| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/307/2013 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 19c ust. 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r.,
Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej
uchwala:

§ 1. Określa się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

§ 2. 1. Inicjatywa lokalna w rozumieniu niniejszej uchwały jest formą współpracy Gminy Kuźnia Raciborska
z jej mieszkańcami w celu wspólnego realizowania zadania publicznego.

2. Podejmowanie inicjatywy lokalnej ma na celu realizację przedsięwzięcia zmierzającego do zaspokajania zbiorowych potrzeb, poprawy warunków życia społeczności lokalnej oraz usunięcia szczególnych niedogodności dla wspólnot lokalnych.

§ 3. 1. Z inicjatywą lokalną mogą wystąpić mieszkańcy bezpośrednio bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

2. Podmioty określone w ust. 1, zwane dalej wnioskodawcami, mogą występować z inicjatywą realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej w zakresie określonym w art. 19b ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 4. 1. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej składa się do Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska.

2. Przyjmowane będą tylko wnioski kompletne, złożone na formularzu zgodnym z Załącznikiem do niniejszej uchwały.

3.               Do oceny wniosku Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska wyznacza referat Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej odpowiedni dla zakresu inicjatywy lokalnej objętej wnioskiem.

4. Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska przekazuje wniosek o realizację inicjatywy lokalnej do wyznaczonego referatu w ciągu 7 dni od daty wpływu.

5.               Wyznaczony właściwy referat, najpóźniej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku:

- dokonuje oceny wniosku według kryteriów określonych w § 5 ust. 1,

- przyjmuje wniosek do realizacji bądź odrzuca go z podaniem uzasadnienia.

6.               Informację o uwzględnieniu wniosku zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

§ 5. 1.               Przy ocenie wniosku o realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej pod uwagę brane są następujące kryteria:

1) celowość realizacji zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej oraz korzyści, jakie przyniesie społeczności lokalnej jego realizacja;

2) wielkość wkładu pracy społecznej wnioskodawców w realizację inicjatywy, wykonujących świadczenia dobrowolnie i bez wynagrodzenia;

3) wielkość własnego wkładu finansowego w łącznych szacunkowych kosztach realizacji inicjatywy lokalnej;

4) wielkość własnego wkładu rzeczowego (materiały, sprzęt);

5) zgodność inicjatywy z potrzebami społeczności lokalnej i priorytetami samorządu gminnego;

6) zaawansowanie przygotowań do realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku;

7) wysokość środków z budżetu Gminy Kuźnia Raciborska potrzebnych do realizacji inicjatywy;

8) koszty eksploatacji inicjatywy lokalnej, ponoszone przez budżet Gminy po jej zrealizowaniu.

2. Określa się minimalny wkład własny na poziomie 15 % ogólnych kosztów realizacji inicjatywy lokalnej.

3. Wkład własny mogą stanowić następujące rodzaje świadczeń: praca społeczna, świadczenia pieniężne lub rzeczowe.

4. Nowo wytworzone środki trwałe przechodzą na własność Gminy Kuźnia Raciborska, zwiększając majątek trwały gminy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Manfred Wrona


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/307/2013
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ELPIGAZ

ELPIGAZ jest czołowym producentem i dostawcą nowoczesnych rozwiązań dla motoryzacji w zakresie gazowych układów zasilania pojazdów, zbiorników LPG i ciśnieniowych zbiorników powietrza.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »