| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/322/2013 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 29 kwietnia 2013r.

w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z2013r. poz. 182 z późn. zmianami)

Rada Miasta Wojkowice uchwala :

§ 1. 1. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, przyznawane są przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojkowicach na wniosek:

1) osoby zainteresowanej, jej rodziny lub sąsiadów,

2) lekarza,

3) pielęgniarki środowiskowej,

4) pracownika socjalnego MOPS.

2. Uprawnienie do przyznawania specjalistycznej usługi opiekuńczej musi ponadto wynikać z potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności kwalifikującej osobę do otrzymania takiej usługi.

3. Podstawę do przyznania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi zaświadczenie lekarza leczącego, że stan zdrowia ubiegającego się o usługi wymaga pomocy osób trzecich oraz ustalenia wywiadu środowiskowego.

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zleconą przez lekarzy oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują usługi dostosowane do rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem

§ 3. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

2. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

3. Pierwszeństwo w przyznawaniu pomocy przysługuje osobom samotnym oraz tym rodzinom, w których wszyscy członkowie wymagają pomocy z powodu niepełnosprawności wynikającej z wieku lub choroby.

§ 4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej powierzy wyłonionej zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych firmie uprawnionej do wykonywania tych usług.

§ 5. 1. Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala się w zależności od posiadanego dochodu na osobę :

Dochód osoby lub osoby w rodzinie ustalony zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w % w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 tej ustawy.

Wysokość odpłatności w % ustalona od ceny usługi dla

osób samotnych

osób w rodzinie

do 100%

nieodpłatnie

nieodpłatnie

od 100% do 150%

20

30

od 151% do 200%

40

60

powyżej 200%

100

100

2. Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze, tryb ustalania i pobierania opłat za te usługi jak również warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat reguluje wydane na podstawie ustawy o pomocy społecznej rozporządzenia ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

§ 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może, na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, być częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony, zwłaszcza ze względu na :

1) korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług,

2) konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub w ośrodku wsparcia i wszelkiego typu placówkach opiekuńczo – wychowawczych i leczniczo - rehabilitacyjnych,

3) więcej niż jedną osobę w rodzinie wymagającą pomocy w formie specjalistycznej,

4) bezrobocie,

5) wielodzietność,

6) zdarzenie losowe.

§ 7. Uchyla się uchwałę Nr XVII/77/2007 z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wojkowice.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Jerzy Podleżyński

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Welsyng

Radca prawny i doradca podatkowy. Prowadzi swoją kancelarię w Warszawie, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podatkowo-księgowej firm i innych podatników. Autorka kilkuset publikacji o tematyce podatkowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »