| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/379/2013 Rady Powiatu Będzińskiego

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oraz trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 12 pkt 1 i pkt 11, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z poźn. zm.), art. 90 ust. 3, ust. 3c – 3g, ust. 4, ust. 8 – 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z poźn. zm.) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. ogłoszenie aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68 poz. 449 z poźn. zm.)

Rada Powiatu Będzińskiego
uchwala:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Będziński,

2. dotacji – należy przez to rozumieć dotację podmiotową, udzieloną szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej wpisanej do ewidencji,

3. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z poźn. zm.),

4. SIO – należy przez to rozumieć sprawozdawczość statystyczną, System Informacji Oświatowej,

5. szkoła - należy przez to rozumieć szkołę posiadającą zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Powiat Będziński,

6. uczniu – należy przez to rozumieć także słuchacza.

§ 2. Podstawa obliczania oraz tryb udzielania dotacji

1. Niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki udziela się dotacji w wysokości 50 % ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez powiat w przeliczeniu na jednego ucznia, a w przypadku braku w powiecie takich szkół – przez szkołę prowadzoną przez powiat najbliżej położony.

2. Dotacja udzielana jest na pisemny wniosek złożony do Zarządu Powiatu w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Podstawę obliczenia dotacji na dany rok ustala się w oparciu o liczbę uczniów wykazanych w SIO według stanu na 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, zgłoszonych w terminie określonym w ust. 2.

5. Począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r. szkoły otrzymują  dotacje na każdego ucznia, spełniającego warunki, o których mowa w art. 90 ust. 3 ustawy.

6. Wysokość dotacji na jednego ucznia szkoły w danym roku budżetowym, po uchwaleniu przez Radę Powiatu uchwały budżetowej zatwierdza Zarząd Powiatu z uwzględnieniem zapisów w ust.1.

7. Organy prowadzące szkoły składają do Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym w Będzinie w terminie do 5 dnia każdego miesiąca informację o liczbie uczniów ustaloną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do uchwały.

8. Organy prowadzące szkoły składają w terminie do 5 dnia każdego miesiąca, oświadczenie o frekwencji uczniów na obowiązkowych zajęcia edukacyjnych w poprzednim miesiącu. Wzór wniosku określa załącznik nr 3 do uchwały.

9. Pierwsze oświadczenia o frekwencji uczniów w roku 2013 zostaną złożone w terminie 30 dni od daty ogłoszenia  niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego za  okres od początku roku.

§ 3. Tryb rozliczenia dotacji

1. Dotacja przekazywana jest zgodnie z art. 90 ust. 3c na wskazany rachunek bankowy szkoły w kwocie stanowiącej iloczyn liczby uczniów zgodnie z załącznikiem nr 2 skorygowaną zgodnie z oświadczeniem o frekwencji uczniów na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w poprzednim miesiącu.

2. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego organ prowadzący szkołę jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie stosownym pismem.

3. Roczne rozliczenie dotacji wraz z częścią opisową, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały  organ prowadzący składa w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji.

§ 4. Zwrot dotacji

1. Szkoła jest zobowiązana do wykorzystania dotacji nie później niż do 31 grudnia roku w którym została udzielona dotacja.

2. Niewykorzystaną dotację szkoła jest zobowiązana zwrócić na konto bankowe powiatu w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji.

3. Od kwoty dotacji niewykorzystanej, zwróconej po terminie, o którym mowa w ust. 2 nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia następującego po upływie terminu zwrotu.

4. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w ciągu 15 dni od stwierdzenia zaistniałych okoliczności.

5. W przypadku likwidacji szkoły z przyczyn wymienionych w art. 83 ustawy o systemie oświaty szkoła zobowiązana jest powiadomić Zarząd Powiatu w ciągu 14 dni od zaistniałej zmiany.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 szkoła jest zobowiązana dokonać zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na rachunek powiatu, w terminie określonym w ust. 4.

§ 5. Zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji

1. Na podstawie upoważnienia Starosty Będzińskiego pracownicy Starostwa Powiatowego w Będzinie  mogą dokonywać kontroli prawidłowości wykorzystania przyznanych dotacji.

2. Kontroli podlega:

a) zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanej w informacji, o której mowa w § 2 ust. 7 niniejszej uchwały, na podstawie dokumentacji, stanowiącej podstawę sporządzenia tych informacji;

b) zgodność ze stanem faktycznym oświadczenia o frekwencji, o którym mowa w § 2 ust. 8 niniejszej uchwały z dokumentacją szkoły;

c) prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji;

d) zgodność złożonego rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej uchwały z dokumentacją organizacyjną i finansową szkoły.

3. Kontrola może być przeprowadzona w trakcie wydatkowania dotacji oraz po  jej   wykorzystaniu, po uprzednim powiadomieniu szkoły.

4. Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli na podstawie dokumentów, pism wyjaśniających, pisemnych oświadczeń i innych nośników informacji zebranych w toku postępowania kontrolnego, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji w tym dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.

5. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie kontrolowanej szkoły  po uprzednim powiadomieniu na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem kontroli organu prowadzącego o zakresie kontroli, przewidywanym czasie kontroli oraz miejscu przeprowadzenia kontroli.

6. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i przedstawiciele kontrolowanej szkoły. Każda strona protokołu jest parafowana przez podpisujących protokół.

7. Kontrolowanemu przed podpisaniem protokołu, przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu w formie  pisemnej, w terminie 7 dni od otrzymania protokołu kontroli.

8. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę możliwości podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń, zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.

9. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazuje   pisemnie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Kontrolowany podpisuje protokół w terminie 7 dni od otrzymania stanowiska kontrolującego.

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli lub złożenia wyjaśnień przez kontrolowanego, kontrolujący odnotowuje ten fakt w protokole kontroli.

11. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Będzińskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego


Emil Bystrowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/379/2013
Rady Powiatu Będzińskiego
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Wniosek o udzielnie dotacji na rok ………..

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/379/2013
Rady Powiatu Będzińskiego
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Informacja miesięczna o liczbie uczniów wg stanu na pierwszy dzień miesiąca ……….……….… w roku ……………..

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/379/2013
Rady Powiatu Będzińskiego
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Oświadczenie o frekwencji uczniów, na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w miesiącu ……….………….… w roku ………………..

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/379/2013
Rady Powiatu Będzińskiego
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/379/2013
Rady Powiatu Będzińskiego
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Protokół kontroli

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KnowBox Szkolenia

Portal dla szkoleniowców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »