| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/303/2013 Rady Miasta Radzionków

z dnia 26 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXVII/259/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. Nr 391 ze zm.), w zw. z art. 18 ust. 2 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie Uchwały Rady Miasta Radzionków Nr LVI/473/2012 z dnia 30 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/259/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zmienionej Uchwałą Nr XXIX/283/2013 Rady Miasta Radzionków z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXVII/259/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 ust. 1 pkt 1 litera i otrzymuje następujące brzmienie:

z pozostałych nieruchomości: co najmniej 1 raz w miesiącu;

2) § 4 ust. 1 pkt 2 litera c otrzymuje następujące brzmienie:

z pozostałych nieruchomości: 1 raz w miesiącu;

3) § 4 ust. 1 pkt 3 litera b otrzymuje następujące brzmienie:

w zabudowie wielorodzinnej powyżej 7 lokali wyłącznie na telefoniczne zgłoszenie;

4) w § 4 ust. 1 pkt 3 dodaje się literę c o następującym brzmieniu:

z ogrodów działkowych w terminie od kwietnia do listopada 1 raz na 2 tygodnie;

5) § 4 ust. 1 pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:

odpady wielkogabarytowe oraz wielkogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest odbierany:

a) w zabudowie jednorodzinnej i z budynków wielolokalowych do 7 lokali 3 razy w roku, po uprzednim zgłoszeniu potrzeby wywozu danego rodzaju odpadu w gminie; gmina poinformuje mieszkańców o terminie nadsyłania zgłoszeń oraz terminach odbioru odpadów z odpowiednim wyprzedzeniem,

b) w zabudowie wielorodzinnej powyżej 7 lokali w wyznaczone dni wywozu zmieszanych odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Dariusz Wysypoł

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bernard Waszczyk

Analityk rynku funduszy inwestycyjnych Open Finance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »