| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 7/2013 Burmistrza Blachowni; Burmistrza Miasta Lubliniec

z dnia 1 lutego 2013r.

w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Lubliniec na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Lubliniec, a będącego mieszkańcem Gminy Blachownia

Na podstawie art. 90 ust 1, 2b - 2c ustawy z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty (Dz.U. z   2004r. Nr 256 poz. 2572, ze zm.) w   związku z   art. 46 ustawy z   dnia 13 listopada 2003 roku o   dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U z   2010r. Nr 80, poz. 526 ze zm) ustala się co następuje:  

§   1.   Gmina Blachownia zobowiązuje się do przekazania Gminie Lubliniec dotacji w   wysokości równej kosztom 75 % wydatków bieżących stanowiących w   Gminie Lubliniec podstawę udzielenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych w   przeliczeniu na 1   ucznia.  

§   2.   1.   Wysokość kosztów dotacji należnej dla Gminy Lubliniec ustala się co miesiąc, jako iloczyn ilości uczniów w   danym miesiącu rozliczeniowym i   miesięcznej stawki dotacji.  

2.   Na dzień podpisania porozumienia miesięczna stawka dotacji, o   której mowa w   § 1   wynosi na 1   ucznia 535,15 zł. Kwota ta może ulec zmianie w   przypadkach wzrostu kosztów utrzymania ucznia w   przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubliniec. O   każdej zmianie Gmina Lubliniec powiadomi Gminę Blachownia w   formie pisemnej. W   tym zakresie jest wymagana zmiana postanowień porozumienia w   formie pisemnej.  

3.   Zwrot kosztów udzielonej dotacji, naliczonej zgodnie z   ust. 1   nastąpi na podstawie pisemnego wniosku o   zwrot udzielonej dotacji.  

4.   Gmina Blachownia zobowiązuje się przekazywać miesięczną kwotę dotacji za dany miesiąc na rachunek Urzędu Miejskiego w   Lublińcu ING Bank Śląski 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783 w   terminie do 25 dnia każdego następnego miesiąca. Dotacja za okres od 01 stycznia 2013r. do dnia podpisania porozumienia zostanie zapłacona w   terminie do 25-go dnia miesiąca następującego po podpisaniu porozumienia.  

5.   W przypadku braku zapłaty w   terminie określonym w   ust. 4   z przyczyn zależnych od Gminy Blachownia mogą być naliczone odsetki za każdy dzień zwłoki w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.  

§   3.   Gmina Lubliniec będzie przekazywała Gminie Blachownia pisemną informację do dnia 31 października każdego roku budżetowego, o   liczbie uczniów wraz z   danymi osobowymi dzieci (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zameldowania), na których w   następnym roku budżetowym będzie udzielana dotacja przez Gminę Lubliniec, na podstawie wniosków złożonych przez organy prowadzące przedszkola niepubliczne.  

§   4.   1.   Porozumienie zawarto na czas nieokreślony, z   możliwością jego wypowiedzenia przez każdą ze stron za uprzednim miesięcznym okresie wypowiedzenia  

2.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

3.   Zmiany treści zawartego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

4.   Porozumienie sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

 

Burmistrz Miasta Lublińca  


Edward   Maniura

Burmistrz Miasta Blachowni  


Anetta   Ujma

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Zemła

Dyrektor ds. rozwoju Equity Investments S.A. Ekspert w dziedzinie usług profesjonalnych i outsourcingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »