| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 46/XXXII/2013 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian budżetu gminy Boronów na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, art. 211,art.214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2009 roku nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ ,

Rada Gminy w Boronowie
uchwala co następuje

§ 1. 1. Zwiększyć  budżet gminy na 2013 rok w następujący sposób:

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zwiększenie

Przychody ogółem

57 000,00

§ 950 Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy

57 000,00

Dochody ogółem

170 459,00

756

Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
a)dochody bieżące
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

115 200,00
115 200,00
115 200,00

801

Oświata i wychowanie
a)dochody bieżące
§ 2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

55 259,00
55 259,00
55 259,00

Wydatki ogółem

227 459,00

710

Działalność usługowa

45 000,00

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
a) wydatki bieżące
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym w szczególności:
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

45 000,00
45 000,00
45 000,00

45 000,00

801

Oświata i wychowanie

55 259,00

80195

Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym w szczególności:
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

55 259,00
55 259,00
55 259,00

55 259,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

119 200,00

90002

Gospodarka odpadami
a) wydatki bieżące
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym w szczególności :
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

115 200,00
115 200,00
115 200,00

115 200,00

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
a) wydatki bieżące
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym w szczególności :
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4 000,00
4 000,00
4 000,00

4 000,00

926

Kultura fizyczna

8 000,00

92601

Obiekty sportowe
a) wydatki bieżące
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym w szczególności:
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
b) wydatki majątkowe
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

8 000,00
2 000,00
2 000,00

2 000,00
6 000,00
6 000,00

§ 2. 1. Załącznik nr 3 do uchwały nr 89/XXVIII/2012 Rady Gminy w Boronowie z dnia 27 grudnia 2012 roku po zmianach wprowadzonych w § 1 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 4 do uchwały nr 89/XXVIII/2012 Rady Gminy w Boronowie z dnia 27 grudnia 2012 roku po zmianach wprowadzonych w § 1 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wyniesie:

- Dochody: 10 484 696,39

- Wydatki: 11 857 144,39

- Deficyt: 1 372 448,00

- Przychody: 1 681 214,00

- Rozchody: 308 766,00

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Edward Czyż


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 46/XXXII/2013
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2013 roku

Lp.

Treść

Klasyfi-
kacja
§

Kwota

Przychody ogółem

1 681 214,00

1.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

950

1 681 214,00

Rozchody ogółem

308 766,00

1.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

963

108 442,00

2.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

200 324,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 46/XXXII/2013
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH W ROKU 2013

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania Inwestycyjnego

Źródła finansowania

Planowane środki na 2013 rok

Terminy rozpoczęcia /zakończenia

Przewidywany zakres robót w 2013 roku

1

2

3

4

5

6

7

8

OGÓŁEM:

2 789 561,61

1.

600

60016

Przebudowa wraz z odwodnieniem  dróg gminnych: Szkolna, Polna, Smolna, Krótka

Budżet gminy

1 321 850,61

2013/2013

Prace budowlane

2.

010

01010

Przebudowa oczyszczalni Lemna

Budżet gminy

70 000,00

2012/2013

Prace projektowe

3.

700

70005

Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności – Wojska Polskiego od strony południowo- wschodniej

Budżet gminy

411 812,00

2009/2014

Prace budowlane

4.

700

70005

Wykup gruntów

Budżet gminy

40 000,00

2013/2013

Wykup

5.

750

75023

Zakup programu komputerowego” gospodarka odpadami „

Budżet gminy

7 000,00

2013/2013

Zakup

6.

754

75412

Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego

Budżet gminy

130 000,00

2013/2013

Dotacja na zakup

7.

010

01010

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przepompownią  ścieków i zasilaniem energetycznym w Boronowie

Budżet gminy
Środki PROW
Razem

313 252,00
489 647,00
802 899,00

2013/2013

Realizacja

8.

926

92601

Zakup wózka nawadniającego boisko gminne

Budżet gminy

6 000,00

2013/2013

Zakup

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Bielicka

Prawnik, specjalista w zakresie prawa konsumenckiego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »