| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/31/2013 Rady Gminy Mszana

z dnia 29 kwietnia 2013r.

w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Mszana

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia  
8 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.),  art. 54 ust. 7   ustawy  
z dnia 26 stycznia 1982 . – Karta Nauczyciela (Dz.U. z   2006 r. Nr 97 poz. 674 z   późn. zm.), podokonaniu uzgodnień ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli  

Rada Gminy w   Mszanie  
uchwala:  

§   1.   Przyjąć regulamin przyznawania i   wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym  
w przedszkolach i   szkołach prowadzonych przez Gminę Mszana w   brzmieniu określonym  
w załączniku do uchwały.  

§   2.   Traci moc uchwała nr XXXIII/71/2009 Rady Gminy Mszana z   dnia 30 listopada 2009 r. w   sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i   wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w   przedszkolach i   szkołach prowadzonych przez Gminę Mszana.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązywania od dnia 01 maja 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Tadeusz   Wroński

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXVIII/31/2013  
Rady Gminy Mszana    
z dnia 29 kwietnia 2013 r.  
 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I   WYPŁACANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO NAUCZYCIELOM ZATRUDNIONYM W   PRZEDSZKOLACH I   SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MSZANA  

§   1.   1.   Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w   wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć  
w przedszkolu, szkole prowadzonej przez Gminę Mszana, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy uzależniony od stanu rodzinnego, zwany dalej „dodatkiem”, wypłacany co miesiąc,  
w wysokości:  

1)   gdy nauczyciel prowadzi samotnie gospodarstwo domowe                               – 10,00 zł  

2)   gdy nauczyciel prowadzi 2-osobowe gospodarstwo domowe                               – 15,00 zł  

3)   gdy nauczyciel prowadzi 3-osobowe gospodarstwo domowe                               – 25,00 zł  

4)   gdy nauczyciel prowadzi 4-osobowe gospodarstwo domowe (i większe) – 30,00 zł  

2.   Do osób prowadzących wspólnie z   nauczycielem gospodarstwo domowe zalicza się:  

1)   małżonka,  

2)   rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,  

3)   pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i   jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do 21 roku życia,  

4)   pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i   jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia,  

5)   dzieci niepełnosprawne,  

§   2.   O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o   których mowa w   § 1   , nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły,a dyrektor szkoły otrzymujący dodatek – organ prowadzący szkołę. W   przypadku niepowiadomienia dyrektora szkoły lub organu prowadzącego szkołę o   zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.  

§   3.   Nauczycielowi zatrudnionemu w   kilku szkołach na terenie Gminy Mszana, przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę.  

§   4.   Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.  

§   5.   Dodatek przysługuje w   okresie wykonywania pracy, a   także w   okresach:  

1.   niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,  

2.   pobierania zasiłku z   ubezpieczenia społecznego.  

§   6.   1.   Dodatek przysługuje począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w   którym nauczyciel złożył pisemny wniosek o   jego wypłatę i   przedstawił dokumenty potwierdzające prawo do dodatku.  

2.   Dodatek wypłacany jest w   terminie do ostatniego dnia danego miesiąca .  

§   7.   Prawo do otrzymania dodatku wygasa z   ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w   którym ustały warunki uprawniające do pobierania tego dodatku,  

§   8.   1.   Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami.  

2.   Dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a   dyrektorowi szkoły – organ prowadzący szkołę.  

3.   Dodatek wypłaca szkoła, w   której nauczyciel jest zatrudniony, za wyjątkiem nauczycieli wskazanych w   § 3.  

§   9.   Zmiana wysokości dodatku mieszkaniowego spowodowana m.in. zmianą liczby członków rodziny nauczyciela o   której mowa w   § 1, oraz utrata prawa do dodatku mieszkaniowego następuje począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w   którym wystąpiły okoliczności mające wpływ na wysokość dodatku.  

§   10.   Regulamin obowiązuje z   wyrównaniem od 01 maja 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Tadeusz   Wroński

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Frątczak

Doświadczony coach i trener biznesu, menedżer z dyplomem MBA. Ekspert w CEO Solutions. Akredytowany trener w Ernst &Young Academy of Business.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »