| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr EK-ED.033.2.2.2012 Burmistrza Libiąża; Prezydenta Miasta Jaworzna w sprawie pokrycia i rozliczenia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Wolnych Chrześcijan - Zbór w Jaworznie w roku szkolnym 2011/2012

§   1.   Miasto Jaworzno zawarło Porozumienie z   Kościołem Wolnych Chrześcijan, w   którym wyraziło zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela prowadzącego nauczanie religii w   wymiarze 2/18 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zatrudnionego w   Gimnazjum Nr   8   w Jaworznie, ul. Zwycięstwa 30. Nauczanie religii realizowane jest w   pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Zborze Kościoła Wolnych Chrześcijan w   Jaworznie, ul. Szelonka 43, dla grupy uczniów gimnazjów i   szkół ponadgimnazjalnych liczącej 14 osób, w   tym dwóch uczniów z   Gminy Libiąż.  

§   2.   Koszty zatrudnienia nauczyciela grupy uczniów gimnazjów i   szkół ponadgimnazjalnych, o   którym mowa w   § 1   ponoszone przez Miasto Jaworzno obejmują miesięcznie:  

1)   Wynagrodzenie osobowe pracowników – 244,26 zł.  

2)   Ubezpieczenie społeczne i   fundusz pracy – 43,08 zł.  

3)   Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20,76 zł.  

4)   Odpis na fundusz socjalny – 23,29 zł.  

Razem koszt miesięczny nauczyciela – 331,39 zł.  

Koszt na dwóch uczniów (14 uczniów w   grupie) – 47,34 zł.  

§   3.   Gmina Libiąż zobowiązuje się przekazywać Miastu Jaworzno dotację celową w   kwocie 47,34 zł miesięcznie na realizację zadania, o   którym mowa w   § 1, przeznaczoną na pokrycie kosztów nauczania dwóch uczniów z   terenu ww. gminy.  

§   4.   Gmina Libiąż zobowiązuje się przekazywać miesięcznie kwotę dotacji, o   której mowa w   § 3, na rachunek bankowy Miasta Jaworzna: GETIN Bank SA, Nr   konta: 64 1560 0013 2382 0674 7640 0001.  

§   5.  

1.   Gmina Libiąż zobowiązuje się przekazać dotację za miesiąc styczeń 2012 r. do 15 lutego 2012 r. natomiast dotacje za pozostałe miesiące do dnia 15 każdego miesiąca.  

2.   W przypadku braku zapłaty w   terminach określonych w   § 5   ust. 1   zostaną naliczone odsetki w   wysokości jak dla zaległości podatkowych.  

§   6.   Kwota, o   której mowa w   § 2   i § 3   jest kwotą planowaną na rok 2012 i   ulegnie zmianie w   przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela wyszczególnionego w   § 2   lub gdy dojdzie do zmiany nauczyciela, ewentualnie liczby uczniów objętych nauką religii.  

§   7.  

1.   Miasto Jaworzno przedstawi Gminie Libiąż rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów z   tytułu zatrudnienia związanego z   nauczaniem religii Kościoła Wolnych Chrześcijan.  

2.   Kwota dotacji celowej z   roku budżetowego 2012 w   wysokości 378,72 zł zostanie wykorzystana do dnia 31 sierpnia 2012 roku i   rozliczona do dnia 15 września 2012 roku.  

§   8.   W przypadku, gdy kwota dotacji wynikająca z   rozliczenia, o   którym mowa w   § 7   będzie:  

1)   wyższa od kwoty dotacji, jaką otrzymało Miasto Jaworzno od Gminy Libiąż, to Gmina Libiąż zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty dotacji w   terminie 15 dni od daty otrzymania rozliczenia, o   którym mowa w   § 7, a   w przypadku nie uregulowania płatności w   powyższym terminie Miasto Libiąż zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w   wysokości określonej w   § 5   ust. 2,  

2)   niższa od kwoty dotacji, jaką otrzymało Miasto Jaworzno od Gminy Libiąż, to Miasto Jaworzno zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w   nadmiernej wysokości w   terminie do 15 września 2012 roku za okres rozliczeniowy styczeń - sierpień 2012 roku. W   przypadku nie uregulowania płatności w   powyższym terminie Miasto Jaworzno zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w   wysokości określonej w   § 5   ust. 2.  

§   9.   Porozumienie dotyczy rozliczenia i   pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela związanego z   nauczaniem religii Kościoła Wolnych Chrześcijan - Zbór w   Jaworznie w   roku szkolnym 2011/2012, za okres od 1   stycznia do 31 sierpnia 2012 roku.  

§   10.   W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  

§   11.   Zmiany w   Porozumieniu mogą być dokonywane przez każdą ze stron wyłącznie aneksem w   formie pisemnej.  

§   12.   Porozumienie sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i^Sportu Urzędu Miejskiego w^Jaworznie


Zbigniew   Mika


Burmistrz Gminy Libiąż


Jacek   Latko

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »