| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/29/2013 Rady Gminy Mszana

z dnia 29 kwietnia 2013r.

w sprawie uchwalenia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszana w 2013r

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. Z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i   art. 11a ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   ochronie zwierząt (Dz. U. Z   2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.)  

Rada Gminy Mszana  

uchwala:  

§   1.   Przyjmuje się Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszana w   2013r. w   brzemieniu określonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.  

§   3.   Uchwała wychodzi w   życie w   terminie 14 dni od dnia publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Tadeusz   Wroński

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXVIII/29/2013  
Rady Gminy Mszana    
z dnia 29 kwietnia 2013 r.  
 

„Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszana w   2013r.”  

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Mszana uchwały w   sprawie „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszana w   2013r.”, zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   ochronie zwierząt /tj. Dz. U. z   2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm./.  

              „Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszana w   2013r.” jest wyrazem polityki Gminy Mszana wobec problemu bezdomności zwierząt.  

Rozdział 1.
Postanowienie ogólne  

§   1.   Program ma zastosowanie w   stosunku do bezdomnych zwierząt, w   tym w   szczególności do bezdomnych kotów i   psów przebywających w   granicach administracyjnych Gminy Mszana.  

§   2.   Ilekroć mowa w   uchwale o:  

             

1.   ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   ochronie  zwierząt (Dz. U. Z   2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.),  

2.   właścicielu – należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem Gminy Mszana, posiadającą zwierzę lub zwierzęta, o   których mowa w   niniejszej uchwale,  

3.   opiekunie – należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje nadzór i   opiekę nad zwierzęciem lub zwierzętami na terenie gminy Mszana,  

4.   opiekunie społecznym – należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje opiekę nad zwierzęciem lub zwierzętami bezdomnymi  na terenie Gminy Mszana,  

5.   schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w   Raciborzu, ul. Komunalna 9,  

6.   przytulisko – należy przez to rozumieć miejsce tymczasowego przetrzymywania zwierząt do czasu przewiezienia ich do schroniska,  

7.   referat – należy przez to rozumieć Referat Gospodarki Komunalnej i   Funduszy Zewnętrznych Urzędu Gminy Mszana,  

8.   gminie – należy przez to rozumieć Gminę Mszana.  

Rozdział 2.
Cel i   zadania programu  

§   3.   1.   Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszana oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.  

2.   Zadania priorytetowe Programu to:  

1)   zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w   schronisku dla zwierząt  

2)   opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w   tym ich dokarmianie  

3)   poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt  

4)   odławianie  bezdomnych zwierząt  

5)   zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w   przypadkach zdarzeń drogowych z   udziałem zwierząt  

6)   usypianie ślepych miotów  

7)   ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i   kastrację zwierząt domowych  

8)   edukacja mieszkańców Gminy Mszana w   zakresie opieki nad zwierzętami.  

§   4.   Realizacja działań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt prowadzona będzie przy wzajemnej współpracy:  

-   Organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt we współpracy z   organami Inspekcji Weterynaryjnej  

-   Schroniska dla zwierząt poprzez zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym  

-   Placówek oświatowych poprzez aktywne uczestniczenie w   działaniach informacyjnych i   edukacyjnych mieszkańców  

-   Komendy Powiatowej Policji  

-   Gabinetu Weterynaryjnego  

-   Gospodarstw rolnych zapewniających miejsca dla zwierząt gospodarskich.  

Rozdział 2.
Formy przeciwdziałania bezdomności zwierząt  

§   5.   1.   Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszana polega na:  

1)   Zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom poprzez umieszczanie ich w   schronisku dla bezdomnych zwierząt na zgłoszenie mieszkańców gminy, Policji, sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy.  

2)   Wskazaniu gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsca dla zwierząt gospodarskich.  

3)   Wskazaniu organizacji pozarządowych, których zadaniem jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi.  

2.   Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w   tym ich dokarmianie poprzez:  

1)   Zakup i   wydawanie karmy społecznym opiekunom kotów wolno żyjących.  

2)   Realizację zadań publicznych organizacji pozarządowych obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w   sprawach kotów wolno żyjących.  

3.   Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:  

1)   Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzającą do pozyskiwania nowych właścicieli i   oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i   zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.  

2)   Referat poprzez promocję adopcji bezdomnych zwierząt wskazanych przez urząd m.in. poprzez umieszczanie ogłoszeń o   adopcji zwierząt na stronie internetowej.  

3)   Znakowanie psów należących do mieszkańców Gminy Mszana metalowymi numerkami z   nazwą miejscowości i   numerem. Numer wraz z   danymi właściciela wprowadzanych jest do bazy danych w   referacie.  

4)   Organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i   promocyjnych.  

4.   Odławianie bezdomnych zwierząt z   terenu Gminy Mszana realizują:  

1)   Schronisko dla bezdomnych zwierząt w   Raciborzu – wyłapane zwierzęta przewożone są bezpośrednio do schroniska.  

2)   Przeszkoleni pracownicy Referatu GKiFZ – zwierzęta bezdomne przewożone są na tymczasowe przytulisko a   następnie do schroniska. W   przypadku rannych zwierząt również do zakładu leczniczego, z   którym gmina podpisze umowę.  

3)   Zwierzęta gospodarskie przewożone są do gospodarstwa, o   którym mowa w   § 7.  

5.   Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w   przypadkach zdarzeń drogowych z   udziałem zwierząt realizuje się poprzez podpisanie umowy z   zakładem leczniczym dla zwierząt w   zakresie opieki weterynaryjnej, udzielonej zwierzętom bezdomnym i   kotom wolno żyjącym z   terenu Gminy Mszana.  

6.   Usypanie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z   art. 11a ust. 2   pkt 6   ustawy, zostało powierzone schronisku poprzez dokonywanie zabiegów usypania ślepych miotów przez lekarza weterynarii.  

Rozdział 3.
Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt  

§   6.   1.   Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i   kastrację zwierząt domowych, w   szczególności psów i   kotów, realizuje:  

1)   Schronisko poprzez obligatoryjne prowadzenie zabiegów sterylizacji i   kastracji zwierząt przyjętych do schroniska, z   wyjątkiem zwierząt, których istnieją przeciwwskazania do wykonywania zabiegów, z   uwagi na stan zdrowia i/lub wiek.  

2)   Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi sterylizacji i   kastracji zwierząt bezdomnych i   kotów wolno żyjących z   terenu Gminy Mszana.  

Rozdział 4.
Wskazanie gospodarstw rolniczych  

§   7.   Gmina Mszana w   ramach Programu zapewnia tymczasowe schronienie dla zwierząt gospodarskich, w   następujących gospodarstwach:  

              Gospodarstwo rolne w   Połomi przy ul. Wolności 109  

Gospodarstwo rolne w   Mszanie przy ul. Chabrowej 2.  

Rozdział 5.
Edukacja mieszkańców  

§   8.   Gmina Mszana w   ramach Programu prowadzi we współpracy z   organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne m.in. w   zakresie odpowiedzialnej i   właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i   kastracji oraz adopcji zwierząt domowych.  

Rozdział 6.
Finansowanie programu  

§   9.   Środki gminy w   wysokości 30 000,00 zł na realizację zadań wynikających z   Programu zabezpieczone są w   budżecie gminy.  

§   10.   Środki finansowe wydatkowane będą poprzez:  

-   świadczenia usług i   dostaw, zgodnie z   ustawą z   dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z   2010 r. Nr 113, poz. 759 z   późn. zm.)  

Rozdział 7.
Przepisy końcowe  

§   11.   Osoby pełniące funkcję tzw. opiekuna społecznego zobowiązane są złożyć deklarację do Referatu Gospodarki Komunalnej i   Funduszy Zewnętrznych.  

§   12.   Realizację zadań zawartych w   programie powierza się Wójtowi Gminy Mszana.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Tadeusz   Wroński

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Gurbała

Specjalista z zakresu szkoleń i rozwoju pracowników, właściciel firmy Nowe Modele Biznesowe – outsourcingu działu szkoleń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »