| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG.0007.21.2013 Rady Gminy Lyski

z dnia 29 kwietnia 2013r.

w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lyski Nr RG.0007.4.2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Gminy Lyski
uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa.

§ 2.

Na inkasentów opłaty skarbowej wyznacza się:

Panią Joannę Dudek

Panią Iwonę Jakubczyk

Pana Mateusza Piecha

Pana Seweryna Kałusek.

§ 3.

1. Na dowód pobrania opłaty skarbowej inkasenci wystawiają kwity z kwitariusza przychodowego.

2. Kwitariusze pobiera się w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Lyski. Po wykorzystaniu druków inkasent zobowiązany jest niezwłocznie do ich zwrotu. Na koniec roku budżetowego należy rozliczyć i zwrócić druki niewykorzystanych kwitariuszy.

§ 4.

Ustala się termin wpłat pobranej opłaty skarbowej:

1)               do kwoty 500,00 zł - raz w tygodniu

2)               powyżej kwoty 500,00 zł - w dniu pobrania

3)               niezależnie od kwoty, obowiązkowo do końca każdego miesiąca.

§ 5.

Inkasent nie może powierzyć wykonania obowiązków wynikających z niniejszej uchwały innej osobie.

§ 6.

Rozliczenie pobranych w danym miesiącu wpłat na podstawie dochodów z kwitariusza następuje najpóźniej do 7 dnia miesiąca, w którym pobrano opłatę.

§ 7.

Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 3 % pobranych i wpłaconych kwot opłaty skarbowej.

§ 8.

Wynagrodzenie za inkaso opłaty, o którym mowa w § 7, inkasenci otrzymują po rozliczeniu wpłat tej opłaty na podstawie dokonanego rozliczenia.

§ 9.

Traci moc uchwała: Uchwała nr LVI/26/2010 Rady Gminy Lyski z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 121, poz. 1931).

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lyski.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lyski


inż. Krystian Widenka

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Oworuszko

Dyrektor Finansowy LeasePlan

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »