| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/825/13 Rady Miasta Katowice

z dnia 24 kwietnia 2013r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Kochłowicką i ul. Bocheńskiego w Katowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr XXIII/500/12 Rady Miasta Katowice z dnia z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czterech terenów zlokalizowanych pomiędzy ul. Damrota i ul. Graniczną (teren nr 1), ul. Krasińskiego i ul. Równoległą (teren nr 2), Al. Górnośląską, ul. Francuską i ul. Damrota (teren nr 3) oraz ul. Kochłowicką i ul. Bocheńskiego (teren nr 4) w Katowicach,

Rada Miasta Katowice

stwierdza, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Kochłowicką i ul. Bocheńskiego w Katowicach nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” – II edycja przyjętego uchwałą nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012 r.

i uchwala

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Kochłowicką i ul. Bocheńskiego w Katowicach.

             

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Kochłowicką i ul. Bocheńskiego w Katowicach, zwany dalej „planem”, składają się ustalenia zawarte w treści niniejszej uchwały wraz z następującymi załącznikami:

1) załącznik nr 1 – Rysunek planu, stanowiący część graficzną ustaleń planu wykonany na mapie zasadniczej, w skali 1:1000;

2) załącznik nr 2 – Rozstrzygnięcie Rady Miasta Katowice o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu;

3) załącznik nr 3 – Rozstrzygnięcie Rady Miasta Katowice o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 2. 1. Plan obejmuje obszar w granicach określonych na rysunku planu.

2. Treść niniejszej uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:

1) Przepisy ogólne;

2) Ustalenia obowiązujące dla całego obszaru objętego planem;

3) Ustalenia szczegółowe dla terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

4) Przepisy końcowe.

3. W obszarze objętym planem ze względu na brak potrzeby wyznaczania w planie nie określa się:

1) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

2) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;

3) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;

4) granic terenów pod budowę urządzeń, o których mowa w art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz granic ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko;

5) granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

6) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;

7) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeń dotyczących prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady;

8) granic terenów zamkniętych i granic stref ochronnych terenów zamkniętych.

§ 3. 1. Rysunek planu zawiera następujące oznaczenia będące ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, wraz z numerami oraz oznaczeniami literowymi dotyczącymi przeznaczenia terenów:

a) U– teren zabudowy usługowej,

b) UP– teren zabudowy usługowo-produkcyjnej,

c) ZP/KS– teren zieleni urządzonej i parkingów,

d) ZP– teren zieleni urządzonej,

e) KDG– teren ulicy publicznej klasy głównej,

f) KDZ– teren ulicy publicznej klasy zbiorczej,

g) KDD– teren ulicy publicznej klasy dojazdowej,

h) KDX– teren ciągu pieszo-jezdnego;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) strefa szczególnych warunków zagospodarowania.

2. Rysunek planu zawiera oznaczenia obiektów lub terenów podlegających ochronie, ustanowionych na podstawie przepisów odrębnych: rzędne powierzchni ograniczającej lotniska Katowice-Muchowiec.

3. Rysunek planu zawiera, poza treścią mapy zasadniczej, następujące elementy informacyjne, nie będące ustaleniami planu:

1) budynki;

2) granice działek ewidencyjnych;

3) drogi;

4) wodociąg magistralny DN 1400 mm;

5) kategorie przydatności do zabudowy terenu pogórniczego:

a) kategoria A,

b) kategoria B2,

c) kategoria B2.3;

6) linie rozgraniczające tereny komunikacji poza obszarem objętym planem.

4. Nazwy własne (ulic, placów i obiektów), numery ewidencyjne działek oraz numery adresowe posesji – przywołane w tekście planu lub opisane na rysunku planu – należy rozumieć odpowiednio, jako nazwy i numery oznaczone na rysunku planu.

§ 4. 1. Ilekroć w dalszych ustaleniach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) elementach systemu informacji i reklamy miejskiej– należy przez to rozumieć tablice i urządzenia wraz z konstrukcją nośną podające: lokalizację na planie miasta- budynków, obiektów, ulic i osiedli itp.; podające informacje o wartościach i znaczeniu kulturowym budynków, obiektów, miejsc i ich patronów itp.; obiekty małej architektury (np. słupy informacyjno-ogłoszeniowe) wykorzystywane przez władze miasta do promocji miasta i informowania mieszkańców o ważnych dla miasta wydarzeniach; przy czym zapis ten nie dotyczy znaków i sygnałów drogowych;

2) elementach wyposażenia miejskiego– należy przez to rozumieć elementy zagospodarowania przestrzeni publicznych, takie jak: siedziska, ławki, zegary uliczne, wiaty, latarnie, lampy oświetleniowe, stojaki rowerowe, pergole, barierki uliczne, słupki i ograniczniki parkowania na chodnikach, donice oraz elementy systemu informacji i reklamy miejskiej;

3) intensywności zabudowy– należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy– należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię ograniczającą część terenu, w obrębie której możliwe jest wznoszenie nadziemnych części budynków, przy czym dopuszczalne jest wysunięcie poza wyznaczoną linię zabudowy, na odległość nie większą niż 1,5 m, elementów nadwieszeń takich jak: nieobudowane balkony, daszki nad wejściami do budynków, gzymsy, wykusze i inne elementy wystroju architektonicznego elewacji oraz schody i pochylnie;

5) nośnikach reklamowych– należy przez to rozumieć urządzenia wraz z konstrukcją nośną, służące prezentacji reklam;

6) powierzchni biologicznie czynnej– należy przez to rozumieć powierzchnię terenu, o którym mowa w § 3 pkt 22 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

7) powierzchni użytkowej usług– należy przez to rozumieć sumę powierzchni użytkowej podstawowej i pomocniczej lokalu użytkowego;

8) przeznaczeniu:

a) podstawowym– należy przez to rozumieć ustalony planem przeważający sposób zagospodarowania i zabudowy powierzchni działki budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi,

b) uzupełniającym– należy przez to rozumieć ustalony planem uzupełniający przeznaczenie podstawowe sposób zagospodarowania i zabudowy powierzchni działki budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi – stanowiący nie więcej niż 30% terenu powierzchni działki budowlanej;

9) wysokości budynku– należy przez to rozumieć wysokość, o której mowa w § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

10) wysokości obiektów budowlanych– należy przez to rozumieć wysokość obiektów, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, mierzoną od średniego poziomu terenu na styku z obiektem budowlanym do najwyżej położonej części stanowiącej element tego obiektu;

11) zabudowie usług:

a) konsumpcyjnych– należy przez to rozumieć budynki lub ich części przeznaczone na usługi gastronomii, rozrywki, drobnych usług i rzemiosła (fryzjerstwo, krawiectwo, rzemiosło artystyczne, zakłady szklarskie, usługi szewskie, optyczne, fotograficzne, usług obsługi turystyki, wystaw i galerii,

b) handlu detalicznego– należy przez to rozumieć budynki lub ich części przeznaczone na usługi handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży do 2000 m2, z wyjątkiem sprzedaży paliw oraz maszyn i pojazdów mechanicznych, w tym samochodów osobowych,

c) biurowych– należy przez to rozumieć budynki lub ich części przeznaczone na usługi biurowe, projektowe, informatyczne, tłumaczenia, usługi związane z obsługą rynku, reklamy, nieruchomości, organizacji i zarządzania, obsługą prawną i konsultingową, oraz działalność w zakresie przygotowywania programów radiowych i telewizyjnych, przyjmowania przesyłek, archiwizacji, działalności wydawczej, itp.;

12) zieleni urządzonej– należy przez to rozumieć urządzone i utrzymywane zespoły drzew, krzewów, rabat, trawników, kwietników.

2. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z definicjami określonymi przepisami odrębnymi.

Rozdział 2.
Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

§ 5. Przeznaczenie terenów oraz zasady ich zagospodarowania, a takżezasadykształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenuokreślają przepisy Rozdziału 3.

§ 6. Ustala się następującezasadyochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) w zakresie kompozycji funkcjonalno-przestrzennej oraz kształtowania zabudowy poprzez:

a) wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy wzdłuż ul. Bocheńskiego i ul. Michejdy,

b) zakaz lokalizacji na ścianach budynków od strony ul. Bocheńskiego niezamaskowanych urządzeń technicznych takich jak anteny, klimatyzatory;

2) w zakresie zagospodarowania terenów poprzez:

a) zagospodarowanie przestrzeni publicznych w sposób określony w § 7,

b) zapewnienie miejsc parkingowych zgodnie z ustaleniami § 13,

c) określenie warunków umieszczania nośników reklamowych w sposób zgodny z ustaleniami pkt 3;

3) w zakresie umieszczania nośników reklamowych poprzez:

a) zakaz lokalizowania nośników reklamowych jako wolnostojących, o powierzchni przekraczającej 6 m2, przy czym zakaz ten nie dotyczy: masztów flagowych oraz pylonów i totemów reklamowych – związanych z działalnością prowadzoną na danej nieruchomości,

b) zakaz lokalizowania nośników reklamowych na elewacjach budynków powyżej pierwszej kondygnacji nadziemnej, przy czym zapis ten nie dotyczy:

- dachów, attyk i gzymsów koronujących – dla nośników reklamowych o powierzchni do 6 m2,

- powierzchni elewacji wyznaczonych w projekcie architektonicznym budynku dla umieszczania nośników reklamowych,

c) nakaz dostosowania nośników reklamowych umieszczanych na pierwszej kondygnacji nadziemnej elewacji budynku do kompozycji architektonicznej i charakteru budynku,

d) zakaz lokalizowania nośników reklamowych skierowanych do uczestników ruchu drogowego autostrady A4, przy czym zakaz ten nie dotyczy:

- masztów flagowych oraz pylonów i totemów reklamowych – związanych z działalnością prowadzoną na danej nieruchomości,

- szyldów umieszczonych na elewacjach, dachach, attykach i gzymsach koronujących – rozumianych jako zewnętrzne oznaczenie graficzne miejsca wykonywania działalności na danej nieruchomości.

§ 7. Ustala się następującewymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nakaz wyposażenia terenu oraz przestrzeni publicznych w obiekty i urządzenia ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym – zgodnie z przepisami odrębnymi;

§ 8. Ustala się następujące zasadyochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zakaz wprowadzania przedsięwzięć stwarzających ryzyko wystąpienia poważnych awarii;

2) w zakresie ochrony przed hałasem: nakaz wyposażenia budynków lub ich części o funkcjach chronionych przed hałasem, powstających w strefie ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego od istniejących ciągów komunikacyjnych, w skuteczne zabezpieczenia akustyczne;

3) w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym: nakaz lokalizowania wszelkich nadawczo-odbiorczych urządzeń telekomunikacyjnych w takich miejscach lub na takiej wysokości, aby ewentualny obszar o promieniowaniu elektromagnetycznym przekraczającym dopuszczalny przepisami z zakresu ochrony środowiska poziom, wystąpił w miejscach niedostępnych dla ludności;

4) nakaz utrzymaniaemisjido środowiska na poziomach nieprzekraczających dopuszczonych wartości, określonych w przepisach z zakresu ochrony środowiska od istniejących, przebudowanych, rozbudowywanych, nadbudowywanych i nowo wznoszonych obiektów oraz prowadzonych działalności;

5) w zakresie ochronypowietrza, nakaz stosowania urządzeń grzewczych, o których mowa w § 15 ust. 3;

6) zakaz zmianywarunków spływu wód powierzchniowychw obrębie poszczególnych działek, która spowodowałaby szkodę dla działek sąsiednich;

7) w zakresie ochronywód podziemnych: postępowanie ze ściekami zgodnie z ustaleniami § 15 ust. 2;

8) w zakresiepostępowania z odpadami: postępowanie zgodnie z § 15 ust. 7;

9) w zakresieochrony powierzchni ziemi: obowiązek ochrony gleby w trakcie prac budowlanych przed degradacją lub zanieczyszczeniem;

10) nakaz zagospodarowaniazieleniąurządzoną powierzchni niezabudowanych lub nieutwardzonych części terenów, z zastrzeżeniem § 12 pkt 3 lit. a.

§ 9. Obowiązują następujące ustalenia dotyczącegranic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:

1) w obszarze planu występujeudokumentowane złoże kopalin: złoże węgla kamiennego „Kleofas” obejmujące cały obszar planu;

2) w obszarze planu wskazuje sięteren górniczy„Katowice-Bogucice-Załęże”, zlikwidowanej KWK „Katowice-Kleofas”, ustanowiony dla eksploatacji węgla kamiennego, obejmujący cały obszar planu;

3) w obszarze planu obowiązuje ograniczenie wysokości zabudowy, ze względu na położenie w zasięgupowierzchni ograniczającej lotniskaKatowice-Muchowiec, której rzędne 360 i 350 m n. p. m. wskazane zostały na rysunku planu; ograniczenie wysokości obejmuje także umieszczone na obiekcie budowlanym urządzenia, w szczególności anteny i reklamy, a w przypadku dróg lub linii kolejowych – również ich skrajnie;

4) w całym obszarze planu obowiązuje zakaz rozbudowy obiektów budowlanych, które mogą stanowić źródło żerowania ptaków, ze względu na położenie w strefie 5 km od granicy lotniska Katowice-Muchowiec.

§ 10. W obszarze objętym planem występują następujące uwarunkowania górnicze, poza wymienionymi w § 9 pkt 1 i 2:

1) w granicach terenów zakwalifikowanych do kategorii „B2” przydatności do zabudowy terenu pogórniczego, prowadzono płytką eksploatację górniczą i współcześnie występują na nich zagrożenia deformacjami nieciągłymi;

2) w granicach terenów zakwalifikowanych do kategorii „B2.3” przydatności do zabudowy terenu pogórniczego, prowadzono płytką eksploatację górniczą i współcześnie występują na nich zagrożenia deformacjami nieciągłymi oraz terenami w rejonie płytkich zrobów gdzie nadkład stropu karbonu jest niewielki i występuje w nich zagrożenie gazowe.

§ 11. Ustala się następująceszczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości, w tym parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalna szerokość frontów działek: 30 m;

2) minimalna powierzchnia działek: 700 m2;

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego nie może być mniejszy niż 30 stopni.

§ 12. Ustala się następująceszczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

1) w obszarze planu ustala się zachowanie istniejącej zabudowy na działkach budowlanych, na których w momencie wejścia w życie planu, przekroczone zostały ustalone w niniejszym planie dopuszczalne gabaryty budynków, wysokość, rodzaj dachu, linie zabudowy lub wskaźniki wykorzystania terenu;

2) dla zabudowy, o której mowa w pkt 1 ustala się zakaz jej rozbudowy i nadbudowy, która powodowałaby przekroczenie ustalonych parametrów lub gabarytów; zakaz ten nie dotyczy rozbudowy pierwszej kondygnacji nadziemnej o elementy takie jak: wejścia do budynku, wejścia dla niepełnosprawnych, zadaszenia.

3) w granicach oznaczonej na rysunku planu strefy szczególnych warunków zagospodarowania ustala się:

a) zakaz sadzenia drzew i krzewów,

b) nakaz realizacji ogrodzeń, dróg wewnętrznych i placów z materiałów rozbieralnych;

4) na obszarze objętym planem zakazuje się:

a) lokalizacji stacji paliw, z zastrzeżeniem § 18 ust. 3 pkt 1,

b) realizacji wież i masztów wolno stojących realizowanych jako konstrukcje wsporcze pod inwestycje celu publicznego z zakresu łączności publicznej,

c) wznoszenia ogrodzeń z blachy i prefabrykowanych elementów betonowych, za wyjątkiem cokołów pod ogrodzenia panelowe lub siatkowe,

d) lokalizacji jednokondygnacyjnych budynków usług handlu detalicznego,

e) lokalizacji nośników reklamowych o powierzchni przekraczającej 6 m2, z zastrzeżeniem § 6 pkt 3.

§ 13. Ustala się następującezasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1) parametry oraz klasyfikacja ulic określone są w przepisach Rozdziału 3;

2) na obszarze planu dopuszcza się lokalizację niewyznaczonych na rysunku planu dojazdów, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych, przy uwzględnieniu ustaleń szczegółowych;

3) ustala się dla obszaru objętego planem następujące zasady obsługi parkingowej:

a) nakaz zapewnienia miejsc postojowych w ilości dostosowanej do rodzaju i skali prowadzonej działalności, przy czym ustala się:

- dla salonów sprzedaży pojazdów nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 100 m2powierzchni całkowitej,

- dla obiektów produkcji nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 100 m2powierzchni całkowitej,

- dla obiektów magazynowych: nie mniej niż 0,15 miejsca postojowego na 100 m2powierzchni całkowitej,

- dla pozostałych obiektów usługowych: nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 100 m2powierzchni użytkowej;

b) w sąsiedztwie wejść do budynków usługowych należy sytuować miejsca parkingowe dla rowerów, przy czym ich liczba powinna być dostosowana do rodzaju i skali prowadzonej działalności oraz wynosić nie mniej niż 5 miejsc.

§ 14. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemówinfrastruktury technicznej

1) przebieg sieci infrastruktury technicznej należy realizować w liniach rozgraniczających ulic, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej inaczej niż określono w pkt 1, jeśli jest to technicznie uzasadnione i nie spowoduje ograniczenia realizacji przeznaczenia podstawowego terenu;

3) ustala się nakaz realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej wyłącznie jako podziemnych;

4) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę oraz zmianę przebiegu sieci i urządzeń infrastruktury technicznej zlokalizowanych w obszarze objętym planem, w tym obsługujących obszar poza jego granicami, w przypadku realizacji ich nowego przebiegu – dopuszcza się likwidację dotychczasowych odcinków sieci lub urządzeń;

§ 15. 1. Ustala się następujące zasady w zakresiezaopatrzenia w wodę:

1) obsługę z miejskiej sieci wodociągowej;

2) możliwość rozbudowy i przebudowy funkcjonującego systemu zaopatrzenia w wodę dla pokrycia potrzeb bytowych, użytkowych i przeciwpożarowych.

2. Ustala się następujące zasady w zakresieodprowadzania ściekówsanitarnych oraz deszczowych:

1) nakaz odprowadzania ścieków sanitarnych i deszczowych do kanalizacji miejskiej;

2) nakaz stosowania urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe odprowadzane z terenów miejsc postojowych o powierzchni powyżej 0,1 ha;

3) zakaz stosowania rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, które mogłyby powodować dostawanie się ścieków nieoczyszczonych do gruntu.

3. Ustala się następujące zasady w zakresiezaopatrzenia w ciepło:

1) dostawa ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej zdalaczynnej;

2) dopuszcza się systemy grzewcze:

a) oparte o spalanie paliw, o efektywności energetycznej co najmniej 80%, przy czym nie dopuszcza się paliw węglowych;

b) zasilane energią elektryczną oraz energią słoneczną.

4. Ustala się następujące zasady w zakresiezaopatrzenia w gaz: dostawa gazu w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć gazową.

5. Ustala się następujące zasady w zakresiezaopatrzenia w energię elektryczną:

1) dostawa energii elektrycznej w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć elektroenergetyczną;

2) nakaz stosowania wnękowych złączy kablowych.

6. Ustala się następujące zasady w zakresietelekomunikacji:

1) dopuszcza się rozbudowę lub budowę nowych urządzeń i sieci telekomunikacyjnych w celu zaspokojenia potrzeb w tym zakresie;

2) ustala się prowadzenie linii teletechnicznych w kanalizacji teletechnicznej bądź w postaci kabli ziemnych;

3) w przypadku realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności, konstrukcje wsporcze dla anten mogą być sytuowane wyłącznie w centralnej części dachu budynku.

7. Ustala się następujące zasady w zakresie gospodarkiodpadami:

1) nakaz prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska, w tym nakaz odbioru odpadów w systemie zorganizowanym;

2) zakaz wykorzystywania odpadów do zmian ukształtowania terenu;

3) nakaz realizacji miejsc do gromadzenia odpadów stałych jako:

a) sytuowanych w sposób estetycznie wkomponowany w otoczenie,

b) osłoniętych od strony przestrzeni ogólnodostępnych,

c) zabezpieczonych przed infiltracją wód opadowych.

§ 16. Ustala się następującysposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: na całym obszarze planu zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów i urządzeń.

§ 17. W obszarze objętym planem ustala sięstawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) dla terenów oznaczonych symbolamiKDG,KDZ,KDD,KDX: 5%, słownie: pięć procent;

2) dla pozostałych terenów: 30%, słownie: trzydzieści procent.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe dla terenów o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania

§ 18. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem1Uustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) zabudowa usług:

- biurowych,

- konsumpcyjnych,

- handlu detalicznego,

b) salony sprzedaży pojazdów wraz z zapleczem serwisowym,

c) obiekty obsługi transportu samochodowego;

2) uzupełniające:

a) obiekty małej architektury i elementy wyposażenia miejskiego,

b) ciągi piesze, pieszo-jezdne, ścieżki rowerowe, dojazdy,

c) parkingi i garaże wielopoziomowe oraz podziemne, parkingi terenowe,

d) infrastruktura techniczna i urządzenia budowlane związane z przeznaczeniem danego terenu,

e) zieleń urządzona.

2. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:

1) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 10%;

2) wskaźnik intensywności zabudowy:

a) minimalny: 0,1,

b) maksymalny: 1,1;

3) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych na działce w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 60%;

4) wysokość zabudowy:

a) maksymalna wysokość obiektów budowlanych: 35 m, z zastrzeżeniem lit. b,

b) maksymalna wysokość budynków: 25 m.

3. Ustala się warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:

1) dopuszcza się utrzymanie istniejącej lokalizacji stacji paliw;

2) dopuszczenie stosowania dachów płaskich lub o nachyleniu głównych połaci do 45 stopni.

4. W zakresie obsługi komunikacyjnej terenu, o którym mowa w ust. 1:

1) dopuszcza się skomunikowanie od ul. Bocheńskiego;

2) dopuszcza się skomunikowanie od ul. Chodnikowej, przez teren2U.

5. Zagospodarowanie terenu, o którym mowa w ust. 1 nie może naruszać ustaleń odnoszących się do całego obszaru objętego planem zawartych w Rozdziale 1 i 2 uchwały.

§ 19. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem2Uustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) zabudowa usług:

- biurowych,

- konsumpcyjnych,

- handlu detalicznego,

b) salony sprzedaży pojazdów wraz z zapleczem serwisowym,

c) obiekty obsługi transportu samochodowego;

2) uzupełniające:

a) obiekty małej architektury i elementy wyposażenia miejskiego,

b) ciągi piesze, pieszo-jezdne, ścieżki rowerowe, dojazdy,

c) parkingi i garaże wielopoziomowe oraz podziemne, parkingi terenowe,

d) infrastruktura techniczna i urządzenia budowlane związane z przeznaczeniem danego terenu,

e) zieleń urządzona;

3) dopuszcza się utrzymanie istniejącego budynku o funkcji mieszkalnej.

2. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:

1) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 10%;

2) wskaźnik intensywności zabudowy:

a) minimalny: 0,1,

b) maksymalny: 1,1;

3) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych na działce w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 60%;

4) wysokość zabudowy:

a) maksymalna wysokość obiektów budowlanych: 35 m, z zastrzeżeniem lit. b,

b) maksymalna wysokość budynków: 25 m.

3. Ustala się warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1: dopuszczenie stosowania dachów płaskich lub o nachyleniu głównych połaci do 45 stopni.

4. W zakresie obsługi komunikacyjnej terenu, o którym mowa w ust. 1: dopuszcza się skomunikowanie od ul. Chodnikowej oraz od ul. Bocheńskiego, przez teren1U.

5. Zagospodarowanie terenu, o którym mowa w ust. 1 nie może naruszać ustaleń odnoszących się do całego obszaru objętego planem zawartych w Rozdziale 1 i 2 uchwały.

§ 20. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem1UPustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) zabudowa usług:

- biurowych,

- konsumpcyjnych,

- handlu detalicznego,

b) salony sprzedaży pojazdów wraz z zapleczem serwisowym,

c) obiekty obsługi transportu samochodowego,

d) obiekty produkcji, składów i magazynów;

2) uzupełniające:

a) obiekty małej architektury i elementy wyposażenia miejskiego,

b) ciągi piesze, pieszo-jezdne, ścieżki rowerowe, dojazdy,

c) parkingi i garaże wielopoziomowe oraz podziemne, parkingi terenowe,

d) infrastruktura techniczna i urządzenia budowlane związane z przeznaczeniem danego terenu,

e) zieleń urządzona.

2. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:

1) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 10%;

2) wskaźnik intensywności zabudowy:

a) minimalny: 0,1,

b) maksymalny: 1,1;

3) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych na działce w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 60%;

4) maksymalna wysokość zabudowy:

a) maksymalna wysokość obiektów budowlanych: 35 m, z zastrzeżeniem lit. b,

b) maksymalna wysokość budynków: 25 m;

3. Ustala się warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1: dopuszczenie stosowania dachów płaskich lub o nachyleniu głównych połaci do 45 stopni;

4. W zakresie obsługi komunikacyjnej terenu, o którym mowa w ust. 1: skomunikowanie od ul. Bocheńskiego i ul. Michejdy.

5. Zagospodarowanie terenu, o którym mowa w ust. 1 nie może naruszać ustaleń odnoszących się do całego obszaru objętego planem zawartych w Rozdziale 1 i 2 uchwały.

§ 21. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem2UPustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) zabudowa usług:

- biurowych,

- konsumpcyjnych,

- handlu detalicznego,

b) salony sprzedaży pojazdów wraz z zapleczem serwisowym,

c) obiekty obsługi transportu samochodowego,

d) obiekty produkcji, składów i magazynów;

2) uzupełniające:

a) obiekty małej architektury i elementy wyposażenia miejskiego,

b) ciągi piesze, pieszo-jezdne, ścieżki rowerowe, dojazdy,

c) parkingi i garaże wielopoziomowe oraz podziemne, parkingi terenowe,

d) infrastruktura techniczna i urządzenia budowlane związane z przeznaczeniem danego terenu,

e) zieleń urządzona.

2. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:

1) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 14%;

2) wskaźnik intensywności zabudowy:

a) minimalny: 0,1,

b) maksymalny: 1,1;

3) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych na działce w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 60%;

4) maksymalna wysokość zabudowy:

a) maksymalna wysokość obiektów budowlanych: 35 m, z zastrzeżeniem lit. b,

b) maksymalna wysokość budynków: 25 m;

3. Ustala się warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:

1) dopuszczenie stosowania dachów płaskich lub o nachyleniu głównych połaci do 45 stopni.

2) dla obszaru w strefie szczególnych warunków zagospodarowania obowiązują ograniczenia określone w § 12 pkt 3.

4. W zakresie obsługi komunikacyjnej terenu, o którym mowa w ust. 1: skomunikowanie od ul. Bocheńskiego.

5. Zagospodarowanie terenu, o którym mowa w ust. 1 nie może naruszać ustaleń odnoszących się do całego obszaru objętego planem zawartych w Rozdziale 1 i 2 uchwały.

§ 22. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolemZP/KSustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) zieleń urządzona,

b) parkingi terenowe;

2) uzupełniające:

a) obiekty małej architektury i elementy wyposażenia miejskiego,

b) ciągi piesze, pieszo-jezdne, ścieżki rowerowe, dojazdy,

c) infrastruktura techniczna i urządzenia budowlane związane z przeznaczeniem danego terenu.

2. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1: minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 20%.

3. Ustala się warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1: dla obszaru w strefie szczególnych warunków zagospodarowania obowiązują ograniczenia określone w § 12 pkt 3.

4. W zakresie obsługi komunikacyjnej terenu, o którym mowa w ust. 1: dopuszcza się skomunikowanie wyłącznie od ul. Michejdy.

5. Zagospodarowanie terenu, o którym mowa w ust. 1 nie może naruszać ustaleń odnoszących się do całego obszaru objętego planem zawartych w Rozdziale 1 i 2 uchwały.

§ 23. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami1ZPi2ZPustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: zieleń urządzona;

2) uzupełniające:

a) obiekty małej architektury i elementy wyposażenia miejskiego,

b) ciągi piesze, pieszo-jezdne, ścieżki rowerowe, dojazdy,

c) infrastruktura techniczna i urządzenia budowlane związane z przeznaczeniem danego terenu.

2. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1: minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 80%.

3. Ustala się warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1: dla obszaru w strefie szczególnych warunków zagospodarowania obowiązują ograniczenia określone w § 12 pkt 3.

4. Zagospodarowanie terenu, o którym mowa w ust. 1 nie może naruszać ustaleń odnoszących się do całego obszaru objętego planem zawartych w Rozdziale 1 i 2 uchwały.

§ 24. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolemKDGustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: ulica publiczna klasy głównej;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) obiekty małej architektury i elementy wyposażenia miejskiego,

b) ciągi piesze, ścieżki rowerowe,

c) zieleń urządzona,

d) infrastruktura techniczna,

e) obiekty budowlane związane z funkcją drogi, takie jak wiaty przystankowe, kioski zintegrowane z wiatami.

2. Ustala się szerokości w liniach rozgraniczających: od 33 m do 53 m, zgodnie z rysunkiem planu.

3. Zagospodarowanie terenu, o którym mowa w ust. 1 nie może naruszać ustaleń odnoszących się do całego obszaru objętego planem zawartych w Rozdziale 1 i 2 uchwały.

§ 25. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolemKDZustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: ulica publiczna klasy zbiorczej;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) obiekty małej architektury i elementy wyposażenia miejskiego,

b) ciągi piesze, ścieżki rowerowe,

c) zieleń urządzona,

d) infrastruktura techniczna,

e) obiekty budowlane związane z funkcją drogi, takie jak wiaty przystankowe, kioski zintegrowane z wiatami.

2. Ustala się szerokości w liniach rozgraniczających od 20 m, zgodnie z rysunkiem planu.

3. Zagospodarowanie terenu, o którym mowa w ust. 1 nie może naruszać ustaleń odnoszących się do całego obszaru objętego planem zawartych w Rozdziale 1 i 2 uchwały.

§ 26. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolamiKDDustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: ulica publiczna klasy dojazdowej;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) obiekty małej architektury i elementy wyposażenia miejskiego,

b) ciągi piesze, ścieżki rowerowe,

c) zieleń urządzona,

d) infrastruktura techniczna,

e) parkingi terenowe,

f) obiekty budowlane związane z funkcją drogi.

2. Ustala się szerokości w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu.

3. Zagospodarowanie terenu, o którym mowa w ust. 1 nie może naruszać ustaleń odnoszących się do całego obszaru objętego planem zawartych w Rozdziale 1 i 2 uchwały.

§ 27. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolamiKDXustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: ciąg pieszo-jezdny;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) obiekty małej architektury i elementy wyposażenia miejskiego,

b) ciągi piesze, ścieżki rowerowe,

c) zieleń urządzona,

d) infrastruktura techniczna.

2. Ustala się szerokości w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu.

3. Zagospodarowanie terenu, o którym mowa w ust. 1 nie może naruszać ustaleń odnoszących się do całego obszaru objętego planem zawartych w Rozdziale 1 i 2 uchwały.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 28. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 29. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Jerzy Forajter


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/825/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Rysunek planu

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/825/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Katowice o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Kochłowicką i ul. Bocheńskiego w Katowicach

Ze względu na brak nieuwzględnionych uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Kochłowicką i ul. Bocheńskiego w Katowicach, Rada Miasta Katowice nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 467 z późn. zm.).


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/825/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Katowice o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Kochłowicką i ul. Bocheńskiego w Katowicach, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Ze względu na brak nowych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Kochłowicką i ul. Bocheńskiego w Katowicach, Rada Miasta Katowice nie dokonuje rozstrzygnięcia o sposobie realizacji i zasadach ich finansowania, wynikającego z art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Krysiński

Ekspert Betafence – systemy ogrodzeniowe, bramy, gabiony.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »