| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 192/XXX/2013 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany statutu Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 w związku z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U, Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j.Dz. U. z 2013 r., poz. 182) Rada Gminy i Miasta Koziegłowy uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach stanowiącym załącznik do uchwały nr 314/XXXIII/2006 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Ośrodek działa w oparciu o przepisy:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. roku o pomocy społecznej

3) ustawy z 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych

4) ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

6) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

7) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

8) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

9) kodeksu postępowania administracyjnego

10) uchwały Nr 50/XIV/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Koziegłowach z dnia 25 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach

11) innych, właściwych ustaw i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych

12) niniejszego statutu.

2. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Siedziba Ośrodka znajduje się w Koziegłowach..

3. § 3 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

realizowanie zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz uprawnień alimentacyjnych i wobec dłużników alimentacyjnych.

4. w § 3 ust. 2 po pkt 4 dodaje się pkt 4' o treści:

4' ) realizowanie zadań z zakresu wspierania rodziny.

5. w § 3 ust. 2 dodaje się pkt 7 o treści:

realizowanie zadań w zakresie działalności warsztatu terapii zajęciowej.

6. użyte w § 5, § 6, § 7 i § 8 słowo „Kierownik” i „Kierownik Ośrodka” zastępuje się odpowiednio słowem „Dyrektor” i „Dyrektor Ośrodka”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegłowy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy


Joanna Kołodziejczyk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »