| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/239/13 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 29 kwietnia 2013r.

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Gorzyce i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela zamieszkałej nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, iż od właścicieli zamieszkałych nieruchomości odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych.

§ 3. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości na których powstają odpady komunalne, prowadzone będzie z następującą częstotliwością:

1) zmieszane odpady komunalne:

a) w zabudowie jednorodzinnej - jeden raz w miesiącach od maja do października, dwa razy w miesiącach od listopada do kwietnia zgodnie z harmonogramem,

b) w zabudowie wielorodzinnej - dwa razy w tygodniu zgodnie z harmonogramem.

2) odpady zbierane selektywnie spod nieruchomości tj. papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, w tym opakowania wielomateriałowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone - jeden raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem.

3) odpady gromadzone na nieruchomości oddzielnie tj.:

a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - dwa razy w roku w wyznaczonych miejscach, zgodnie z harmonogramem

b) meble i inne odpady wielkogabarytowe - dwa razy w roku spod nieruchomości, zgodnie z harmonogramem,

c) odpady budowlane i rozbiórkowe - jeden raz w roku w wyznaczonych miejscach, zgodnie z harmonogramem.

§ 4. Odpady które należy gromadzić na nieruchomości oddzielnie tj. przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony właściciel zamieszkałej nieruchomości zobowiązany jest samodzielnie zagospodarować w następujący sposób:

a) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów w terminach i godzinach pracy punktu,

b) przekazywać do Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w terminach i miejscach określonych w harmonogramie,

c) przeterminowane leki wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych aptekach,

d) baterie wrzucać do oznaczonych pojemników znajdujących się w wyznaczonych szkołach lub innych obiektach.

§ 5. 1. Właściciele zamieszkałych nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej wyposażeni zostaną w jednorazowe worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będą dostarczone przez firmę świadczącą usługę odbioru odpadów w ilości równej wystawionym.

2. Punkty gromadzenia odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej wyposażone zostaną w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Pojemniki te zostaną dostarczone przez firmę świadczącą usługi odbioru odpadów.

§ 6. Wójt Gminy Gorzyce podaje do publicznej wiadomości plan odbioru odpadów, terminy i godziny pracy punktu selektywnego zbierania odpadów poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gorzycach oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Gorzycach.

§ 7. Właściciele zamieszkałych nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpadów, odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 9. Uchyla się Uchwałę nr XXIV/196/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 października 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy Gorzyce


Krzysztof Małek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Majszak

Ekspert z zakresu odszkodowań i ubezpieczeń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »