| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/302/2013 Rady Miasta Radzionków

z dnia 26 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXVI/240/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzionków

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. Nr 391 ze zm.) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu znak: NS/HK.0615-1/1/13 oraz po przeprowadzeniu konsultacji w trybie Uchwały Rady Miasta Radzionków Nr LVI/473/2012 z dnia 30 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/240/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzionków zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/276/2013 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXVI/240/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzionków, wprowadza się następujące zmiany:

1) dotychczasowy § 5 ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie:

Na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne należy stosować pojemniki i worki określone w ust. 2 pkt 1, 2, 3, 6 i ust. 3;

2) dotychczasowy § 5 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

Nieruchomość należy wyposażyć w pojemnik dostosowany do liczby mieszkańców i cyklu wywozu, z zastrzeżeniem że:

1) jednoosobowe gospodarstwo domowe – pojemnik o pojemności co najmniej 80l,

2) rodziny dwuosobowe i liczniejsze – pojemnik o pojemności co najmniej 120l;

3) § 5 ust. 12 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

sklepy i punkty usługowe – na każde 10m2powierzchni całkowitej 50l, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 80l na lokal;

4) § 5 ust. 12 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

lokale gastronomiczne – na jedno miejsce konsumpcyjne 20l, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 80l na lokal;

5) § 5 ust. 12 pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:

pomieszczenia socjalne i biurowe zakładów rzemieślniczych, przemysłowych i usługowych, kluby, wypożyczalnie – na każdego zatrudnionego 40l, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 80l;

6) § 5 ust. 12 pkt 7 otrzymuje następujące brzmienie:

przychodnie lekarskie i zakłady opieki zdrowotnej – na jednego pacjenta 12l, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 80l;

7) § 7 ust. 1 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

odpady niesegregowane:

a) z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy – co najmniej 1 raz na 2 tygodnie,

b) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – co najmniej 1 raz na miesiąc.;

8) § 7 ust. 1 pkt 3 litera b otrzymuje następujące brzmienie:

w zabudowie wielorodzinnej powyżej 7 lokali na telefoniczne zgłoszenie;

9) w § 7 ust. 1 pkt 3 dodaje się literę c o następującym brzmieniu: z ogrodów działkowych – w terminie od kwietnia do listopada 1 raz na 2 tygodnie”,

10) § 7 ust. 1 pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie: przeterminowane leki – co najmniej 1 raz na 3 miesiące i są zbierane w specjalnych pojemnikach ustawionych w wyznaczonych aptekach na terenie gminy oraz w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych”,

11) § 7 ust. 1 pkt 7 otrzymuje następujące brzmienie:

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – co najmniej 1 raz na 3 miesiące i jest odbierany w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych; wielkogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest odbierany również bezpośrednio z posesji w zabudowie jednorodzinnej i z budynków wielolokalowych do 7 lokali 3 razy w roku, w terminach i na zasadach określonych przez gminę natomiast w zabudowie wielorodzinnej powyżej 7 lokali w zależności od potrzeb w tzw. gniazdach przy pojemnikach na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

12) § 7 ust. 1 pkt 8 otrzymuje następujące brzmienie:

meble i inne odpady wielkogabarytowe – co najmniej 1 raz na pół roku i odbierany jest w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz bezpośrednio z posesji w zabudowie jednorodzinnej i z budynków wielolokalowych do 7 lokali 3 razy w roku w terminach i na zasadach określonych przez gminę natomiast w zabudowie wielorodzinnej powyżej 7 lokali w zależności od potrzeb w tzw. gniazdach przy pojemnikach na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Dariusz Wysypoł

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »