| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 3/2013 Burmistrza Miasta Lubliniec; Wójta Gminy Koszęcin

z dnia 1 lutego 2013r.

w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Lubliniec na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Lubliniec, a będącego mieszkańcem Gminy Koszęcin

Na podstawie art. 90 ust 1, 2b - 2c ustawy z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty (Dz.U. z   2004r. Nr 256 poz. 2572, ze zm.) w   związku z   art. 46 ustawy z   dnia 13 listopada 2003 roku o   dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U z   2010r. Nr 80, poz. 526 ze zm) ustala się co następuje:  

§   1.   Gmina Koszęcin zobowiązuje się do przekazanie Gminie Lubliniec dotacji w   wysokości równej kosztom dotacji udzielonej przez Gminę Lubliniec, na ucznia będącego mieszkańcem Gminy Koszęcin, a   uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Lubliniec.  

§   2.   1.   Wysokość kosztów dotacji należnej dla Gminy Lubliniec ustala się co miesiąc, jako iloczyn ilości uczniów w   danym miesiącu rozliczeniowym i   miesięcznej stawki dotacji.  

2.   Miesięczna stawka dotacji, o   której mowa w   ust.1 wynosi na 1   ucznia 535,15 zł. Kwota ta może ulec zmianie w   przypadkach wzrostu kosztów utrzymania ucznia w   przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubliniec. O   każdej zmianie Gmina Lubliniec powiadomi Gminę Koszęcin w   formie pisemnej. W   tym zakresie nie jest wymagana zmiana postanowień porozumienia.  

3.   Zwrot kosztów udzielonej dotacji, naliczonej zgodnie z   ust. 1   nastąpi na podstawie pisemnego wniosku o   zwrot udzielonej dotacji.  

4.   Gmina Koszęcin zobowiązuje się przekazywać miesięczną kwotę dotacji za dany miesiąc na rachunek Urzędu Miejskiego w   Lublińcu ING Bank Śląski 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783 w   terminie do 25 dnia każdego następnego miesiąca.  

5.   W przypadku braku zapłaty w   terminie określonym, w   ust. 4   zostaną naliczone odsetki za każdy dzień zwłoki w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.  

§   3.   Gmina Lubliniec będzie przekazywała Gminie Koszęcin pisemną informację do dnia 31 października każdego roku budżetowego, o   liczbie uczniów wraz z   danymi osobowymi dzieci (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zameldowania), na których w   następnym roku budżetowym będzie udzielana dotacja przez Gminę Lubliniec, na podstawie wniosków złożonych przez organy prowadzące przedszkola niepubliczne.  

§   4.   1.   Porozumienie zawarto na czas nieokreślony, z   możliwością jego wypowiedzenia przez każdą ze stron za uprzednim miesięcznym okresie wypowiedzenia.  

2.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

3.   Zmiany treści zawartego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

4.   Porozumienie sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

5.   Traci moc porozumienie z   27 grudnia 2003r. dotyczące zwrotu kosztów dotacji udzielonej zgodnie z   art. 90 ust 2b i   2c ustawy z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty (Dz.U. z   2004r. Nr 256 poz. 2572, z   późn. zm.).  

 

Burmistrz Miasta Lublińca  


Edward   Maniura

Wójt Gminy Koszęcin  


Grzegorz   Ziaja

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Wróbel

analityk rynków finansowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »