| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 9 Prezydenta Miasta Częstochowy; Zarządu Powiatu w Częstochowie

z dnia 26 kwietnia 2013r.

do porozumienia zawartego w dniu 2 kwietnia 2008 roku w Częstochowie w sprawie realizowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie z siedzibą przy ul. Szymanowskiego 15 części zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

zawarty w   Częstochowie pomiędzy:  

Miastem Częstochowa reprezentowanym przez:  
Przemysława Koperskiego   - Zastępcę Prezydenta Miasta Częstochowy  
Adriana Staroniek   - Naczelnika Wydziału Promocji Zatrudnienia i   Spraw Społecznych  
a Powiatem Częstochowskim reprezentowanym przez:  
Andrzeja Kwapisza   - Starostę Częstochowskiego  
Henryka Kasiurę   - Członka Zarządu  
o następującej treści:  

§   1.   Strony wprowadzają zmianę w   zawartym porozumieniu polegającą na zmianie w   § 2   ust. 2, który otrzymuje brzmienie:  

"Wysokość środków przewidzianych na realizację zadań określonych w   § 1   ust.3, według załącznika nr   1 do porozumienia wynosi w   2013 roku 87 000 zł (słownie:osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) i   będzie ustalana corocznie w   formie aneksu do porozumienia".  

§   2.   Załącznik nr 1do porozumienia otrzymuje brzmienie określone w   załączniku do niniejszego aneksu.  

§   3.   Pozostałe zapisy porozumienia pozostają bez zmian.  

§   4.   Aneks zostanie opublikowany w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   5.   Aneks sporządzono w   pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron a   piąty egzemplarz dla Powiatowego Urzędu Pracy w   Częstochowie.  

 

z up.   Prezydenta Miasta Częstochowy
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy  


Przemysław   Koperski

z up.   Prezydenta Miasta Częstochowy

Naczelnik Wydziału Promocji Zatrudnienia i   Spraw Społecznych  


Adrian   Staroniek

Starosta Częstochowski  


Andrzej   Kwapisz


Członek Zarządu  


Henryk   Kasiura

 


Załącznik do Aneksu Nr 9
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

do porozumienia z   dnia 2   kwietnia 2008 r. zawartego pomiędzy Miastem Częstochowa a   Powiatem Częstochowskim.  

 

Lp.  

Zadania  

Plan wg Uchwały  
Nr XX/158/2013  
Rady Powiatu w   Częstochowie  
z dnia 28 marca 2013 r.  

1  

Środki finansowe na zadania z   zakresu rehabilitacji zawodowej      

87.000    

1.1  

finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i   nie pozostających w   zatrudnieniu art.11    

15.800    

1.2  

przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej art.12a    

23.200    

1.3  

dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego art.13    

0    

1.4  

zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na adaptację pomieszczeń lub nabycie urządzeń w   związku z   przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy oraz rozpoznanie przez służby medycyny potrzeb art.26    

0    

1.5  

zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w   pracy art. 26d    

0    

1.6  

zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej art. 26e    

48.000    

1.7  

finansowanie kosztów szkolenia i   przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych art. 40    

0    

1.8  

zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych art. 41    

0    

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Andziak

Księgowy / Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »