| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 5/2013 Burmistrza Miasta Lubliniec; Burmistrza Miasta w Woźnikach

z dnia 1 lutego 2013r.

w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Lubliniec na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Lubliniec, a będącego mieszkańcem Gminy Woźniki

Na podstawie art. 90 ust 1, 2b - 2c ustawy z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty (Dz.U. z   2004r. Nr 256 poz. 2572, ze zm.) w   związku z   art. 46 ustawy z   dnia 13 listopada 2003 roku o   dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U z   2010r. Nr 80, poz. 526 ze zm) ustala się co następuje:  

§   1.   Gmina Woźniki zobowiązuje się do przekazanie Gminie Lubliniec dotacji w   wysokości równej kosztom dotacji udzielonej przez Gminę Lubliniec, na ucznia będącego mieszkańcem Gminy Woźniki, a   uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Lubliniec.  

§   2.   1.   Wysokość kosztów dotacji należnej dla Gminy Lubliniec ustala się co miesiąc, jako iloczyn ilości uczniów w   danym miesiącu rozliczeniowym i   miesięcznej stawki dotacji.  

2.   Miesięczna stawka dotacji, o   której mowa w   ust.1 wynosi na 1   ucznia 535,15 zł. Kwota ta może ulec zmianie w   przypadkach wzrostu kosztów utrzymania ucznia w   przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubliniec. O   każdej zmianie Gmina Lubliniec powiadomi Gminę Woźniki w   formie pisemnej. W   tym zakresie nie jest wymagana zmiana postanowień porozumienia.  

3.   Zwrot kosztów udzielonej dotacji, naliczonej zgodnie z   ust. 1   nastąpi na podstawie pisemnego wniosku o   zwrot udzielonej dotacji.  

4.   Gmina Woźniki zobowiązuje się przekazywać miesięczną kwotę dotacji za dany miesiąc na rachunek Urzędu Miejskiego w   Lublińcu ING Bank Śląski 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783 w   terminie do 25 dnia każdego następnego miesiąca.  

5.   W przypadku braku zapłaty w   terminie określonym, w   ust. 4   zostaną naliczone odsetki za każdy dzień zwłoki w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.  

§   3.   Gmina Lubliniec będzie przekazywała Gminie Woźniki pisemną informację do dnia 31 października każdego roku budżetowego, o   liczbie uczniów wraz z   danymi osobowymi dzieci (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zameldowania), na których w   następnym roku budżetowym będzie udzielana dotacja przez Gminę Lubliniec, na podstawie wniosków złożonych przez organy prowadzące przedszkola niepubliczne.  

§   4.   1.   Porozumienie zawarto na czas nieokreślony, z   możliwością jego wypowiedzenia przez każdą ze stron za uprzednim miesięcznym okresie wypowiedzenia.  

2.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

3.   Zmiany treści zawartego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

4.   Porozumienie sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

5.   Traci moc porozumienie z   21 października 2004r. dotyczące zwrotu kosztów dotacji udzielonej zgodnie z   art. 90 ust 2b i   2c ustawy z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty (Dz.U. z   2004r. Nr 256 poz. 2572, z   późn. zm.).  

 

Burmistrz Miasta Lublińca  


Edward   Maniura

Burmistrz Miasta i   Gminy Woźniki  


Alojzy   Cichowski

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Anna Stolorz

Licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 12154), członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Obecnie kieruje 4-osobowym zespołem we własnej Kancelarii Prawno-Podatkowej. Od 2000 roku zajmuje się tematyką rachunkowości i podatków, w tym od 2006 r. na stanowisku Głównego Księgowego i Dyrektora Finansowego. Współpracuje z ok. 60 firmami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi (stowarzyszeniami, fundacjami), ma bogate doświadczenie we współpracy i doradztwie w kilkudziesięciu projektach współfinansowanych z Unii Europejskiej (od 2004 roku). Specjalizuje się w dwóch dziedzinach: podatkowe i rachunkowe aspekty rozliczania funduszy europejskich oraz księgowość i podatki organizacji pozarządowych; ma też bogate doświadczenie w doradztwie z zakresu podatku VAT, PIT i CIT, łącznie z prowadzeniem w tym zakresie spraw podatkowych w imieniu podatników przed organami skarbowymi oraz WSA. Od 2007 roku pracuje jako trener i wykładowca na szkoleniach – współpracuje w tym zakresie jako ekspert między innymi z portalem podatki. biz oraz Fundacją Rozwoju Rachunkowości w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »