| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/364/13 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.391 z późn.zm.) po przeprowadzeniu konsultacji

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Orzesze, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklaracje, o których mowa w§1, właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są złożyć w Urzędzie Miejskim w Orzeszu ul.Św.Wawrzyńca 21 w terminie:

1) do 31 lipca 2013r. lub 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca - dla pierwszej deklaracji,

2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Dla potwierdzenia danych zawartych w deklaracji określa się wzór oświadczenia właściciela budynku wielolokalowego o ilości osób zamieszkałych, stanowiący załącznik A do deklaracji.

§ 4. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa się w formatach danych XLM; DOC; RTF; BMP; JPG; PDF; ZIP,

2) deklaracje, o których mowa w§1 będą zgodne z wzorami opublikowanymi w repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych platformy e-PUAP, SEKAP zgodnie z art.19b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013r. poz. 235),

3) deklaracje przesyłane w formie elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (tj. Dz.U. z 2013r. poz.262), podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP lub certyfikatem SEKAP zgodnie z art.20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013r. poz.235).

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVIII/304/12 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2013r. poz.1196).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inz. Jan Mach


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/364/13
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/364/13
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »