| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/264/2013 Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1   Ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 6n Ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012 r. poz. 391 z   późn. zm.), Rada Miasta i   Gminy w   Pilicy  

uchwala  

§   1  

Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na obszarze Miasta i   Gminy w   Pilicy, stanowiący załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2  

Deklaracja o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej z   zachowaniem następujących warunków i   trybu:  

1)   format elektroniczny deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określony jest w   formacie danych XML za pomocą plików:  

a)   xsd – ustalającego strukturę wzoru,  

b)   xsl – ustalającego sposób wizualizacji dokumentu XML,  

2)   złożenie deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymaga zarejestrowania się na Platformie e –Usług Publicznych Urzędu Miasta i   Gminy Pilica PeUP http://gmpilica.peup.pl/ , zalogowania się i   wypełnienie umieszczonego na wymienionej platformie elektronicznego formularza deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

3)   wypełniona deklaracja o   wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być przesłana za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, której aktualny adres jest podany w   Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i   Gminy Pilica www.pilica.bip.jur.pl oraz na stronie internetowej Urzędu www.pilica.pl, z   wykorzystaniem Platformy elektronicznej Usług Publicznych PeUP, przy czym załączniki do deklaracji mogą być załączone w   formacie PDF,  

4)   Deklaracje składane w   formie elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w   rozumieniu ustawy z   dni 18 września 2001 r. o   podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z   późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w   rozumieniu ustawy z   dnia 17 lutego 2005 r. o   informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z   późn. zm.).  

5)   Po złożeniu deklaracji w   formie elektronicznej zostanie wystawione urzędowe poświadczenie odbioru (UPO).  

§   3  

Deklarację o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się w   Urzędzie Miasta i   Gminy Pilica ul. Żarnowiecka 46 A.  

§   4  

Deklarację o   której mowa w   § 1   właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w   terminie:  

1)   do dnia 30 kwietnia 2013 r. – dla pierwszej deklaracji  

2)   14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,  

3)   14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w   szczególności zmiany liczby osób zamieszkałych na nieruchomości lub przystąpienia bądź odstąpienia zbierania odpadów w   sposób selektywny.  

4)   14 dni od daty zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

§   5  

Traci moc uchwała nr XXIX/234/2012 Rady Miasta i   Gminy Pilica z   dnia 28 grudnia 2012r. w   sprawie wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Miasta i   Gminy Pilica.  

§   6  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrz Miasta i   Gminy Pilica.  

§   7  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta i   Gminy  


Jan   Pająk

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/264/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »