| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/226/13 Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Gierałtowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „g”, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm).                           

Rada Gminy Gierałtowice

Uchwala:

§ 1. Uchwała określa zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) spółce – należy przez to rozumieć spółkę kapitałową, w której Gmina Gierałtowice posiada udziały lub akcje,

2) udziałach – należy przez to rozumieć udziały lub akcje spółki będące własnością Gminy Gierałtowice,

3) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Gierałtowice.

§ 3. 1. Wójt Gminy Gierałtowice z uwzględnieniem przepisów niniejszej uchwały wnosi, cofa i zbywa udziały w spółkach z udziałem Gminy.

2. O wniesieniu, cofnięciu i zbyciu udziałów decyduje Wójt Gminy Gierałtowice w formie zarządzenia.

§ 4. 1. Zgody Rady Gminy wymaga:

1) wniesienie udziałów w formie wkładu pieniężnego,

2) wniesienie udziałów w formie wkładu niepieniężnego (aportu), jeżeli wartość mienia (aportu) przekracza        300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).

2. Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w celu pokrycia udziałów w spółkach poprzedzone
jest określeniem wartości rynkowej mienia, dokonanym przez rzeczoznawcę posiadającego wymagane uprawnienia.

§ 5. 1. Cofanie udziałów należących do Gminy następuje poprzez ich umorzenie zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

2. Cofanie udziałów następuje według ich cen wynikających z przeprowadzonej uprzednio wyceny.

3. Zgody Rady Gminy wymaga:

1) cofnięcie wszystkich posiadanych udziałów, stanowiące rezygnację z dalszego udziału w spółce,

2) cofnięcie udziałów skutkujące zmniejszeniem posiadania poniżej 50 % ogółu udziałów.

§ 6. 1. Udziały są zbywane w trybie:

1) negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia,

2) przetargu publicznego,

3) oferty ogłoszonej publicznie,

4) sprzedaży na podstawie oferty publicznej w obrocie zorganizowanym lub poza obrotem zorganizowanym w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

2. Przed zaoferowaniem do zbycia całości lub części udziałów w spółkach dokonuje się analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej i ekonomicznej spółki lub wyceny wartości zbywanych udziałów.

3. Zgody Rady Gminy wymaga:

1) zbycie wszystkich posiadanych udziałów, stanowiące rezygnację z dalszego udziału w spółce,

2) zbycie udziałów skutkujące zmniejszeniem posiadania poniżej 50% ogółu udziałów.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Błaszczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Controlling i Zarządzanie

Controlling i Zarządzanie to fachowy magazyn kierowany do profesjonalistów rachunkowości zarządczej, controllingu, analizy finansowej i sprawozdawczości zewnętrznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »