| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/364/13 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.391 z późn.zm.) po przeprowadzeniu konsultacji

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Orzesze, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklaracje, o których mowa w§1, właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są złożyć w Urzędzie Miejskim w Orzeszu ul.Św.Wawrzyńca 21 w terminie:

1) do 31 lipca 2013r. lub 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca - dla pierwszej deklaracji,

2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Dla potwierdzenia danych zawartych w deklaracji określa się wzór oświadczenia właściciela budynku wielolokalowego o ilości osób zamieszkałych, stanowiący załącznik A do deklaracji.

§ 4. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa się w formatach danych XLM; DOC; RTF; BMP; JPG; PDF; ZIP,

2) deklaracje, o których mowa w§1 będą zgodne z wzorami opublikowanymi w repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych platformy e-PUAP, SEKAP zgodnie z art.19b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013r. poz. 235),

3) deklaracje przesyłane w formie elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (tj. Dz.U. z 2013r. poz.262), podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP lub certyfikatem SEKAP zgodnie z art.20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013r. poz.235).

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVIII/304/12 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2013r. poz.1196).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inz. Jan Mach


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/364/13
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/364/13
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz, Jaroszewski, Zamroch – Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »