| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/322/2013 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 29 kwietnia 2013r.

w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z2013r. poz. 182 z późn. zmianami)

Rada Miasta Wojkowice uchwala :

§ 1. 1. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, przyznawane są przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojkowicach na wniosek:

1) osoby zainteresowanej, jej rodziny lub sąsiadów,

2) lekarza,

3) pielęgniarki środowiskowej,

4) pracownika socjalnego MOPS.

2. Uprawnienie do przyznawania specjalistycznej usługi opiekuńczej musi ponadto wynikać z potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności kwalifikującej osobę do otrzymania takiej usługi.

3. Podstawę do przyznania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi zaświadczenie lekarza leczącego, że stan zdrowia ubiegającego się o usługi wymaga pomocy osób trzecich oraz ustalenia wywiadu środowiskowego.

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zleconą przez lekarzy oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują usługi dostosowane do rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem

§ 3. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

2. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

3. Pierwszeństwo w przyznawaniu pomocy przysługuje osobom samotnym oraz tym rodzinom, w których wszyscy członkowie wymagają pomocy z powodu niepełnosprawności wynikającej z wieku lub choroby.

§ 4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej powierzy wyłonionej zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych firmie uprawnionej do wykonywania tych usług.

§ 5. 1. Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala się w zależności od posiadanego dochodu na osobę :

Dochód osoby lub osoby w rodzinie ustalony zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w % w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 tej ustawy.

Wysokość odpłatności w % ustalona od ceny usługi dla

osób samotnych

osób w rodzinie

do 100%

nieodpłatnie

nieodpłatnie

od 100% do 150%

20

30

od 151% do 200%

40

60

powyżej 200%

100

100

2. Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze, tryb ustalania i pobierania opłat za te usługi jak również warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat reguluje wydane na podstawie ustawy o pomocy społecznej rozporządzenia ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

§ 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może, na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, być częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony, zwłaszcza ze względu na :

1) korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług,

2) konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub w ośrodku wsparcia i wszelkiego typu placówkach opiekuńczo – wychowawczych i leczniczo - rehabilitacyjnych,

3) więcej niż jedną osobę w rodzinie wymagającą pomocy w formie specjalistycznej,

4) bezrobocie,

5) wielodzietność,

6) zdarzenie losowe.

§ 7. Uchyla się uchwałę Nr XVII/77/2007 z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wojkowice.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Jerzy Podleżyński

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »