| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG.0007.21.2013 Rady Gminy Lyski

z dnia 29 kwietnia 2013r.

w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lyski Nr RG.0007.4.2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Gminy Lyski
uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa.

§ 2.

Na inkasentów opłaty skarbowej wyznacza się:

Panią Joannę Dudek

Panią Iwonę Jakubczyk

Pana Mateusza Piecha

Pana Seweryna Kałusek.

§ 3.

1. Na dowód pobrania opłaty skarbowej inkasenci wystawiają kwity z kwitariusza przychodowego.

2. Kwitariusze pobiera się w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Lyski. Po wykorzystaniu druków inkasent zobowiązany jest niezwłocznie do ich zwrotu. Na koniec roku budżetowego należy rozliczyć i zwrócić druki niewykorzystanych kwitariuszy.

§ 4.

Ustala się termin wpłat pobranej opłaty skarbowej:

1)               do kwoty 500,00 zł - raz w tygodniu

2)               powyżej kwoty 500,00 zł - w dniu pobrania

3)               niezależnie od kwoty, obowiązkowo do końca każdego miesiąca.

§ 5.

Inkasent nie może powierzyć wykonania obowiązków wynikających z niniejszej uchwały innej osobie.

§ 6.

Rozliczenie pobranych w danym miesiącu wpłat na podstawie dochodów z kwitariusza następuje najpóźniej do 7 dnia miesiąca, w którym pobrano opłatę.

§ 7.

Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 3 % pobranych i wpłaconych kwot opłaty skarbowej.

§ 8.

Wynagrodzenie za inkaso opłaty, o którym mowa w § 7, inkasenci otrzymują po rozliczeniu wpłat tej opłaty na podstawie dokonanego rozliczenia.

§ 9.

Traci moc uchwała: Uchwała nr LVI/26/2010 Rady Gminy Lyski z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 121, poz. 1931).

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lyski.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lyski


inż. Krystian Widenka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »