| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/34/2013 Rady Gminy Mszana

z dnia 29 kwietnia 2013r.

w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. h, art. 40 ust. 2, pkt 2, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym /Dz. U. z   2001 r.Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm./ w   związku z   art. 110 ust. 1   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej /Dz.U. z   2013 r.  poz. 182 /  

Rada Gminy Mszana  
uchwala:  

§   1.   Ustanawia się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w   Mszanie w   brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.  

§   3.   Traci moc:  

1.   Uchwała Nr VII/31/2003 Rady Gminy Mszana z   dnia 16 czerwca 2003 r. w   sprawie uchwalenia Statutu    Ośrodka Pomocy Społecznej w   Mszanie,  

2.   Uchwała Nr XIV/18/2004 Rady Gminy Mszana z   dnia 26 kwietnia 2004 r. w   sprawie zmiany Statutu    Ośrodka Pomocy Społecznej w   Mszanie,  

3.   Uchwała Nr XXXIX/27/2006 Rady Gminy Mszana z   dnia 19 czerwca 2006 r. w   sprawie zmiany Statutu    Ośrodka Pomocy Społecznej w   Mszanie,  

4.   Uchwała Nr V/15/2007   Rady Gminy  Mszana z   dnia   26 marca 2007 r. w   sprawie   zmiany   Statutu    Ośrodka Pomocy Społecznej w   Mszanie,  

5.   Uchwała Nr XII/67/2011 Rady Gminy Mszana z   dnia 24 października 20011 r. w   sprawie   zmiany Statutu    Ośrodka Pomocy Społecznej w   Mszanie.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Tadeusz   Wroński

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXVIII/34/2013    
Rady Gminy Mszana    
z dnia 29 kwietnia 2013 r.  
 

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w   Mszanie  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   1.   Ośrodek Pomocy Społecznej w   Mszanie, zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką organizacyjną Gminy Mszana działającą w   formie jednostki budżetowej.  

2.   Siedziba Ośrodka mieści się w   Połomi.  

3.   Terenem działalności Ośrodka jest obszar Gminy Mszana.  

4.   Ośrodek może używać skrótu – OPS  

§   2.   Ośrodek działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a   w szczególności w   oparciu o:  

1)   przepisów o   samorządzie gminnym,  

2)   przepisów o   finansach publicznych,  

3)   przepisów o   pomocy społecznej,  

4)   przepisów o   wspieraniu rodziny i   pieczy zastępczej,  

5)   przepisów o   świadczeniach rodzinnych,  

6)   przepisów o   pomocy osobom uprawnionym do alimentów,  

7)   przepisów o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie,  

8)   przepisów o   ochronie zdrowia psychicznego,  

9)   przepisów o   wychowaniu w   trzeźwości i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  

10)   przepisów o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,  

11)   przepisów o   postępowaniu administracyjnym.  

§  3  

Nadzór nad działalnością Ośrodka w   zakresie zadań własnych Gminy sprawuje Wójt Gminy Mszana, a   w zakresie zadań zleconych Wojewoda Śląski.  

Rozdział .
ROZDZIAŁ II  

Cel i   zadania Ośrodka  

§   4.   1.   Celami działalności Ośrodka są:  

1)   zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i   rodzin oraz umożliwianie im bytowania w   warunkach odpowiadających godności człowieka,  

2)   doprowadzanie do możliwie pełnego, życiowego usamodzielnienia osób i   rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,  

3)   pomoc w   trudnych sytuacji życiowych, których osoby i   rodziny nie są w   stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i   uprawnienia,  

2.   Rodzaj, forma i   rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Świadczenie pomocy społecznej powinno służyć również umocnieniu rodziny.  

3.   Potrzeby osoby i   rodziny korzystającej z   pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i   możliwościom pomocy społecznej.  

§   5.   Zadania Ośrodka obejmują:  

1)   zadania własne z   zakresu pomocy społecznej realizowane przez gminę, w   tym zadania o   charakterze obowiązkowym,  

2)   zadania z   zakresu pomocy społecznej zlecone gminie przez administrację rządową,  

3)   koordynowanie działań pomocy społecznej w   Gminie Mszana,  

4)   zadania powierzone na podstawie innych niż ustawa o   pomocy społecznej, obowiązujących przepisów oraz zawartych porozumień i   umów (zlecanych przez organy administracji rządowej i   organy jednostek samorządu terytorialnego),  

5)   zadania własne gminy wynikające z   Gminnego Programu Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

6)   zadania własne gminy wynikające z   Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,  

7)   prowadzenie postępowań w   zakresie świadczeń rodzinnych, a   także wydawanie w   tych sprawach decyzji administracyjnych i   wypłata świadczeń,  

8)   prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowań w   zakresie świadczeń z   funduszu alimentacyjnego, a   także wydawanie w   tych sprawach decyzji administracyjnych i   wypłata świadczeń.  

§   6.   Ośrodek realizuje zadania z   zakresu pomocy społecznej w   szczególności poprzez:  

1)   tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w   tym prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz rozbudowę innej niezbędnej infrastruktury socjalnej,  

2)   analizę i   ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z   pomocy społecznej,  

3)   przyznawanie i   wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o   pomocy społecznej,  

4)   świadczenie usług przewidzianych w   ustawie o   pomocy społecznej oraz innych przepisach powszechnie obowiązujących,  

5)   pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na udzielanie pomocy osobom i   rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w   społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.  

6)   podejmowanie innych zadań z   zakresu pomocy społecznej wynikających z   rozeznanych potrzeb gminy.  

§   7.   1.   W realizacji zadań Ośrodek współdziała z   innymi jednostkami organizacyjnymi gminy, działającymi na terenie gminy organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i   prawnymi w   celu realizacji określonych zadań z   zakresu pomocy społecznej.  

2.   W zakresie realizacji zadań, o   których mowa w   ust. 1   Ośrodek współdziała ponadto z   samorządem wojewódzkim i   powiatowym oraz administracją rządową w   województwie ustalającą sposób realizacji tych zadań.  

3.   Przy realizacji zadań, o   których mowa w   ust. 1   Ośrodek współpracuje również z   jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i   innymi instytucjami w   zakresie pomocy społecznej, spoza terenu gminy.  

Rozdział 3.
Organizacja i   zarządzanie Ośrodkiem  

§   8.   1.   Pracą Ośrodka kieruje i   reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Ośrodka, który odpowiada za całokształt jego działalności, dobór pracowników oraz powierzone mienie.  

2.   Stosunek pracy z   Kierownikiem nawiązuje i   rozwiązuje Wójt Gminy Mszana.  

3.   Kierownik Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w   stosunku do osób zatrudnionych w   Ośrodku.  

4.   Kierownik Ośrodka na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta, jest umocowany w   ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli oraz do dokonywania czynności związanych z   funkcjonowaniem Ośrodka, mających na celu realizację zadań statutowych Ośrodka, wobec wszystkich władz, organów, instytucji, przedsiębiorstw i   banków.  

5.   Kierownik Ośrodka, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta, umocowany jest do wydawania decyzji administracyjnych w   indywidualnych sprawach z   zakresu pomocy społecznej oraz innych sprawach należących do zadań Ośrodka. Na wniosek Kierownika Ośrodka Wójt może udzielić upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych innym osobom,  

6.   Kierownik Ośrodka jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i   instrukcji dla realizacji zadań statutowych.  

7.   Kierownik Ośrodka w   terminie 4   miesięcy od zakończenia roku budżetowego składa Radzie  Gminy corocznie sprawozdanie z   działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w   zakresie zadań pomocy społecznej.  

§   9.   1.   Kierownik kieruje pracami Ośrodka przy pomocy Głównego Księgowego.  

2.   Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i   indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.  

3.   Tryb pracy Ośrodka oraz organizację wewnętrzną i   szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Kierownika Ośrodka.  

Rozdział .
ROZDZIAŁ IV  

Mienie i   gospodarka finansowa Ośrodka  

§   10.   Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy Mszana prowadzącą gospodarkę finansową według zasad określonych w   ustawie o   finansach publicznych oraz w   ustawie o   rachunkowości.  

§   11.   Mienie Ośrodka stanowi własność Gminy Mszana.  

§   12.   Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy sporządzany przez Kierownika Ośrodka na podstawie budżetu Gminy Mszana.  

§   13.   Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.  

§   14.   Działalność Ośrodka jest finansowana:  

1)   ze środków budżetu Gminy,  

2)   z dotacji z   budżetu państwa,  

3)   z innych prawem dopuszczalnych źródeł.  

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe  

§   15.   1.   Statut nadaje Rada Gminy w   Mszanie w   formie uchwały.  

2.   Zmian postanowień Statutu wymaga zachowania trybu przewidzianego dla jego uchwalenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Tadeusz   Wroński

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Michałek

Ekspert w zakresie finansów osobistych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »