| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII.209.2013 Rady Gminy Kornowac

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku poz. 391 z późniejszymi zmianami), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/245/2010 Rady Gminy Kornowac z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 roku Nr 248, poz. 3784)

Rada Gminy Kornowac uchwala

§ 1. 1. Wprowadza się, dwumiesięczny okres rozliczeniowy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwanych dalej odpadami, odbieranymi od właścicieli zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Kornowac.

2. Ustala się terminy uiszczania opłat:

1) do 15-go dnia lutego każdego roku,

2) do 15-go dnia kwietnia każdego roku,

3) do 15-go dnia czerwca każdego roku,

4) do 15-go dnia sierpnia każdego roku,

5) do 15-go dnia października każdego roku,

6) do 15-go dnia grudnia każdego roku.

§ 2. 1. Opłatę uiszcza się bez wezwania, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kornowac, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dodatkowo zarządza się pobór opłaty w drodze inkasa.

§ 3. Na inkasentów opłaty o której mowa w §1 ust.1 wyznacza się:

1) dla sołectwa Kobyla - Pana Jana Bernackiego,

2) dla sołectwa Kornowac- Panią Reginę Niestrój,

3) dla sołectwa Łańce- Pana Norberta Pientkę,

4) dla sołectwa Pogrzebień - Pana Eugeniusza Kurę,

5) dla sołectwa Rzuchów - Pana Franciszka Szkatułę.

§ 4. Określa się wynagrodzenie za pobór opłaty w drodze inkaso w wysokości 2 % pobranej opłaty.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kornowac.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Kornowac


Mirosław Małek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »