| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 192/XXX/2013 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany statutu Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 w związku z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U, Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j.Dz. U. z 2013 r., poz. 182) Rada Gminy i Miasta Koziegłowy uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach stanowiącym załącznik do uchwały nr 314/XXXIII/2006 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Ośrodek działa w oparciu o przepisy:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. roku o pomocy społecznej

3) ustawy z 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych

4) ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

6) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

7) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

8) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

9) kodeksu postępowania administracyjnego

10) uchwały Nr 50/XIV/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Koziegłowach z dnia 25 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach

11) innych, właściwych ustaw i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych

12) niniejszego statutu.

2. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Siedziba Ośrodka znajduje się w Koziegłowach..

3. § 3 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

realizowanie zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz uprawnień alimentacyjnych i wobec dłużników alimentacyjnych.

4. w § 3 ust. 2 po pkt 4 dodaje się pkt 4' o treści:

4' ) realizowanie zadań z zakresu wspierania rodziny.

5. w § 3 ust. 2 dodaje się pkt 7 o treści:

realizowanie zadań w zakresie działalności warsztatu terapii zajęciowej.

6. użyte w § 5, § 6, § 7 i § 8 słowo „Kierownik” i „Kierownik Ośrodka” zastępuje się odpowiednio słowem „Dyrektor” i „Dyrektor Ośrodka”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegłowy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy


Joanna Kołodziejczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »