| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 641/XXXVI/2013 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 24 kwietnia 2013r.

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Częstochowy na rzecz ich najemców

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9a, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (jt. z   2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) i   art. 68 ust. 1   i 1b, pkt 7   ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   gospodarce nieruchomościami (jt. z   2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z   późn. zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala:  

§   1.   Sprzedaży podlegają samodzielne lokale mieszkalne w   budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Częstochowy na rzecz ich najemców.  

§   2.   1.   Sprzedaży nie podlegają lokale mieszkalne, o   których mowa w   § 1   znajdujące się w   budynkach przy:  

1)   Alei Najświętszej Maryi Panny nr 2, 36, 40,  

2)   ul. Kilińskiego 13,  

3)   Alei Wolności 29, 44, 81,  

4)   ul. Wiolinowej 1,  

5)   w Osiedlu przy ul. Krakowskiej 80,  

6)   w Osiedlu przy ul. Filomatów 3, 5, 9, 14, 16.  

2.   Sprzedaży nie podlegają lokale mieszkalne w   budynkach, o   których mowa w   § 1:  

1)   w których okres eksploatacji wynosi poniżej 15 lat,  

2)   przeznaczonych do rozbiórki, kapitalnego remontu lub przebudowy ,  

3)   przeznaczonych do modernizacji lub renowacji,  

4)   w których stan techniczny zużycia ustalony przez rzeczoznawców majątkowych przekracza 70%,  

5)   w których przewidywana jest zmiana funkcji,  

6)   lokale stanowiące pracownie twórcze,  

7)   wynajęte na czas określony jako lokale socjalne oraz pomieszczenia tymczasowe,  

8)   oddane w   najem jako lokal zamienny na czas remontu lub modernizacji mieszkania poprzednio najmowanego.  

§   3.   Ustala się warunki i   wysokość stawek procentowych udzielania bonifikat od ceny lokali podlegających sprzedaży:  

1)   w budynkach, których okres eksploatacji wynosi od 15 do 25 lat do dnia zawarcia umowy sprzedaży lokalu bonifikata wynosi 25%,  

2)   w budynkach, których okres eksploatacji wynosi od 25 do 50 lat do dnia zawarcia umowy sprzedaży lokalu bonifikata wynosi 65%,  

3)   w budynkach, których okres eksploatacji wynosi powyżej 50 lat do dnia zawarcia umowy sprzedaży lokalu bonifikata wynosi 80%,  

4)   za początek okresu eksploatacji należy przyjąć datę pierwszego zameldowania na pobyt stały przy zasiedlaniu nowo wzniesionego budynku mieszkalnego. Dla budynków, które w   wyniku adaptacji zmieniły funkcję z   innego sposobu użytkowania na mieszkalny – za początek okresu eksploatacji należy przyjąć datę pierwszego po adaptacji zameldowania na pobyt stały;  

5)   w przypadku nabywania więcej niż jednego lokalu lub kolejnego lokalu – sprzedaż pierwszego następuje z   bonifikatą, natomiast każdego następnego za cenę wolnorynkową, dotyczy to również lokali nabywanych przez małżonków.  

§   4.   1.   Cenę ustaloną zgodnie z   § 3   pkt 1, 2   i 3   zwiększa się o   kwotę równą wartości nakładów poniesionych przez Gminę w   budynku, w   ciągu ostatnich pięciu lat do daty sporządzenia operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego, ustaloną dla jednego metra kwadratowego budynku i   pomnożoną przez powierzchnię użytkową danego lokalu.  

2.   Przez nakłady rozumie się wydatki poniesione w   związku z   przebudową, rozbudową, rekonstrukcją, adaptacją lub modernizacją budynku powodujące wzrost jego wartości użytkowej z   uwzględnieniem czasu ich rozliczania w   przypadku, jeżeli ulepszenie było sfinansowane w   całości, bądź w   części z   kredytu zaciągniętego przez Wspólnotę Mieszkaniową i   spłacanego funduszem remontowym.  

§   5.   Bonifikat wymienionych w   § 3   pkt 1, 2   ,3 nie stosuje się do lokali mieszkalnych w   budynkach komunalnych wpisanych do rejestru zabytków.  

§   6.   Bonifikaty wymienione w   § 3   stosuje się tylko w   przypadku jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.  

§   7.   1.   Bonifikaty wymienione w   § 3   pkt 1, 2   i 3   zwiększa się o   10 % w   przypadku równoczesnego złożenia wniosków wszystkich najemców lokali w   budynkach o   liczbie lokali mieszkalnych większej niż dwa, stanowiących w   całości własność Gminy, a   następnie sfinalizowania wykupu poprzez jednoczesne zawarcie aktu notarialnego.  

2.   W przypadku spełnienia przez najemców warunków określonych w   ust. 1, przepisy § 2   ust. 2   pkt 2   - 4   nie mają zastosowania.  

§   8.   Traci moc uchwała Nr 101/XI/2007 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 14 maja 2007 roku w   sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Częstochowa, zmieniona: uchwałą Nr 201/XVIII/2007 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 8   listopada 2007 roku w   sprawie zmiany uchwały Nr 101/XI/2007 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 14 maja 2007 roku, uchwałą Nr 512/XXVIII/2012 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 22 listopada 2012 r. w   sprawie zmiany uchwały Nr 101/XI/2007 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 14 maja 2007 roku oraz uchwała Nr 161/XIV/2007 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 27 sierpnia 2007 roku w   sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty w   wysokości 65% przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców w   budynku komunalnym przy ul. Irzykowskiego 1   w Częstochowie.  

§   9.   Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do spraw wszczętych poprzez złożenie wniosku i   wpłatę zaliczki na poczet sporządzenia operatu szacunkowego na podstawie uchwał wymienionych w   § 8   i niezakończonych zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność.  

§   10.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.  

§   11.   Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   12.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy  


Zdzisław   Wolski

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »