| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV-286-2013 Rady Gminy Nędza

z dnia 29 kwietnia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 , art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm .) oraz art. 5 ust 1 pkt 1 i art. 6 r ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2012 r. ,poz. 391 z późn. zm. ) , art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t. j. Dz. U. z 2011r. , Nr 197, poz. 1172), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie Uchwały Nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ( Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196 , poz. 3018)

Rada Gminy Nędza
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXX-236-2012 Rady Gminy Nędza z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 8 stycznia 2013r. , poz. 170), wprowadzić następujące zmiany:

1) w § 2 , ust. 1 w pkt 2 :

a) lit i) otrzymuje brzmienie :

odpady wielkogabarytowe w tym zużyte opony,,

b) po lit i) dodaje się lit. j) o brzmieniu:

żużle i popioły,;

2) w § 2 , po ust. 2 , dodaje się ust. 3 o brzmieniu:

3. W ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , zapewnia się wyposażenie nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy , w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności i w ilości wynikającej z zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza oraz utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

3) w § 3 :

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

odpadów wielkogabarytowych w tym zużytych opon – raz na kwartał.,

b) po pkt 5 dodaje się pkt 6 o brzmieniu:

żużli i popiołów – dwa razy w miesiącu od października do kwietnia .;

4) w § 4 , w ust. 2 , po pkt 7 dodaje się pkt 8, 9 i 10 o brzmieniu:

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

9) tekstylia ,

10) odpady problematyczne ( w tym: chemikalia, opakowania po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin , farby , rozpuszczalniki ),.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy


Gerard Przybyła

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »