| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/226/13 Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Gierałtowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „g”, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm).                           

Rada Gminy Gierałtowice

Uchwala:

§ 1. Uchwała określa zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) spółce – należy przez to rozumieć spółkę kapitałową, w której Gmina Gierałtowice posiada udziały lub akcje,

2) udziałach – należy przez to rozumieć udziały lub akcje spółki będące własnością Gminy Gierałtowice,

3) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Gierałtowice.

§ 3. 1. Wójt Gminy Gierałtowice z uwzględnieniem przepisów niniejszej uchwały wnosi, cofa i zbywa udziały w spółkach z udziałem Gminy.

2. O wniesieniu, cofnięciu i zbyciu udziałów decyduje Wójt Gminy Gierałtowice w formie zarządzenia.

§ 4. 1. Zgody Rady Gminy wymaga:

1) wniesienie udziałów w formie wkładu pieniężnego,

2) wniesienie udziałów w formie wkładu niepieniężnego (aportu), jeżeli wartość mienia (aportu) przekracza        300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).

2. Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w celu pokrycia udziałów w spółkach poprzedzone
jest określeniem wartości rynkowej mienia, dokonanym przez rzeczoznawcę posiadającego wymagane uprawnienia.

§ 5. 1. Cofanie udziałów należących do Gminy następuje poprzez ich umorzenie zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

2. Cofanie udziałów następuje według ich cen wynikających z przeprowadzonej uprzednio wyceny.

3. Zgody Rady Gminy wymaga:

1) cofnięcie wszystkich posiadanych udziałów, stanowiące rezygnację z dalszego udziału w spółce,

2) cofnięcie udziałów skutkujące zmniejszeniem posiadania poniżej 50 % ogółu udziałów.

§ 6. 1. Udziały są zbywane w trybie:

1) negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia,

2) przetargu publicznego,

3) oferty ogłoszonej publicznie,

4) sprzedaży na podstawie oferty publicznej w obrocie zorganizowanym lub poza obrotem zorganizowanym w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

2. Przed zaoferowaniem do zbycia całości lub części udziałów w spółkach dokonuje się analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej i ekonomicznej spółki lub wyceny wartości zbywanych udziałów.

3. Zgody Rady Gminy wymaga:

1) zbycie wszystkich posiadanych udziałów, stanowiące rezygnację z dalszego udziału w spółce,

2) zbycie udziałów skutkujące zmniejszeniem posiadania poniżej 50% ogółu udziałów.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Błaszczyk

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Parco

Biuro Rachunkowe PARCO S.C.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »