| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/302/2013 Rady Miasta Radzionków

z dnia 26 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXVI/240/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzionków

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. Nr 391 ze zm.) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu znak: NS/HK.0615-1/1/13 oraz po przeprowadzeniu konsultacji w trybie Uchwały Rady Miasta Radzionków Nr LVI/473/2012 z dnia 30 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/240/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzionków zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/276/2013 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXVI/240/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzionków, wprowadza się następujące zmiany:

1) dotychczasowy § 5 ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie:

Na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne należy stosować pojemniki i worki określone w ust. 2 pkt 1, 2, 3, 6 i ust. 3;

2) dotychczasowy § 5 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

Nieruchomość należy wyposażyć w pojemnik dostosowany do liczby mieszkańców i cyklu wywozu, z zastrzeżeniem że:

1) jednoosobowe gospodarstwo domowe – pojemnik o pojemności co najmniej 80l,

2) rodziny dwuosobowe i liczniejsze – pojemnik o pojemności co najmniej 120l;

3) § 5 ust. 12 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

sklepy i punkty usługowe – na każde 10m2powierzchni całkowitej 50l, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 80l na lokal;

4) § 5 ust. 12 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

lokale gastronomiczne – na jedno miejsce konsumpcyjne 20l, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 80l na lokal;

5) § 5 ust. 12 pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:

pomieszczenia socjalne i biurowe zakładów rzemieślniczych, przemysłowych i usługowych, kluby, wypożyczalnie – na każdego zatrudnionego 40l, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 80l;

6) § 5 ust. 12 pkt 7 otrzymuje następujące brzmienie:

przychodnie lekarskie i zakłady opieki zdrowotnej – na jednego pacjenta 12l, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 80l;

7) § 7 ust. 1 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

odpady niesegregowane:

a) z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy – co najmniej 1 raz na 2 tygodnie,

b) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – co najmniej 1 raz na miesiąc.;

8) § 7 ust. 1 pkt 3 litera b otrzymuje następujące brzmienie:

w zabudowie wielorodzinnej powyżej 7 lokali na telefoniczne zgłoszenie;

9) w § 7 ust. 1 pkt 3 dodaje się literę c o następującym brzmieniu: z ogrodów działkowych – w terminie od kwietnia do listopada 1 raz na 2 tygodnie”,

10) § 7 ust. 1 pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie: przeterminowane leki – co najmniej 1 raz na 3 miesiące i są zbierane w specjalnych pojemnikach ustawionych w wyznaczonych aptekach na terenie gminy oraz w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych”,

11) § 7 ust. 1 pkt 7 otrzymuje następujące brzmienie:

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – co najmniej 1 raz na 3 miesiące i jest odbierany w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych; wielkogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest odbierany również bezpośrednio z posesji w zabudowie jednorodzinnej i z budynków wielolokalowych do 7 lokali 3 razy w roku, w terminach i na zasadach określonych przez gminę natomiast w zabudowie wielorodzinnej powyżej 7 lokali w zależności od potrzeb w tzw. gniazdach przy pojemnikach na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

12) § 7 ust. 1 pkt 8 otrzymuje następujące brzmienie:

meble i inne odpady wielkogabarytowe – co najmniej 1 raz na pół roku i odbierany jest w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz bezpośrednio z posesji w zabudowie jednorodzinnej i z budynków wielolokalowych do 7 lokali 3 razy w roku w terminach i na zasadach określonych przez gminę natomiast w zabudowie wielorodzinnej powyżej 7 lokali w zależności od potrzeb w tzw. gniazdach przy pojemnikach na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Dariusz Wysypoł

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Andziak

Księgowy / Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »