| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 641/XXXVI/2013 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 24 kwietnia 2013r.

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Częstochowy na rzecz ich najemców

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9a, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (jt. z   2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) i   art. 68 ust. 1   i 1b, pkt 7   ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   gospodarce nieruchomościami (jt. z   2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z   późn. zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala:  

§   1.   Sprzedaży podlegają samodzielne lokale mieszkalne w   budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Częstochowy na rzecz ich najemców.  

§   2.   1.   Sprzedaży nie podlegają lokale mieszkalne, o   których mowa w   § 1   znajdujące się w   budynkach przy:  

1)   Alei Najświętszej Maryi Panny nr 2, 36, 40,  

2)   ul. Kilińskiego 13,  

3)   Alei Wolności 29, 44, 81,  

4)   ul. Wiolinowej 1,  

5)   w Osiedlu przy ul. Krakowskiej 80,  

6)   w Osiedlu przy ul. Filomatów 3, 5, 9, 14, 16.  

2.   Sprzedaży nie podlegają lokale mieszkalne w   budynkach, o   których mowa w   § 1:  

1)   w których okres eksploatacji wynosi poniżej 15 lat,  

2)   przeznaczonych do rozbiórki, kapitalnego remontu lub przebudowy ,  

3)   przeznaczonych do modernizacji lub renowacji,  

4)   w których stan techniczny zużycia ustalony przez rzeczoznawców majątkowych przekracza 70%,  

5)   w których przewidywana jest zmiana funkcji,  

6)   lokale stanowiące pracownie twórcze,  

7)   wynajęte na czas określony jako lokale socjalne oraz pomieszczenia tymczasowe,  

8)   oddane w   najem jako lokal zamienny na czas remontu lub modernizacji mieszkania poprzednio najmowanego.  

§   3.   Ustala się warunki i   wysokość stawek procentowych udzielania bonifikat od ceny lokali podlegających sprzedaży:  

1)   w budynkach, których okres eksploatacji wynosi od 15 do 25 lat do dnia zawarcia umowy sprzedaży lokalu bonifikata wynosi 25%,  

2)   w budynkach, których okres eksploatacji wynosi od 25 do 50 lat do dnia zawarcia umowy sprzedaży lokalu bonifikata wynosi 65%,  

3)   w budynkach, których okres eksploatacji wynosi powyżej 50 lat do dnia zawarcia umowy sprzedaży lokalu bonifikata wynosi 80%,  

4)   za początek okresu eksploatacji należy przyjąć datę pierwszego zameldowania na pobyt stały przy zasiedlaniu nowo wzniesionego budynku mieszkalnego. Dla budynków, które w   wyniku adaptacji zmieniły funkcję z   innego sposobu użytkowania na mieszkalny – za początek okresu eksploatacji należy przyjąć datę pierwszego po adaptacji zameldowania na pobyt stały;  

5)   w przypadku nabywania więcej niż jednego lokalu lub kolejnego lokalu – sprzedaż pierwszego następuje z   bonifikatą, natomiast każdego następnego za cenę wolnorynkową, dotyczy to również lokali nabywanych przez małżonków.  

§   4.   1.   Cenę ustaloną zgodnie z   § 3   pkt 1, 2   i 3   zwiększa się o   kwotę równą wartości nakładów poniesionych przez Gminę w   budynku, w   ciągu ostatnich pięciu lat do daty sporządzenia operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego, ustaloną dla jednego metra kwadratowego budynku i   pomnożoną przez powierzchnię użytkową danego lokalu.  

2.   Przez nakłady rozumie się wydatki poniesione w   związku z   przebudową, rozbudową, rekonstrukcją, adaptacją lub modernizacją budynku powodujące wzrost jego wartości użytkowej z   uwzględnieniem czasu ich rozliczania w   przypadku, jeżeli ulepszenie było sfinansowane w   całości, bądź w   części z   kredytu zaciągniętego przez Wspólnotę Mieszkaniową i   spłacanego funduszem remontowym.  

§   5.   Bonifikat wymienionych w   § 3   pkt 1, 2   ,3 nie stosuje się do lokali mieszkalnych w   budynkach komunalnych wpisanych do rejestru zabytków.  

§   6.   Bonifikaty wymienione w   § 3   stosuje się tylko w   przypadku jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.  

§   7.   1.   Bonifikaty wymienione w   § 3   pkt 1, 2   i 3   zwiększa się o   10 % w   przypadku równoczesnego złożenia wniosków wszystkich najemców lokali w   budynkach o   liczbie lokali mieszkalnych większej niż dwa, stanowiących w   całości własność Gminy, a   następnie sfinalizowania wykupu poprzez jednoczesne zawarcie aktu notarialnego.  

2.   W przypadku spełnienia przez najemców warunków określonych w   ust. 1, przepisy § 2   ust. 2   pkt 2   - 4   nie mają zastosowania.  

§   8.   Traci moc uchwała Nr 101/XI/2007 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 14 maja 2007 roku w   sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Częstochowa, zmieniona: uchwałą Nr 201/XVIII/2007 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 8   listopada 2007 roku w   sprawie zmiany uchwały Nr 101/XI/2007 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 14 maja 2007 roku, uchwałą Nr 512/XXVIII/2012 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 22 listopada 2012 r. w   sprawie zmiany uchwały Nr 101/XI/2007 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 14 maja 2007 roku oraz uchwała Nr 161/XIV/2007 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 27 sierpnia 2007 roku w   sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty w   wysokości 65% przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców w   budynku komunalnym przy ul. Irzykowskiego 1   w Częstochowie.  

§   9.   Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do spraw wszczętych poprzez złożenie wniosku i   wpłatę zaliczki na poczet sporządzenia operatu szacunkowego na podstawie uchwał wymienionych w   § 8   i niezakończonych zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność.  

§   10.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.  

§   11.   Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   12.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy  


Zdzisław   Wolski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »