| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 640/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw obiektom miejskim położonym na terenie miasta Sosnowca

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.Nr.142 poz.1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j.Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) - Rada Miejska w Sosnowcu

u c h w a l a

§ 1. Ustala się zasady kształtowania nazewnictwa obiektów miejskich położonych na terenie miasta Sosnowca, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się zasady i kolejność postępowania przy rozpatrywaniu wniosków i przygotowywaniu projektów uchwał w sprawie nadania nazw obiektom miejskim położonym na terenie miasta Sosnowca, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Zasady  określone w załącznikach do uchwały mają zastosowanie także w przypadku zmiany nazwy obiektu miejskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Tomasz Bańbuła


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 640/XXXVII/2013
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Zasady kształtowania nazewnictwa obiektów miejskich położonych na terenie miasta Sosnowca

1) Nazwy nadawane są obiektom miejskim, w tym:

a) ulicom, przez które rozumie się również aleje, drogi w granicach miasta (w tym drogi

wewnętrzne w rozumieniu ustawy o drogach publicznych), pasy komunikacyjne w

obrębie osiedli mieszkaniowych, mosty, wiadukty, zjazdy, dojazdy, tunele, ciągi piesze,

przejścia, zaułki itp.,

b) placom, przez które rozumie się również rynki, ronda uliczne itp.,

c) parkom, skwerom itp.

2) Przy opiniowaniu i podejmowaniu decyzji w sprawach nadania nazwy obiektowi

miejskiemu, każdorazowo należy brać pod uwagę następujące kryteria merytoryczne

dotyczące nazewnictwa:

a) zachowanie zgodności z tradycją polską i dziejami miasta Sosnowca oraz polskimi

regułami nazewniczymi,

b) utrzymywanie nazw utrwalonych w tradycji miasta,

c) uwzględnianie cech charakterystycznych dla danego obiektu lub rejonu.

3) Nazwy należy podawać zgodnie z zasadami polskiej pisowni.

4) Nazwy nie mogą być trudne w codziennym użyciu (np. nazwy wielowyrazowe, niejasne

lub stanowiące wyrażenia obce).

5) Nazwy nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub poniżającego.

6) Nowe nazwy nie mogą powtarzać nazw istniejących.

7) Zmiana istniejącej nazwy na nową może nastąpić wyłącznie w wyjątkowych,

uzasadnionych przypadkach.

8) Wydział Geodezji i Kartografii U.M. w Sosnowcu prowadzi rejestr nazw tzw. "Bank Nazw

Obiektów Miejskich", w którym gromadzone są zgłaszane propozycje nazw obiektów

miejskich.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 640/XXXVII/2013
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Zasady postępowania przy rozpatrywaniu wniosków i przygotowywaniu projektów uchwał w sprawie nadawania nazw obiektom miejskim położonym na terenie miasta Sosnowca

1) Nadanie nazwy obiektowi miejskiemu następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej w

Sosnowcu.

2) Wszczęcie procedury nadania nazwy obiektowi miejskiemu odbywa się na wniosek lub z

urzędu.

3) Wnioski w sprawie nadania nazw, o których mowa w pkt. 2, mogą być zgłaszane przez:

a) Prezydenta Miasta Sosnowca,

b) grupę radnych (min. 3 osoby),

c) mieszkańców Sosnowca (min. 200 osób),

d) instytucje, organizacje i stowarzyszenia mające siedzibę lub swój oddział w Sosnowcu,

e) właścicieli terenów, na których zlokalizowana jest wewnętrzna droga dojazdowa, przy

czym podjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze

wewnętrznej, zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy o drogach publicznych, wymaga uzyskania

pisemnej zgody wszystkich właścicieli powyższych gruntów.

4) Wniosek, o którym mowa w pkt. 3 powinien zawierać:

a) wskazanie wnioskodawcy,

b) wskazanie obiektu miejskiego, który ma być nazwany,

c) ewentualną propozycję nazwy wraz z informacją o charakterze encyklopedycznym tj.

charakterystykę, ważniejsze fakty z biografii lub historii, ze wskazaniem źródła

informacji - w przypadku nadania nazwy odwołującej się do osoby lub podmiotu

zbiorowego, uzasadnienie wniosku,

d) w przypadku nadania nazwy drodze wewnętrznej, stanowiącej własność osób

prywatnych, wniosek winien zawierać zgodę wszystkich właścicieli terenów, na których

zlokalizowana jest droga.

5) Wnioski w sprawie nadania nazwy przekazywane są do właściwej merytorycznie komórki

organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu  tj. do Wydziału Geodezji i Kartografii,

który:

a) przedkłada wniosek Miejskiemu Zespołowi Nazewnictwa Ulic i Obiektów Publicznych

w celu dokonania analizy,

b) zapewnia formalno-techniczną obsługę wniosków i wystąpień z urzędu o nadanie

nazwy obiektowi miejskiemu, w tym:

- zbadanie stanu prawnego gruntów, na których usytuowany jest obiekt mający

otrzymać nazwę,

- wystąpienie do właściwych instytucji, urzędów oraz innych podmiotów, w

przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji, uzgodnień, opinii,

- wystąpienie o pisemną zgodę właścicieli gruntów, na których usytuowana jest droga -

w przypadku nadania nazwy drodze wewnętrznej w rozumieniu ustawy o drogach

publicznych,

c) prowadzi "ewidencję ulic i adresów" w mieście Sosnowcu.

d) przygotowuje projekt uchwały w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu wraz

z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym do uchwały.

6) Wniosek o nadanie nazwy obiektowi miejskiemu podlega zaopiniowaniu przez

Prezydenta Miasta Sosnowca .

7) Wydział Geodezji i Kartografii przedstawia merytorycznie opracowany wniosek na

Komisję Samorządności i Organizacyjną Rady Miejskiej w Sosnowcu.

8) Komisja Samorządności i Organizacyjna Rady Miejskiej w Sosnowcu przeprowadza

własną ocenę wniosku i wydaje opinię.

9) Projekt  uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem  graficznym do uchwały,

po zaopiniowaniu  przez  Biuro  Radców  Prawnych  Urzędu Miejskiego w Sosnowcu

i  podpisaniu przez  Prezydenta Miasta Sosnowca,  kierowany  jest :

- przez Komisję Samorządności i Organizacji w przypadkach określonych w punkcie

3  b, c, d, e  załącznika nr 2

- przez  Prezydenta  Miasta  Sosnowca w przypadku określonym w punkcie 3a

załącznika nr 2

do  Przewodniczącego Rady Miejskiej, celem wniesienia projektu na sesję Rady Miejskiej

w  Sosnowcu, w trybie regulaminowym.

10) Uchwała w sprawie nadania/zmiany nazwy obiektowi miejskiemu wymaga ogłoszenia w

Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

11) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Śląskiego.

12) Po wejściu w życie uchwały Prezydent Miasta Sosnowca niezwłocznie podejmuje

działania celem:

a) oznakowania ulicy/placu poprzez umieszczenie tablic informacyjnych z nazwami,

b) wprowadzenia nowej nazwy do właściwej ewidencji,

c) opublikowania informacji o nadaniu/zmianie nazwy na stronie internetowej miasta

Sosnowca.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Michałek

Ekspert w zakresie finansów osobistych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »