| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/508/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 24 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany w „Zasadach udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Dąbrowa Górnicza dla osób fizycznych (właścicieli budynków), wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych likwidujących pokrycia dachowe i elewacyjne zawierające azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych w Dąbrowie Górniczej”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 13, w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 400a ust. 1 pkt 5, 8 i 42, art. 403 ust. 1, 4 pkt 1, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536), na wniosek Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala:

§ 1. W Zasadach udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Dąbrowa Górnicza dla osób fizycznych (właścicieli budynków), wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych likwidujących pokrycia dachowe i elewacyjne zawierające azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych w Dąbrowie Górniczej”, stanowiących załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr XV/274/12 z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Dąbrowa Górnicza dla osób fizycznych (właścicieli budynków), wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych likwidujących pokrycia dachowe i elewacyjne zawierające azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych w Dąbrowie Górniczej (Dz. Urz. Woj. Śl. 2012, poz. 1383 z dnia 28 marca 2012r.) dokonać następujących zmian:

1) Punkt II rozdziału 2 otrzymuje brzmienie:

"Transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest odbywać się będzie na zlecenie Gminy Dąbrowa Górnicza przez firmę wyłonioną w trybie ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz spełniającą wymogi ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21)."

2) Punkt III rozdziału 2 otrzymuje brzmienie:

"W szczególnych przypadkach, w okresie o którym mowa w punkcie II rozdziału 3, dopuszcza się dofinansowanie wywozu i unieszkodliwienia odpadów azbestowych wykonanych na zlecenie wnioskodawcy przez inny podmiot niż opisany w punkcie II niniejszego rozdziału w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego  użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649 z późn. zm.) – przez podmioty gospodarcze posiadające zezwolenie na transport i unieszkodliwianie lub zbieranie odpadów, wydane w trybie przepisów ustawy o odpadach po uzgodnieniu i ustaleniu warunków z Wydziałem Ekologii i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej , przy czym dofinansowanie transportu i unieszkodliwienia 1Mg odpadów nie przekroczy 200% wynagrodzenia za odbiór, transport i unieszkodliwienie 1Mg odpadów azbestowych obowiązującego w ostatniej umowie na ww. usługę zawartej przez Gminę Dąbrowa Górnicza z firmą wyłonioną w trybie ustawy z dnia 24 stycznia2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)."

3) Punkt I.3.a) rozdziału 3 otrzymuje brzmienie:

"a) przedłoży w Wydziale Ekologii i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej pisemne oświadczenie o:

- przeszkoleniu przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników, osób kierujących lub nadzorujących prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania (zgodnie z §6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ) - wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi ukończenie szkolenia w ww. zakresie

- posiadaniu niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu (zgodnie z §6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ),"

4) Punkt V.A.5. rozdziału 3 otrzymuje brzmienie:

"Oświadczenie o:

- przeszkoleniu przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników, osób kierujących lub nadzorujących prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania (zgodnie z §6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego  użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest )

- posiadaniu niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu (zgodnie z §6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego  użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ),"

5) W rozdziale 3 po punkcie V.A.5. dodaje się punkt 5a. w brzmieniu:

"Zaświadczenie/świadectwo potwierdzające ukończenie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, przeprowadzonego wg programu zgodnego z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824) - dla minimum dwóch pracowników."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Maria Bandzmer

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »