| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/399/13 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Gimnazjalnej w Piekarach Śląskich

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr XIX/272/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 czerwca 2012r., po stwierdzeniu, że projekt planu nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piekary Śląskie” (uchwała nr XXI/219/08 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 13 marca 2008r.)

Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
przy ulicy Gimnazjalnej w Piekarach Śląskich

Rozdział 1.
Ustalenia wstępne

§ 1. 1. Plan obejmuje obszar położony przy ul. Gimnazjalnej w Piekarach Śląskich o granicach oznaczonych graficznie na rysunku planu.

2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:

1) rysunek planu w skali 1:1000 wraz z wyrysem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piekary Śląskie - załącznik nr 1,

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - załącznik nr 2,

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – załącznik nr 3.

3. Na rysunku planu obowiązują następujące ustalenia wyrażone graficznie:

1) symbole cyfrowo - literowe identyfikujące tereny, w których litera B oznacza przyporządkowanie terenów do jednostki osadniczej Centrum, a pozostała część literowa oznacza przeznaczenie podstawowe terenu,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

3) linie zabudowy nieprzekraczalne,

4) granica obszaru objętego planem,

4. Oznaczenia orientacyjnych przebiegów sieci infrastruktury technicznej nie są ustaleniami planu i mają charakter informacyjny.

§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) uchwale- należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Gimnazjalnej w Piekarach Śląskich,

2) planie- należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Gimnazjalnej w Piekarach Śląskich,

3) rysunku planu-należy przez to rozumieć rysunek o którym mowa w §1 ust. 2 pkt 1 uchwały,

4) terenie-należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

5) przeznaczeniu podstawowym- należy przez to rozumieć przeważający sposób zagospodarowania działki budowlanej, któremu muszą być podporządkowane inne sposoby użytkowania określone jako uzupełniające,

6) przeznaczeniu uzupełniającym– należy przez to rozumieć uzupełniający sposób zagospodarowania działki budowlanej, realizowany po zrealizowaniu funkcji podstawowej, bądź jednocześnie z nią,

7) działce budowlanej- zdefiniowana w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

8) linii zabudowy nieprzekraczalnej- należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć żaden punkt rzutu budynku nowo realizowanego, przy czym elementy typu: gzymsy, balkony, okapy, wykusze itp., mogą być wysunięte poza linię nie więcej niż 1,3 m i na wysokości nie mniejszej niż 4,0 m,

9) garażach zbiorowych-należy przez to rozumieć zespół garaży zapewniający min. 5 miejsc postojowych,

10) reklamie- należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami nie będący znakiem drogowym, znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej lub o obiektach i obszarach chronionych, tablicą informacyjną o terenach i obiektach rekreacyjnych,

11) budynku pomocniczym-należy przez to rozumieć budynek niezbędny dla obsługi funkcji usługowej określonej w planie służący np.: do przechowywania przedmiotów, materiałów, narzędzi lub sprzętu,

§ 3. Plan ustanawia następujące przeznaczenia terenów oznaczone symbolami cyfrowo – literowymi:

1) B-1US, B-2US, B-3US, B-4US– tereny usług sportu i rekreacji,

2) B-1KDD1/2– teren drogi publicznej klasy dojazdowej

3) B-1KDL1/2, B-2KDL1/2– tereny dróg publicznych klasy lokalnej.

§ 4. W granicach planu nie występują i plan nie ustala wymagań:

1) dotyczących zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

2) wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

3) dotyczących granic i sposobów zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych.

Rozdział 2.
Ustalenia obowiązujące na całym obszarze objętym planem

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. Obowiązuje zasada łącznego respektowania ustaleń zawartych w rozdziałach: 2 oraz 4 - 7 uchwały z ustaleniami zawartymi w rozdziale 3.

2. Ustala się linie zabudowy nieprzekraczalne dla terenów:

1) B-1US:od strony zachodniej terenu w odległości 4m od linii rozgraniczających drogiB-1KDL1/2oraz od strony południowej terenu w odległości 6m od linii rozgraniczających drogi
B-2KDL1/2,

2) B-2US: od strony południowej terenu w odległości 6m od linii rozgraniczających drogi
B-2KDL1/2

3) B-3US, B-4US:w odległości 6m od linii rozgraniczających drogiB-2KDL1/2oraz w odległości 5m od linii rozgraniczających drogiB-1KDD1/2.

3. W obszarze objętym planem należy zapewnić przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę i drogi pożarowe.

4. Na terenie planu zakazuje się:

1) hurtowni, handlu odpadami i złomem, składowania i magazynowania odpadów, realizacji usług pogrzebowych, usług z zakresu naprawy i obsługi pojazdów mechanicznych, stacji paliw ( w tym Lpg), parkingów dla samochodów o nośności powyżej 3,5t (za wyjatkiem autobusów),

2) wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych, tworzyw sztucznych, blach z uwzględnieniem §9 ust. 8,

3) stosowania na elewacjach budynków blachy falistej, trapezowej, sidingu, bali drewnianych,

4) stosowania na dachach i zadaszeniach budynków strzech i gontów drewnianych,

5) realizacji obiektów tymczasowych za wyjątkiem obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie robót budowlanych oraz za wyjątkiem obiektów, o których mowa w §9 ust.3 pkt 2 oraz ust. 10.

5. Na terenie planu dopuszcza się:

1) realizację:

a) obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz urządzeń służących ochronie środowiska, w tym ochrony przed hałasem,

b) zieleni izolacyjnej i urządzonej,

c) obiektów małej architektury,

d) dróg wewnętrznych, ciągów pieszych, pieszo-jezdnych,

e) ścieżek rowerowych, spacerowych.

6. Na terenie objętym planem nakazuje się:

1) przy realizacji zabudowy oraz wprowadzaniu nasadzeń drzew i krzewów zachowania niezbędnych odległości od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

2) sytuowanie i wykonanie miejsc gromadzenia odpadów komunalnych w sposób nie powodujący negatywnego wpływu na estetykę otoczenia oraz umożliwiający utrzymanie tych miejsc
w należytym stanie,

3) zagospodarowania terenów w sposób zapewniający osobom niepełnosprawnym dostęp do obiektów usługowych oraz do terenów komunikacji.

§ 6. Ustalenia dotyczące zasad rozmieszczania reklam

1. Umieszczanie wolnostojących reklam nie może utrudniać komunikacji pieszej i kołowej.

2. Nakazuje się:

1) wskazania w projekcie budowlanym miejsc usytuowania tablic lub urządzeń reklamowych wraz z wymiarami, z uwzględnieniem zasad określonych w uchwale,

2) nawiązania gabarytami informacji wizualnej do charakterystycznych podziałów, otworów oraz detali architektonicznych elewacji,

3) zachowania spójnej formy plastycznej (materiał, wielkość) na całej elewacji,

4) w przypadku umieszczania reklam na elewacji budynku stosowanie następujących urządzeń reklamowych: tablica, litery plastyczne, kaseton,

3. Zakazuje się:

1) lokalizowania reklam wielkogabarytowych typu billboard o wysokości wraz z nośnikiem ponad 4m na obszarze objętym planem,

2) lokalizowania reklam pulsujących, reklam typu LED, telebimów reklamowych, reklam przewijanych na terenach dróg:B-1KDD1/2, B-1KDL1/2, B-2KDL1/2oraz na terenach:B-1US,B-3US, B-4USw pasie w odległości 10m od linii rozgraniczających dróg:B-1KDD1/2, B-1KDL1/2.

4. Dopuszcza się rozmieszczanie reklam zgodnie z przepisami uchwały, w formie:

1) tablic lub plansz powiązanych z elementami małej architektury,

2) urządzeń reklamowych lokalizowanych w pasach drogowych,

3) transparentów (banerów) związanych z organizowanymi imprezami na czas do 120 dni,

4) tablic o modułowych gabarytach na obiektach typu ogrodzenia pod warunkiem nie przekraczania wysokości ogrodzenia,

5) modułów informacyjno – reklamowych o wysokości wraz z nośnikiem do 4 m,

6) pylonów i totemów o wys. do 8 m jako urządzeń towarzyszących obiektom usługowym,

7) reklam kierunkowych,

8) słupów plakatowych (ogłoszeniowych) o średnicy do 1,20 m i wysokości do 4 m,

9) kasetonów wysięgnikowych na budynkach.

§ 7. Ustalenia dotyczące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

1. Zakazuje się realizacji przedsięwzięć stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności ryzyko wystąpienia poważnych awarii oraz przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji wynikających z zadań własnych gminy.

2. Dla ochrony wód ustala się:

1) zakaz lokalizacji inwestycji mogących powodować zanieczyszczenia gruntu,

2) zakaz stosowania rozwiązań technologicznych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, które mogłyby powodować przedostawanie się nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, podziemnych i do gruntu,

3) nakaz stosowania na terenie parkingów, placów oraz dróg utwardzonych szczelnych nawierzchni na podłożu izolowanym.

3. Dopuszcza się niwelację terenu związaną wyłącznie z realizacją funkcji podstawowej do maksymalnej wysokości 0,3m powyżej poziomu: dróg:B-1KDD1/2,B-1KDL1/2, B-2KDL1/2oraz pod warunkiem, że nie spowoduje to pogorszenia warunków użytkowania działek sąsiednich.

§ 8. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych.Obszar planu położony jest w całości w granicach terenu górniczego „Piekary Śląskie II” Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Piekary” w Piekarach Śląskich w związku z czym nakazuje się:

1) wprowadzenie niezbędnych zabezpieczeń projektowanych budynków i budowli przed wpływami eksploatacji górniczej,

2) uwzględnienie aktualnych danych z zakresu wpływu prowadzonej eksploatacji dla potrzeb realizacji inwestycji.

Rozdział 3.
Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu

§ 9. Teren usług sportu i rekreacji

1. Dla terenów usług sportu i rekreacji oznaczonych na rysunku planu symbolami:B-1US, B-2US, B-3US, B-4USustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa związana ze sportem i rekreacją,

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) usługi handlu służące obsłudze funkcji podstawowej,

b) usługi hotelarskie,

c) parkingi – w tym podziemne lub wielopoziomowe, miejsca postojowe, place manewrowe,

d) garaże,

e) budynki pomocnicze.

2. Dla terenów:B-2US, B-4USustala się dodatkowo przeznaczenie uzupełniające – usługi gastronomii.

3. Na terenach oznaczonych symbolami:B-2US, B-4USdopuszcza się:

1) realizację jednego mieszkania w powiązaniu z funkcją hotelarską, przy czym powierzchnia użytkowa przeznaczona pod mieszkanie nie może przekroczyć 100m²,

2) lokalizację tymczasowych obiektów handlowo-gastronomicznych na okres do 4 miesięcy.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się organizację imprez masowych.

5. Na terenach, o których mowa w ust.1 obowiązuje zakaz:

1) realizacji funkcji wyznaczonej planem bez zapewnienia niezbędnej ilości miejsc postojowych dla jej obsługi w granicy terenu zgodnie z § 12 uchwały,

2) realizacji garaży zbiorowych,

3) realizacji zabudowy mieszkaniowej,

4) realizacji obiektów handlu, gastronomii jako obiekty wolnostojące o powierzchni zabudowy mniejszej niż 100m² oraz większej niż 400m².

6. Na terenach:B-1US, B-3USzakazuje się lokalizacji usług gastronomii.

7. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązuje nakaz:

1) obsługi komunikacyjnej terenów:

a) B-1US, B-2USz drogi oznaczonej symbolemB-1KDL1/2lubB-2KDL1/2,

b) B-3US, B-4USz drogi oznaczonej symbolemB-1KDD1/2lubB-2KDL1/2.

2) stosowania ażurowych ogrodzeń działek z zastosowaniem materiałów takich jak: drewno, kamień, metal lub ogrodzeń typu żywopłot z uwzględnieniem ust. 8.

3) realizacji garaży wyłącznie jako wbudowane w budynek usługowy.

8. Dopuszcza się tymczasowe stosowanie - do czasu zakończenia prowadzenia działalności górniczej- na terenie bezpośrednio przylegającym do obszaru objętego planem - ogrodzeń pełnych betonowych lub z blachy fałdowej do wys. 2,5m w granicach: północnej terenówB-1US,B-2US, wschodniej terenówB-2US, B-4US, B-2KDL1/2oraz fragmentu południowej terenuB-4US.

9. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

1) maksymalna wysokość budynków usługowych - 15m,

2) maksymalna wysokość parkingów wielopoziomowych – 3 kondygnacje nadziemne,

3) maksymalna wysokość budynków pomocniczych - 1 kondygnacja nadziemna i nie więcej niż 4m,

4) dla obiektów przeznaczenia uzupełniającego - obowiązek realizacji dachów płaskich jako dominujące o nachyleniu połaci dachowych do 15º,

5) dla obiektów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się zastosowanie innej geometrii dachu,

6) powierzchnia biologicznie czynna – min. 15% powierzchni działki budowlanej,

7) powierzchnia zabudowy – max. 75% powierzchni działki budowlanej,

8) wskaźniki intensywności zabudowy: min. 0,1 max. 1,8.

10. Dla organizacji imprez masowych ustala się:

1) nakaz zapewnienia tymczasowych obiektów i urządzeń sanitarnych w ilości niezbędnej dla obsługi organizowanej imprezy z uwzględnieniem pkt 4,

2) dopuszczenie lokalizacji tymczasowych obiektów usługowych związanych z obsługą organizowanej imprezy z uwzględnieniem pkt 4,

3) dopuszczenie lokalizacji tymczasowych urządzeń i obiektów rekreacyjno – zabawowych
dla dzieci,

4) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów handlowo-gastronomicznych na terenach:B-1USiB-3US.

Rozdział 4.
Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości

§ 10. 1. Na obszarze objętym planem dopuszcza się scalenia i podziały nieruchomości przy uwzględnieniu zamierzeń inwestycyjnych realizowanych zgodnie z zapisami uchwały.

2. Nakazuje się, aby nowo wyznaczone granice działek budowlanych były prostopadłe do dróg, bądź równoległe do granic działek sąsiednich z tolerancją do 5%.

3. Ustala się minimalną powierzchnię działki z przeznaczeniem pod zabudowę - 1300m², minimalną szerokość frontu działki – 20 m.

4. Parametry nowo wydzielonych działek pod infrastrukturę techniczną zgodnie z potrzebami realizacji tych urządzeń.

Rozdział 5.
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 11. 1. Ustala się następujące zasady powiązań komunikacyjnych obszaru objętego planem z otoczeniem: powiązanie zewnętrzne obszaru objętego planem z otoczeniem zapewniają ulice:

1) ul. Gen. Ziętka o symboluB-1KDL1/2położona w granicy planu zapewniająca powiązanie planu z centrum Piekar Śląskich oraz z osiedlem Wieczorka,

2) ul. Gimnazjalna o symboluB-1KDD1/2położona w granicy planu zapewniająca powiązanie planu z jednostką osadniczą Szarlej.

2. Ustala się teren drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczony na rysunku planu symbolem
B-1KDD1/2o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości ok. 12 m zgodnie z rysunkiem planu, przekrój ulicy jednojezdniowy o 2 pasach ruchu,

3. Ustala się teren drogi publicznej klasy lokalnej oznaczony na rysunku planu symbolemB-1KDL1/2o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości od 10,5m do 12,5m zgodnie z rysunkiem planu; przekrój ulicy jednojezdniowy o dwóch pasach ruchu.

4. Ustala się teren drogi publicznej klasy lokalnej oznaczony na rysunku planu symbolemB-2KDL1/2o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości 12m zgodnie z rysunkiem planu; przekrój ulicy jednojezdniowy o dwóch pasach ruchu.

5. Urządzeniami towarzyszącymi użytkowaniu podstawowemu w obrębie linii rozgraniczających terenów o których mowa w ust. 2, 3 i 4 (pod warunkiem dostosowania do charakteru i wymogów użytkowania podstawowego) mogą być:

1) ciągi rowerowe,

2) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,

3) zatoki autobusowe, wiaty przystankowe,

4) zieleń o charakterze izolacyjnym,

5) obiekty i urządzenia służące ograniczeniu uciążliwości komunikacyjnych np.: ekrany akustyczne,

6) obiekty małej architektury,

7) miejsca postojowe dla samochodów osobowych,

8) kioski z w powiązaniu z wiatami autobusowymi.

§ 12. Realizacja funkcji wyznaczonej w planie polegająca na budowie, rozbudowie, zmianie sposobu użytkowania wymaga zapewnienia miejsc parkingowych w ilości niezbędnej dla jej obsługi, lecz nie mniejszej niż:

1) dla obiektów sportowych – 1 miejsce na 10 użytkowników,

2) dla obiektów handlowych – 1 miejsce na 50m2powierzchni użytkowej usług,

3) dla obiektów gastronomii – 1 miejsce na 8 miejsc konsumpcyjnych,

4) dla obiektów hotelarskich – 1 miejsce na 4 łóżka,

5) dla usług nie wymienionych w pkt od 1 do 4 - 1 miejsce na 50m² powierzchni użytkowej obiektów.

Rozdział 6.
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 13. W zakresie obsługi infrastruktury technicznej ustala się prowadzenie sieci uzbrojenia terenu:

1) w liniach rozgraniczających ciągów komunikacyjnych,

2) wzdłuż istniejących sieci w możliwie minimalnych odległościach od nich, oraz przy uwzględnieniu istniejącego zagospodarowania,

3) pomiędzy linią rozgraniczającą ciągów komunikacyjnych, a wyznaczoną linią zabudowy,

4) wzdłuż granicy ogrodzeń w możliwie najmniejszej odległości od ogrodzenia przy uwzględnieniu istniejącego zagospodarowania.

§ 14. 1. Zaopatrzenie w wodę poprzez podłączenie do istniejących, bądź projektowanych sieci stosownie do potrzeb.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się sukcesywne przeprowadzanie remontów i wymiany odcinków istniejącej sieci o złym stanie technicznym.

§ 15. 1. Zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez podłączenie do istniejących, bądź projektowanych sieci stosownie do potrzeb.

2. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1) utrzymanie istniejącego układu sieci i urządzeń elektroenergetycznych oraz jego modernizację,

2) przy realizacji nowych i modernizacji istniejących linii elektroenergetycznych nakazuje się prowadzenie ich w infrastrukturze podziemnej.

§ 16. W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych ustala się odprowadzanie ścieków sanitarnych do systemu kanalizacji sanitarnej po uzyskaniu niezbędnych parametrów czystości.

§ 17. 1. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się odprowadzanie systemem kanalizacji deszczowej.

2. W przypadku braku możliwości odprowadzania systemem kanalizacji dopuszcza się odprowadzanie do studni chłonnych lub zbiorników retencyjnych.

§ 18. 1. Zaopatrzenie w gaz powinno odbywać się poprzez podłączenie do istniejących, bądź projektowanych sieci stosownie do potrzeb.

2. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się sukcesywne przeprowadzanie remontów i modernizacji sieci istniejących o złym stanie technicznym.

§ 19. Zaopatrzenie w ciepło poprzez podłączenie do istniejących sieci ciepłowniczych.

§ 20. Odpady winny być przekazywane uprawnionym odbiorcom posiadającym wymaganą decyzję na dalsze zagospodarowanie odpadów.

§ 21. W zakresie obsługi radiokomunikacyjnej ustala się:

1) obsługa radiokomunikacyjna powinna odbywać się z istniejących, bądź projektowanych sieci telekomunikacyjnych pod warunkiem, że nie koliduje ona z projektowanym zagospodarowaniem terenu i układem komunikacyjnym,

2) zakaz budowy instalacji wolnostojących na terenie planu,

3) dopuszcza się montaż urządzeń na dachach budynków o wysokości min. 6 m.

Rozdział 7.
Ustalenia dotyczące wysokości stawki procentowej

§ 22. Wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu wynosi 30% dla terenów objętych planem.

Rozdział 8.
Ustalenia końcowe

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/399/13
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

rysunek planu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/399/13
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania
dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Gimnazjalnej w Piekarach Śląskich

Rada Miasta Piekary Śląskie działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) ustala:

§ 1. 1. W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Gimnazjalnej w Piekarach Śląskich gmina Piekary Śląskie poniesie wydatki na inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej związane z utrzymaniem, modernizacją i budową:

1) dróg gminnych,

2) obiektów, sieci i urządzeń gospodarki ściekowej,

3) obiektów, sieci i urządzeń zaopatrzenia w wodę,

2. Źródłem finansowania inwestycji wymienionych w ust. 1 będą:

1) budżet gminy,

2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi poprzez budżet gminy, w ramach między innymi:

a) dotacji unijnych,

b) dotacji samorządu województwa,

c) dotacji i pożyczek bankowych,

d) partnerstwa publiczno – prywatnego,

e) innych środków zewnętrznych.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/399/13
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Piekary Śląskie
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Gimnazjalnej w Piekarach Śląskich

Rada Miasta Piekary Śląskie działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) ustala:

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Gimnazjalnej w Piekarach Śląskich nie wniesiono w trybie art.18 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym żadnych uwag.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »