| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/239/13 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 29 kwietnia 2013r.

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Gorzyce i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela zamieszkałej nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, iż od właścicieli zamieszkałych nieruchomości odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych.

§ 3. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości na których powstają odpady komunalne, prowadzone będzie z następującą częstotliwością:

1) zmieszane odpady komunalne:

a) w zabudowie jednorodzinnej - jeden raz w miesiącach od maja do października, dwa razy w miesiącach od listopada do kwietnia zgodnie z harmonogramem,

b) w zabudowie wielorodzinnej - dwa razy w tygodniu zgodnie z harmonogramem.

2) odpady zbierane selektywnie spod nieruchomości tj. papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, w tym opakowania wielomateriałowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone - jeden raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem.

3) odpady gromadzone na nieruchomości oddzielnie tj.:

a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - dwa razy w roku w wyznaczonych miejscach, zgodnie z harmonogramem

b) meble i inne odpady wielkogabarytowe - dwa razy w roku spod nieruchomości, zgodnie z harmonogramem,

c) odpady budowlane i rozbiórkowe - jeden raz w roku w wyznaczonych miejscach, zgodnie z harmonogramem.

§ 4. Odpady które należy gromadzić na nieruchomości oddzielnie tj. przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony właściciel zamieszkałej nieruchomości zobowiązany jest samodzielnie zagospodarować w następujący sposób:

a) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów w terminach i godzinach pracy punktu,

b) przekazywać do Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w terminach i miejscach określonych w harmonogramie,

c) przeterminowane leki wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych aptekach,

d) baterie wrzucać do oznaczonych pojemników znajdujących się w wyznaczonych szkołach lub innych obiektach.

§ 5. 1. Właściciele zamieszkałych nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej wyposażeni zostaną w jednorazowe worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będą dostarczone przez firmę świadczącą usługę odbioru odpadów w ilości równej wystawionym.

2. Punkty gromadzenia odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej wyposażone zostaną w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Pojemniki te zostaną dostarczone przez firmę świadczącą usługi odbioru odpadów.

§ 6. Wójt Gminy Gorzyce podaje do publicznej wiadomości plan odbioru odpadów, terminy i godziny pracy punktu selektywnego zbierania odpadów poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gorzycach oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Gorzycach.

§ 7. Właściciele zamieszkałych nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpadów, odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 9. Uchyla się Uchwałę nr XXIV/196/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 października 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy Gorzyce


Krzysztof Małek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Green Drive

To kampania społeczna realizowana przez Fundację Trans.org (www.trans.org). Głównym celem akcji jest pokazanie firmom transportowym w Europie najlepszych sposobów na zmniejszenie wydatków na paliwo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »