| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/262/2013 Rady Gminy Mstów

z dnia 19 kwietnia 2013r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Mstów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (jt.   Dz.   U. z   2001   r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 7   ust. 3a ustawy z   dnia 13 września 1996   r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (jt. Dz.   U. z   2012   r. poz. 391 z   późn. zm.) oraz § 1   Rozporządzenia Ministra Środowiska z   dnia 14 marca 2012   r. w   sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych (Dz.   U. z   2012   r. poz. 299)  

Rada Gminy Mstów  
uchwala:  

§   1.  

1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   zezwolenie na świadczenie usług w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Mstów zobowiązany jest do dysponowania co najmniej jednym pojazdem asenizacyjnym stanowiącym jego własność lub znajdującym się w   jego użytkowaniu (np. dzierżawa, użyczenie, najem, leasing), który :  

1)   spełnia wymagania określone w   przepisach odrębnych dotyczących pojazdów asenizacyjnych,  

2)   posiada aktualne badania techniczne,  

3)   jest trwale i   czytelnie oznakowany nazwą firmy oraz danymi adresowymi i   numerem telefonu przedsiębiorcy.  

2.   Przedsiębiorca ubiegający się o   zezwolenie na świadczenie usług w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Mstów zobowiązany jest do dysponowania bazą transportową (własność, dzierżawa, użyczenie, najem), która :  

1)   jest zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych,  

2)   posiada wyznaczone miejsca garażowe lub postojowe dla pojazdów asenizacyjnych o   szczelnej nawierzchni, zabezpieczającej przed emisją zanieczyszczeń do gruntu,  

3)   zapewnia odprowadzanie powstających na jej terenie wód opadowych i   ścieków w   sposób zgodny z   obowiązującymi przepisami,  

4)   jest wyposażona w   zaplecze socjalne odpowiadające ilości zatrudnionych pracowników,  

5)   posiada odpowiednie zaplecze techniczne umożliwiające wykonanie napraw, konserwacji i   remontów pojazdów - w   przypadku wykonywania tych prac we własnym zakresie.  

3.   Usytuowanie wyznaczonych miejsc postoju pojazdów asenizacyjnych nie powinno stanowić uciążliwości dla osób trzecich ze względu na hałas i   odory oraz stwarzać zagrożenia higienicznego i   sanitarnego.  

4.   Przedsiębiorca powinien zapewnić możliwość bieżącego mycia i   dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych we własnej myjni spełniającej wymagania określone dla tego rodzaju obiektów. W   przypadku braku własnej myjni, bieżące mycie i   dezynfekcja pojazdów asenizacyjnych winny być zapewnione przez specjalistyczny podmiot świadczący takie usługi.  

5.   Nieczystości ciekłe z   terenu gminy Mstów należy przekazywać do stacji zlewnej zapewniającej gotowość ich odbioru.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mstów.  

§   3.  

Traci moc uchwała Nr XXXII/271/2009 Rady Gminy Mstów z   dnia, 30 października 2009r. w   sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Mstów.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   5.  

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w   formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Mstów oraz w   formie pisemnej na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mstów.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mstów  


Zdzisław   Gołdy

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »