| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/244/2013 Rady Gminy Godów

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Godów z zakresu ochrony środowiska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art.41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r, Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), art. 403 ust.2,
4 i 5 oraz art. 400a ust.1 pkt. 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008r, Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) w związku z Uchwałą Nr XXIII/169/12 Rady Gminy Godów z dnia
17 września 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Godów w latach 2013 - 2015, oraz Uchwałą Nr XXV/191/12 Rady Gminy Godów z dnia 29 października 2012r. w sprawie przyjęcia suplementu  do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Godów w latach 2013 - 2015.

Rada Gminy Godów

uchwala:

§ 1. 1. Przyjmuje się Regulamin przyznawania dotacji z budżetu Gminy Godów na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Godów w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wzór wniosku o udzielenie dotacji zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Tomas


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/244/2013
Rady Gminy Godów
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

REGULAMIN

w sprawie zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Godów na dofinansowanie kosztów zakupu inwestycji związanych z realizacją "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji".

§ 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Dotacji – rozumie się przez to wypłatę ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów poniesionych w związku z realizacją zadania określonego w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Godów na lata 2013 – 2015,

2) Wnioskodawcy – rozumie się przez to osobę fizyczną będącą właścicielem, współwłaścicielem, posiadaczem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Godów,

3) Programie - rozumie się przez toProgram Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Godów w latach 2013-2015zatwierdzony Uchwałą Nr XXIII/169/12 Rady Gminy Godów z dnia 17 września 2012r. oraz Uchwała Nr XXV/191/12 Rady Gminy Godów z dnia 29 października 2012r.,

4) Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Gminy Godów,

5) Wójcie - rozumie się przez to Wójta Gminy Godów,

6) Instalator - rozumie się przez to firmę instalacyjną, wybraną przez Wnioskodawcę, dokonującą montażu urządzeń zgodnie z zasadami Programu.

§ 2. 1. Regulamin określa zasady przyznawania dotacji z budżetu Gminy Godów osobom fizycznym, które przystąpiły do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Godów na lata 2013 – 2015.

2. Warunkiem przystąpienia do Programu w latach 2014 i 2015 jest złożenie w Urzędzie deklaracji udziału w Programie w terminie od 02 maja do 30 czerwca roku poprzedzającego otrzymanie dofinansowanie.

3. Wójt zakwalifikuje do dofinansowania deklaracje według kolejności zgłoszeń aż do wyczerpania rocznego limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

§ 3. 1. Zakres zadań Programu Niskiej Emisji:

1) wymiana tradycyjnego kotła węglowego na:

a) kocioł węglowy retortowy lub tłokowy posiadający aktualny certyfikat energetyczno-emisyjny wydany przez akredytowane laboratorium lub

b) kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania lub kocioł gazowy kondensacyjny lub

c) kocioł opalany biomasą lub

d) pompę ciepła powietrze/woda lub

e) kocioł węglowy retortowy lub tłokowy posiadający aktualny certyfikat energetyczno-emisyjny wydany przez akredytowane laboratorium wraz z montażem instalacji solarnej lub

f) kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania lub kocioł gazowy kondensacyjny wraz z montażem instalacji solarnej lub

g) pompę ciepła powietrze/woda wraz z montażem instalacji solarnej

2) wymiana kotła gazowego (którego okres eksploatacji wynosi co najmniej 10 lat) na:

a) kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania lub kocioł gazowy kondensacyjny lub

b) pompę ciepła powietrze/woda lub

c) kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania lub kocioł gazowy kondensacyjny wraz z montażem instalacji solarnej lub

d) pompę ciepła powietrze/woda wraz z montażem instalacji solarnej

3) zakup i montaż instalacji solarnej przy istniejącym kotle węglowym, który w dniu zabudowy posiadał aktualny certyfikat energetyczno-emisyjny

4) zakup i montaż instalacji solarnej przy istniejącym kotle gazowym

5) zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej

2. Warunkiem udziału w Programie jest brak otrzymanego przez Wnioskodawcę dofinansowania na ten sam rodzaj inwestycji w danym budynku.

3. Program nie przewiduje dofinansowania do budynków nowych lub będących w trakcie budowy (tj. nie oddanych do użytkowania)

4. Dotacja może być przyznana osobom fizycznym na podstawie otrzymanych środków finansowych na realizację zadania Programu oraz na podstawie zawartej umowy. Dotacja może być udzielona na realizację zadania określonego w ust.1 na podstawie faktury VAT lub rachunku przedłożonego przez wnioskodawcę, przy czym faktura lub rachunek musi zostać wystawiony po dniu zawarcia umowy. Dotacja dla zadania określonego w:

1) ust. 1 pkt 1 podpunkt a, b, c oraz ust. 3 pkt 2 podpunkt a – może być udzielona w wysokości 50% kwoty wynikającej z faktury VAT lub rachunku przedłożonego przez Wnioskodawcę i nie więcej niż 6.000 zł.

2) ust. 1 pkt 1 podpunkt d oraz ust. 3 pkt 2 podpunkt b – może być udzielona w wysokości 50% kwoty wynikającej z faktury VAT lub rachunku przedłożonego przez Wnioskodawcę i nie więcej niż 7.500 zł.

3) ust. 1 pkt 1 podpunkt e, f oraz ust. 3 pkt 2 podpunkt c – może być udzielona w wysokości 50% kwoty wynikającej z faktury VAT lub rachunku przedłożonego przez Wnioskodawcę i nie więcej niż 13.500 zł.

4) ust. 1 pkt 1 podpunkt g ust. 3 pkt 2 podpunkt d – może być udzielona w wysokości 50% kwoty wynikającej z faktury VAT lub rachunku przedłożonego przez Wnioskodawcę i nie więcej niż 15.000 zł.

5) ust. 1 pkt 3 oraz pkt 4 - może być udzielona w wysokości 50% kwoty wynikającej z faktury VAT lub rachunku przedłożonego przez Wnioskodawcę i nie więcej niż 7.500 zł.

6) ust. 1 pkt 5 - może być udzielona w wysokości 50% kwoty wynikającej z faktury VAT lub rachunku przedłożonego przez Wnioskodawcę i nie więcej niż 15.000 zł.

5. Wyeksploatowane urządzenie grzewcze powinno zostać:

1) zdemontowane - potwierdzone protokołem sporządzonym przez Instalatora

2) zniszczone - potwierdzone protokołem podpisanym porzez skup złomu lub innego odbiorcę

6. Dotacja udzielona jest jednorazowo na podstawie umowy dotacyjnej zawartej przed realizacją zadania określonego w ust. 1.

7. Umowa o przyznanie dotacji określa:

1) strony umowy,

2) datę zawarcia umowy,

3) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana,

4) termin wykonania zadania i wykorzystania dotacji,

5) wysokość udzielenia dotacji i tryb płatności,

6) sposób i termin przekazania dotacji,

7) termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji,

8) tryb kontroli wykonania inwestycji,

9) zobowiązanie Wnioskodawcy do zwrotu kwoty otrzymanej dotacji w przypadkach wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem.

8. Dotację mogą uzyskać Wnioskodawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1) nie zalegają z podatkami oraz opłatami na rzecz Gminy

2) posiadają tytuł prawny do nieruchomości

3) budynek posiada zainstalowane urządzenie grzewcze

4) budynek nie posiada zainstalowanego drugiego źródła ciepła (nie dotyczy kominka)

§ 4. 1. W celu otrzymania dotacji Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć wniosek o dofinansowanie w terminie do 1 grudnia danego roku wraz z załącznikami:

1) oryginał faktury VAT lub rachunku za zakup i wykonane roboty budowlano-montażowe, wystawiony po dniu zawarcia umowy

2) protokół likwidacji, wyzłomowania lub utylizacji urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym lub gazowym

3) w przypadku kotłów:

a) węglowych należy dostarczyć ważny certyfikat energetyczno-emisyjny kotła wydany przez akredytowane laboratorium

b) gazowych, należy dostarczyć w zależności od zakresu wykonywanych robót prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych, protokół odbioru instalacji gazowej – główna próba szczelności. W przypadku pozwolenia na budowę potwierdzenie o zawiadomieniu właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania

4) w przypadku kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych, należy dostarczyć w zależności od zakresu wykonywanych robót prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych oraz dokument potwierdzający, że urządzenie posiada niezbędny certyfikat jakości. W przypadku pozwolenia na budowę potwierdzenie o zawiadomieniu właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania.

5) w przypadku pompy ciepła powietrze/woda, należy dostarczyć w zależności od zakresu wykonywanych robót prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych oraz dokument potwierdzający, że urządzenie posiada niezbędny certyfikat jakości. W przypadku pozwolenia na budowę potwierdzenie o zawiadomieniu właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania.

2. Na podstawie dostarczonych dokumentów po zrealizowaniu zadania określonego w§3 ust. 1 Urząd przeprowadzi kontrolę prawidłowości wykonania zadania.

3. Czynności kontrolnych będą dokonywać osoby upoważnione.

4. Zakres kontroli obejmuje w szczególności sprawdzenie:

1) zgodności złożonego wniosku ze stanem faktycznym,

2) wykonania zadania zgodnie z umową,

3) udokumentowania sposobu realizacji zadania.

§ 5. 1. Rozliczenie dotacji nastąpi w terminie określonym w umowie zawartej pomiędzy Wójtem a podmiotem, o którym mowa w § 1 pkt. 2, jednakże nie później niż:

1) w terminie do dnia 31 grudnia roku budżetowego lub

2) w terminie 15 dni po upływie terminu realizacji zadania, gdy termin wykorzystania ustalono na okres krótszy niż 31 grudnia roku budżetowego.

2. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie bądź w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami ustalonymi jak dla zaległości podatkowych w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia nadmienionych okoliczności w części w jakiej została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie pobrana lub udzielona. Odsetki od dotacji podlegającej zwrotowi naliczane są od dnia przekazania z budżetu gminy dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz do dnia następującego po upływie terminów zwrotów w odniesieniu do dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub nienależnie.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/244/2013
Rady Gminy Godów
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

WNIOSEK


o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Godów na dofinansowanie kosztów zakupu inwestycji związanych z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla osób fizycznych

CZĘŚĆ A – wypełnia wnioskodawca

................................................................                                                        ..........................................

              (miejscowość)                                                                                                                              (data)

I Dane Wnioskodawcy

1. Wnioskodawca

...............................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

................................................................................................................................................................

(pełny adres zamieszkania)

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

numer telefonu: ...........................................................................

             

2. Adres planowanej inwestycji

................................................................................................................................................................

(pełny adres, nr działki)

................................................................................................................................................................

4. Tytuł prawny do budynku:....................................................................................................

                                                        (własność / współwłasność / najem / inne (jakie?))

3. Forma wypłaty dotacji (zaznaczyć odpowiednie):

na rachunek bankowy: ..............................................................................................................

....................................................................................................................................................

wypłata gotówką

II Dane o inwestycji

1. Rodzaj wykonanej inwestycji:

................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

1. Oświadczam, iż zapoznałem/(am) się z Regulaminem przyznawania dotacji z budżetu Gminy Godów na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Godów w latach 2013-2015.

2. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez pracowników Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej kontroli dotyczącej prawidłowości wykonywania przedmiotu inwestycji.

                                                                                   

.............................................................................

                                                                                                                (data i czytelny podpis)

CZĘŚĆ B –wypełnia Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

1. Opinia Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

...............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

2. Data i nr zawartej umowy:

..............................................................................................................................................................

3. Uwagi

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Sporządził:                                                                      Data:                                                                      Akceptacja

.....................................                                          ..................................                                          .....................................

.....................................

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Kosior

Prawnik, absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »