| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/398/13 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/99/11 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Piekarach Śląskich

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.2 pkt 2, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.), art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. Nr 45. poz. 235 z późń. zm.), art.11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późń. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie Nr III/31/10 z dnia 29.12.2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Miasta Piekary Śląskie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala

§ 1. W Statucie Żłobka Miejskiego w Piekarach Śląskich stanowiącym załącznik do uchwały Nr VII/99/11 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 maja 2011r.wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Siedziba Żłobka znajduje się w Piekarach Śląskich przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 106.;

2) § 4 ust 1 otrzymuje brzmienie:

Podstawowym celem Żłobka jest sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia, lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym - 4 rok życia.;

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku opłata za opiekę sprawowaną nad dzieckiem oraz opłata za wyżywienie nie są pobierane. Rozliczenie pobranej już opłaty dokonywane jest w następnym miesiącu..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brokerska CDS

CDS działa jako kancelaria doradcza, której misją jest ochrona interesów przewoźników i spedytorów poprzez świadczenie usług w zakresie obsługi ubezpieczeń transportowych (OC przewoźnika, OC spedytora i Cargo) oraz pozasądowej i sądowej obsługi roszczeń i szkód powstałych w transporcie. Świadczymy również usługi związane z zarządzaniem ryzykiem transportowym, a także przeprowadzamy audyty i szkolenia z zakresu prawa przewozowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »