| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr 1 Burmistrza Miasta Mikołów

z dnia 25 marca 2013r.

z wykonania budżetu miasta Mikołowa za rok 2012 r

- dochody własne 105.305.655,36 zł. stanowiące 71,14 % wykonanych  dochodów  ogółem,

- subwencje 20.031.616,00 zł. stanowiące  13,53 % wykonanych dochodów ogółem,

- dotacje  22.683.207,12 zł. stanowiące 15,32 % wykonanych dochodów ogółem. Największy udział w dochodach własnych stanowią dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej  – 74,23 %, w których udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 50,47 %. Udziały w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa w liczbach naturalnych wynosiły wg planu 42.326.357,00 zł. natomiast 39.454.872,48 zł.  (osoby fizyczne i osoby prawne). Pomimo wykonania liczonego procentowo (93,22 %)  na poziomie wykonania dochodów budżetu Gminy ogółem stanowi to znaczny ubytek w budżecie – 2.871.484,52 zł.  Kolejnym źródłem dochodów wykonanym poniżej zaplanowanego są wpływy z opłaty eksploatacyjnej – planowane 3.600.000,00 zł. wykonane 1.676.962,73 zł., co spowodowane zostało przede wszystkim zmianą terminów przekazywania do budżetu gminy należnej opłaty z kwartalnych na półroczne. W związku z tym należna opłata za IV  kwartał 2012 wpłynęła do budżetu w styczniu 2013 r. W grupie dochodów od osób prawnych i osób fizycznych są również podatki i opłaty lokalne, w ramach których w roku 2012 wpłynęło do budżetu 38.715.006,79 zł. Najwyższy udział mają w nich podatek od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne), opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego i opłat planistycznych, podatek od czynności cywilno-prawnych i od środków transportowych.  Znaczącą grupą dochodów własnych stanowią dochody z dzierżawy  – 12.430.325,29 zł., ze sprzedaży mienia komunalnego – 2.232.936,81 zł. , odsetek ogółem - 1.199.217,52 zł w tym od lokat bankowych -  627.051,56 zł. Ogółem w roku 2012 otrzymano z różnych  źródeł 22.683.307,12 zł. (na planowanych do otrzymania – 24.607.340,98 zł.) dotacji celowych oraz porozumień  między jst. z czego:

- 6.457.816,93 zł. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Pomoc społeczna, Administracja publiczna, akcyza);

- 2.967.794,21 zł. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  (Pomoc społeczna, Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza);

- 586.409,00 zł.  na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst  (Powiat  Mikołowski i Gmina ŁaziskaGórne);

- 64.970,00 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadań bieżących  jst. (zielone szkoły);

- z budżetu państwa 6.000,00 zł. na grobownictwo wojenne,

- 12.600.316,98 zł.. tzw. dotacji rozwojowych na realizację inwestycji współfinansowanych z udziałem środków unijnych  (GIS, NASA, Akademia Umiejętności,  Kapitał Ludzki, rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej Śl.OB, kompleks sportowy ul. Zawilców). Wykonanie planu dochodów przedstawiono w załącznikach stanowiących integralną część niniejszego sprawozdania. Wydatki w roku 2012 wykonano w 87,51 % planowanych tj. w kwocie 151.628.141,47 zł. i były niższe o 103.010,20 zł. od wykonanych w roku 2011 - z tego:

- wydatki bieżące 132.675.664,03 zł.   tj. 87,77 % planowanych i były wyższe o 12.635.833,48 zł od wykonanych w roku 2011,

- wydatki majątkowe  18.952.477,44 zł.   tj. 85,74  % planowanych i były niższe o 12.738.843,68 zł. od wykonanych w roku 2011. Zwrócić należy uwagę na wzrost wydatków na bieżących  gminy, które znacznie wzrosły między innymi na zadaniach:

- lokalnego transportu  zbiorowego  wzrost o 681.461,00 zł. ,

- gospodarki mieszkaniowej ZGL wzrost o 471.979,00 zł.,

- oświaty wzrost o 4.232.538,00 zł.,

- pomoc społeczna (MOPS, żłobek,  DDP)  wzrost o 1.212.557,00 zł.

- kultura wzrost o 654.027,00 zł,

- kultura fizyczna wzrost o 923.112,00 zł. Zadania inwestycyjne wykonano w 84,32% i skupiły się one przede wszystkim na zadaniach realizowanych w: Gospodarce komunalnej i ochronie  środowiska – 5.977.865,10 zł . – przeznaczono m.in. na: rozbudowę Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego, Infrastrukturę okołoturystyczną Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śl.OB, oświetlenie terenów gminnych; Gospodarce mieszkaniowej – 5.455.789,45 zł. – wykupy  gruntów, budowa budynku wielofunkcyjnego w Borowej Wsi, modernizacja zasobów komunalnych; Kulturze fizycznej i sporcie – 1.616.901,28 zł. a związane były z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul Zawilców etap II”, zakupy wyposażenia obiektów sportowych; Transporcie i łączności – 1.554.307,56 zł .– na budowę i przebudowę dróg publicznych, gminnych i wewnętrznych. Na niższe wykonanie zadań ujętych w wykazie inwestycji realizowanych w roku 2012 wpływ miała realizacja zadań, m.in.: „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie – GIS”, Silesia NET oraz zadań w zakresie oświetlenia ulicznego. Szczegółowe zestawienie z realizacji zadań inwestycyjnych przedstawione jest w załączniku nr 10 do niniejszego opracowania. Z budżetu miasta w formie dotacji celowych na zadania własne gminy i pomoc finansową udzielaną między jst.  przekazano: - 9.959.294,03  zł. z tego na zadania  realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w kwocie 8.769.270,53 zł. oraz 1.190.086,50 zł.  dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych. Szczegółowe zestawienie przekazanych dotacji przedstawione jest w załącznikach Nr 11,12. W załączniku Nr 13 przedstawiono przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego. Zgodnie z art. 269 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w załączniku Nr 14 przedstawione są zmiany w planie wydatków (i ich wykonanie) na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (środki zewnętrzne), a w załączniku Nr 16 wykonanie w roku 2011  przedsięwzięć ujętych w WPF.  Załącznik Nr 15 przedstawia informacje z wykonania planów finansowych za rok 2012 samorządowych instytucji kultury. W załączniku Nr 14  do sprawozdania z wykonania budżetu przedstawiono zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których  mowa art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3, natomiast w zał. 16 realizację przedsięwzięć wieloletnich za 2012 r. Rozchody w kwocie 7.441.287,00 zł. stanowią  spłaty  pożyczek (1.641.287,00 zł.) i kredytów (5.800.000,00 zł.). Wydatki na obsługę długu publicznego wyniosły w 2012 r. 2.743.357,99 zł.  Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12. 2012 r. wynosi 48.973.489,20 zł. z czego całość  stanowią kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań inwestycyjnych i pokrycie planowanego deficytu budżetu. Należności  wymagalne  na 31.12.2012 r. wynoszą  – 15.333.353,02 zł.  Planowane na rok 2012  dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wynosiły 900.000,00 zł., a uzyskano wpływy w wysokości 1.085.084,76 zł.  Całość planowanych środków, zgodnie z zapisami ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz ustawy o Zwalczaniu Narkomanii, przeznaczona była na realizację zadań ujętych w Gminnych Programach opracowanych na podstawie w/w ustaw.  Znaczną kwotą tj. 199.756,67 zł. sfinansowano  zadanie „Prowadzenie Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej” przeznaczonej dla dzieci i młodzieży z rodzin problemowych, na zadania realizowane przez stowarzyszenia w ramach Gminnego Programu wydatkowano 209.754,00 zł. Stowarzyszenia w ramach swej działalności prowadzą pomoc psychospołeczną, psychologiczną, konsultacyjną, grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie itp.  Na terenie Miasta prowadzone są zajęcia w ramach Młodzieżowej Szkoły Liderów, organizowane jest corocznie Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe oraz inne zajęcia mające na celu propagowanie życia bez alkoholu i narkotyków.   Na realizację programu zwalczania narkomanii zaplanowano 59.900,00 zł. i wydatkowano w roku 2012 - 58.306,45zł. Zadania tego Programu ściśle są powiązane z Gminnym Programem Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Ponadto zgodnie z ustawą o Zatrudnieniu Socjalnym ze środków uzyskanych z tyt. opłat  na sprzedaż alkoholu realizuje się zadania w ramach Centrum Integracji Społecznej. Wysokość środków przeznaczonych na ten cel w roku  2012  wyniosła 165.833,85 zł. Przychody i wydatki zakładów budżetowych Zakład Usług Komunalnych Świadczy usługi w zakresie oczyszczania miasta, wywozu nieczystości stałych i płynnych, konserwacją terenów zielonych, utrzymaniem zieleni miejskiej itp. W 2012 r. planowany  przychód ZUK w wysokości 10.180.000,00 zł. wykonany został w10.531.929,21 tj. w 103,46 %. Zestawienie tabelaryczne stanowi załącznik Nr 13. Instytucje kultury Na terenie Miasta działają cztery samorządowe instytucje kultury. Są to: Miejski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna,  Instytut Mikołowski oraz Mikołowski Impresariat Kultury.  Miejski Dom Kultury – jest organizatorem większości imprez kulturalnych na terenie Miasta. Oprócz zajęć z dziećmi i młodzieżą  organizuje wystawy, galerie, prezentacje, koncerty.  Jest głównym organizatorem Dni Mikołowa. MDK otrzymuje z budżetu Miasta dotację podmiotową stanowiącą zasadniczą część jego przychodów. W roku 2012 MDK osiągnął przychody w własne w wysokości 394.491,15 zł. Przychody te pochodzą z wynajmu sal, umów dzierżawy, sponsoringu, darowizn, sprzedaży biletów, sprzedaży Gazety Mikołowskiej. Przychody ogółem  wyniosły 2.268.491,15 zł. Wydatki  wyniosły 2.218.412,44 zł. z czego najwięcej stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, usługi obce.  Zobowiązań wymagalnych MDK nie posiada. Miejska Biblioteka Publiczna – posiada oddział centralny i 7 filii. Koszt utrzymania wszystkich placówek  wyniósł 1.426.347,01 zł.  Dotacja z budżetu Miasta wyniosła 1.350.000,00 zł. a 81.150,39  zł. stanowią przychody własne. Biblioteka nie posiada zobowiązań wymagalnych. Instytut Mikołowski - jako samorządowa instytucja kultury zajmuje się promocją lokalnych twórców – pisarzy, poetów, wydaje pismo katastroficzne „Arkadia”. Poza dotacją z budżetu Miasta, która w roku 2012 wyniosła 305.700,00 zł.  otrzymuje dotacje celowe na wydawnictwa, które wyniosły w roku 2012 – 99.069,42 zł.  Nie posiada zobowiązań wymagalnych. Najmłodszym w swej samodzielnej działalności jest Miejski Impresariat Kultury, który przejął zadania dotychczas wykonywane przez Urząd Miejski w zakresie organizacji Mikołowskich Dni Muzyki, Impresji, Plenerów  Malarskich itp. Jako samodzielna jednostka funkcjonuje od 01.11.2012 r.   Zestawienie tabelaryczne stanowi załącznik Nr 15.

Zastępca Burmistrza


Adam Zawiszowski


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Mikołów
z dnia 25 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Plan i wykonanie dochodów za 2012 rok wg źródeł powstania

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Mikołów
z dnia 25 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Plan i wykonanie dochodów budzetu miasta za 2012 rok wg działów

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Mikołów
z dnia 25 marca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Informacja z wykonania planu dochodów za 2012 rok wg działów , rozdziałów i paragrafów

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Mikołów
z dnia 25 marca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Wykonanie wydatków za 2012 rok w podziale na grupy wydatkowe

Załącznik Nr 4a do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Mikołów
z dnia 25 marca 2013 r.
Zalacznik4a.pdf

Wydatki budżetu miasta za rok 2012 w podziale na grupy wydatkowe

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Mikołów
z dnia 25 marca 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Wykonanie wydatków budżetu miasta Mikołów za 2012 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Mikołów
z dnia 25 marca 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki otrzymane z dotacji celowych z budzetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami władzy rządowej w 2012 roku

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Mikołów
z dnia 25 marca 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Mikołów
z dnia 25 marca 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Mikołów
z dnia 25 marca 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z dotacji celowych otrzymanych z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) w 2012 roku

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Mikołów
z dnia 25 marca 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych za 2012 rok

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Mikołów
z dnia 25 marca 2013 r.
Zalacznik11.pdf

Dotacje celowe na zadania własne gminy i pomoc finasową udzieloną miedzy JST na finansowanie własnych zadań realizowanych przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2012 roku

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Mikołów
z dnia 25 marca 2013 r.
Zalacznik12.pdf

Dotacje celowe na zadania własne gmin i dofinansowanie prac konserwatorskich biektów zabytkowych realizowanych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 roku

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Mikołów
z dnia 25 marca 2013 r.
Zalacznik13.pdf

Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2013 roku

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Mikołów
z dnia 25 marca 2013 r.
Zalacznik14.pdf

Zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w 2012 roku

Załącznik Nr 15 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Mikołów
z dnia 25 marca 2013 r.
Zalacznik15.pdf

Informacja z wykonania planów finansowych za 2012 rok samorządowych instytucji kultury

Załącznik Nr 16 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Mikołów
z dnia 25 marca 2013 r.
Zalacznik16.pdf

Wykaz wykonania przedsięwzięć ( projektów, programów i zadań ) wieloletnich za 2012 roku

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »