| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII.282.2013 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 29 kwietnia 2013r.

zmieniająca uchwałę Nr IX/61/2007 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642) – na wniosek Burmistrza Strumienia -Rada Miejska w Strumieniu

uchwala:

§ 1. W Statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu, stanowiącym załącznik do uchwały Nr IX/61/2007 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu, w rozdziale IV. Gospodarka finansowa Biblioteki - wprowadza się zmiany:

1) §16 otrzymuje brzmienie.

Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach dotyczących gospodarki finansowej instytucji kultury.

2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez organizatora.

3. Wysokość dotacji podmiotowej dla Biblioteki ustalana jest na podstawie projektu planu  finansowego sporządzonego przez dyrektora Biblioteki i przekazanego Burmistrzowi Strumienia w terminie ustalonym przez organizatora.

4. Działalność Biblioteki jest finansowana z następujących źródeł:

1) dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań  statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;

2) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;

3) dotacji celowej na realizację wskazanych działań i programów;

4) prowadzonej działalności;

5) środków pochodzących od osób fizycznych i prawnych;

6) innych źródeł.

5. Biblioteka może pobierać opłaty za świadczone usługi według zasad ustalonych w regulaminie korzystania z Biblioteki, w zakresie dopuszczonym przez ustawy, a wpływy z tego tytułu  przeznaczone są na działalność statutową.;

2) § 17 otrzymuje brzmienie:

Roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Strumienia, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Czesław Greń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sylwia Kozłowska

Dydaktyk medialny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »