomunikacyjnej i radiokomunikacyjnej:

1) ustala się zachowanie istniejących systemów infrastruktury telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej i infrastruktury radiokomunikacyjnej;

2) ustala się zapewnienie obsługi systemami infrastruktury telekomunikacyjnej i radiokomunikacyjnej stosownie do występującego zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne i radiokomunikacyjne, z istniejącego systemu oraz poprzez budowę nowych i rozbudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej i radiokomunikacyjnej, szczególnie na terenach nowego zainwestowania;

3) ustala się realizację linii telekomunikacyjnych sieci stacjonarnej w postaci kabli teletechnicznych ułożonych w kanalizacji teletechnicznej lub doziemnych, prowadzonych w obrębie linii rozgraniczających istniejących i projektowanych ulic, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych, w sposób nie ograniczający możliwości realizacji podstawowego przeznaczenia terenu.

§ 21. 1. W obszarze objętym planem dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych, nie wymienionych w §19 do §20 sieci telewizji kablowej, instalacji alarmowych, przekaźników antenowych;

2. Eksploatacja instalacji lub urządzenia nie powinna powodować przekroczenia standardów emisyjnych;

3. Wszelkie przyłącza infrastruktury telekomunikacyjnej określone w §20 i §21 ust.1. do odbiorców indywidualnych należy realizować z wykluczeniem linii napowietrznych.

§ 22. W obszarze objętym planem ustala się nakaz postępowanie z odpadami zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości w gminie oraz z przepisami ustawy o odpadach.

Rozdział 10.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 23. Na terenach objętych ustaleniami niniejszego planu zakazuje się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów za wyjątkiem obiektów i urządzeń przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy.

Rozdział 11.
Stawki procentowe dla nieruchomości, dla których wartość wzrasta w związku z uchwaleniem planu i na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym

§ 24. Dla terenów oznaczonych symbolami: KS/U, ZL, KDZ1/2, KDD1/2 ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 10%, słownie: dziesięć procent.

Rozdział 12.
Ustalenia końcowe

§ 25. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak


Załącznik nr 1 do Uchwały dnia 1 stycznia 2001 r.
Zalacznik1.pdf

zal 1 rysunek planu Spacerowa


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/505/13
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU NIEUWZGLĘDNIONYCH PRZEZ PREZYDENTA MIASTA

Zgodnie z art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późn. zmianami), w związku z: art.4 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowym Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz.871), po zapoznaniu się z wykazem uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych wokół zbiornika „Kuźnica Warężyńska” – część północno-zachodnia ulicy Spacerowej do ulicy Unruga.

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej ustala:

W ustawowym terminie dotyczącym wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tj. od dnia 21 stycznia 2013 r. do dnia 18 lutego 2013 r. oraz w okresie oczekiwania na uwagi tj. do dnia 4 marca 2013 r. nie wniesiono żadnych uwag do przedmiotowego planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Wobec braku uwag do powyższego projektu planu nie dokonuje się rozstrzygnięć o sposobie ich rozpatrzenia

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/505/13
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ O SPOSOBIE REALIZACJI ,ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) w związku z: art.4 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2010 r. Nr 130, poz. 871)

rozstrzyga

o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 1. 1. W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasto Dąbrowa Górnicza poniesie wydatki na następujące inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej:

1) realizację gminnej drogi publicznej oznaczonej symbolem KDD1/2;

2) przebudowę drogi gminnej: KDZ 1/2;

3) realizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

2. Źródłem finansowania inwestycji wymienionych w ust. 1 będą:

1) budżet miasta;

2) fundusze pomocowe (pomocowe fundusze unijne, dotacje i pożyczki z funduszy krajowych);

3) środki wniesione do budżetu tytułem zmiany podatku od nieruchomości;

4) partnerstwo publiczno – prywatne.

3. Inwestycje wymienione w ust. 1, pkt 1 będą realizowane sukcesywnie w miarę pozyskania do zasobów gminnych gruntów w pasach drogowych wyznaczonych w planie dróg publicznych.

4. Realizacja inwestycji wymienionych w pkt 1 nastąpi sukcesywnie w miarę pozyskiwania środków finansowych oraz w oparciu o aktualne potrzeby mieszkańców określane w budżetach rocznych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »