| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr EK-ED.033.2.2.2012 Burmistrza Libiąża; Prezydenta Miasta Jaworzna w sprawie pokrycia i rozliczenia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Wolnych Chrześcijan - Zbór w Jaworznie w roku szkolnym 2011/2012

§   1.   Miasto Jaworzno zawarło Porozumienie z   Kościołem Wolnych Chrześcijan, w   którym wyraziło zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela prowadzącego nauczanie religii w   wymiarze 2/18 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zatrudnionego w   Gimnazjum Nr   8   w Jaworznie, ul. Zwycięstwa 30. Nauczanie religii realizowane jest w   pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Zborze Kościoła Wolnych Chrześcijan w   Jaworznie, ul. Szelonka 43, dla grupy uczniów gimnazjów i   szkół ponadgimnazjalnych liczącej 14 osób, w   tym dwóch uczniów z   Gminy Libiąż.  

§   2.   Koszty zatrudnienia nauczyciela grupy uczniów gimnazjów i   szkół ponadgimnazjalnych, o   którym mowa w   § 1   ponoszone przez Miasto Jaworzno obejmują miesięcznie:  

1)   Wynagrodzenie osobowe pracowników – 244,26 zł.  

2)   Ubezpieczenie społeczne i   fundusz pracy – 43,08 zł.  

3)   Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20,76 zł.  

4)   Odpis na fundusz socjalny – 23,29 zł.  

Razem koszt miesięczny nauczyciela – 331,39 zł.  

Koszt na dwóch uczniów (14 uczniów w   grupie) – 47,34 zł.  

§   3.   Gmina Libiąż zobowiązuje się przekazywać Miastu Jaworzno dotację celową w   kwocie 47,34 zł miesięcznie na realizację zadania, o   którym mowa w   § 1, przeznaczoną na pokrycie kosztów nauczania dwóch uczniów z   terenu ww. gminy.  

§   4.   Gmina Libiąż zobowiązuje się przekazywać miesięcznie kwotę dotacji, o   której mowa w   § 3, na rachunek bankowy Miasta Jaworzna: GETIN Bank SA, Nr   konta: 64 1560 0013 2382 0674 7640 0001.  

§   5.  

1.   Gmina Libiąż zobowiązuje się przekazać dotację za miesiąc styczeń 2012 r. do 15 lutego 2012 r. natomiast dotacje za pozostałe miesiące do dnia 15 każdego miesiąca.  

2.   W przypadku braku zapłaty w   terminach określonych w   § 5   ust. 1   zostaną naliczone odsetki w   wysokości jak dla zaległości podatkowych.  

§   6.   Kwota, o   której mowa w   § 2   i § 3   jest kwotą planowaną na rok 2012 i   ulegnie zmianie w   przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela wyszczególnionego w   § 2   lub gdy dojdzie do zmiany nauczyciela, ewentualnie liczby uczniów objętych nauką religii.  

§   7.  

1.   Miasto Jaworzno przedstawi Gminie Libiąż rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów z   tytułu zatrudnienia związanego z   nauczaniem religii Kościoła Wolnych Chrześcijan.  

2.   Kwota dotacji celowej z   roku budżetowego 2012 w   wysokości 378,72 zł zostanie wykorzystana do dnia 31 sierpnia 2012 roku i   rozliczona do dnia 15 września 2012 roku.  

§   8.   W przypadku, gdy kwota dotacji wynikająca z   rozliczenia, o   którym mowa w   § 7   będzie:  

1)   wyższa od kwoty dotacji, jaką otrzymało Miasto Jaworzno od Gminy Libiąż, to Gmina Libiąż zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty dotacji w   terminie 15 dni od daty otrzymania rozliczenia, o   którym mowa w   § 7, a   w przypadku nie uregulowania płatności w   powyższym terminie Miasto Libiąż zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w   wysokości określonej w   § 5   ust. 2,  

2)   niższa od kwoty dotacji, jaką otrzymało Miasto Jaworzno od Gminy Libiąż, to Miasto Jaworzno zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w   nadmiernej wysokości w   terminie do 15 września 2012 roku za okres rozliczeniowy styczeń - sierpień 2012 roku. W   przypadku nie uregulowania płatności w   powyższym terminie Miasto Jaworzno zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w   wysokości określonej w   § 5   ust. 2.  

§   9.   Porozumienie dotyczy rozliczenia i   pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela związanego z   nauczaniem religii Kościoła Wolnych Chrześcijan - Zbór w   Jaworznie w   roku szkolnym 2011/2012, za okres od 1   stycznia do 31 sierpnia 2012 roku.  

§   10.   W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  

§   11.   Zmiany w   Porozumieniu mogą być dokonywane przez każdą ze stron wyłącznie aneksem w   formie pisemnej.  

§   12.   Porozumienie sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i^Sportu Urzędu Miejskiego w^Jaworznie


Zbigniew   Mika


Burmistrz Gminy Libiąż


Jacek   Latko

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Struzik

Dyrektor Zarządzający internetowego serwisu pracy MonsterPolska.pl, polskiego oddziału międzynarodowej grupy Monster.com.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »