| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.73.2013 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Kultury w Rudzie Śląskiej oraz jego ujednolicenia

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz.406)


na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miasta Ruda Śląska
uchwala:

§ 1. W statucie Domu Kultury w Rudzie Śląskiej, którego tekst jednolity został przyjęty uchwałą nr 633/XXXIII/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 października 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w Rozdziale I § 2 punkty 2,3,4,5 i 6 otrzymują odpowiednio następujące brzmienie:

2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz.406),

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),

4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami),

5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 19997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),

6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).;

2) w Rozdziale III § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Ruda Śląska albo powierza zarządzanie DK osobie fizycznej lub prawnej. Do wyboru zarządcy stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr113, poz 759 z późniejszymi zmianami).;

3) w Rozdziale III § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. W DK może zostać utworzone jedno stanowisko zastępcy Dyrektora. O utworzeniu stanowiska zastępcy Dyrektora rozstrzyga Dyrektor po uzyskaniu opinii Prezydenta Miasta.;

4) w Rozdziale III § 9 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

7. Rada powoływana jest na wspólną czteroletnią kadencję, zgodną z kadencją urzędującego Prezydenta Miasta Ruda Śląska.;

5) w Rozdziale III § 10 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

5. ustalanie planu finansowego DK,;

6) w Rozdziale III § 10 ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

7. przedstawianie Prezydentowi Miasta Ruda Śląska projektu planu finansowego DK,;

7) w Rozdziale IV § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. DK może prowadzić działalność gospodarczą, w szczególności wydawniczą, edukacyjną, promocyjną, reklamową, informacyjną i w zakresie wynajmu pomieszczeń..

§ 2. W pozostałym zakresie Statut Domu Kultury w Rudzie Śląskiej pozostaje bez zmian.

§ 3. Ustalić jednolity tekst Statutu, o którym mowa powyżej, uwzględniając zmiany wprowadzone na podstawie niniejszej uchwały, w brzmieniu stanowiącym załącznik do tejże uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr PR.0007.73.2013
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Dom Kultury z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokota 170, zwany w dalszej treści statutu „DK” jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną i nabytą częścią mienia.

§ 1. Dom Kultury z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokota 170, zwany w dalszej treści statutu „DK” jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną i nabytą częścią mienia.

§ 1. Dom Kultury z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokota 170, zwany w dalszej treści statutu „DK” jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną i nabytą częścią mienia.

§ 2. Podstawę prawną działania DK stanowią:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 406),

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),

4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami),

5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 19997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity DZ.U. Z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),

6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami),

7. Niniejszy Statut.

§ 3. DK podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Ruda Śląska.

§ 4. 1. Siedziba DK jest położona w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokota 170, 41-711 Ruda Śląska.

2. Terenem działania DK jest obszar Miasta Ruda Śląska.

3. DK może również prowadzić działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 5. 1. Organizatorem DK w rozumieniu przepisów ustawy o której mowa w § 2 pkt 2 Statutu jest Miasto Ruda Śląska.

2. Nadzór nad działalnością DK pełni Prezydent Miasta Ruda Śląska.

§ 6. 1. Pełna nazwa samorządowej instytucji kultury brzmi:

„Dom Kultury w Rudzie Śląskiej”

2. Dom Kultury w Rudzie Śląskiej:

1) używa nazwy skróconej – „DK”,

2) używa pieczątki podłużnej zawierającej co najmniej pełną nazwę i adres,

3) posiada znak graficzny (logo).

Rozdział 2.
Zakres działalności

§ 7. Zakres działalności DK obejmuje:

1) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców,

2) tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej oraz zainteresowania sztuką,

3) prezentację i promocję amatorskiego ruchu artystycznego oraz twórczości profesjonalnej,

4) inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi oraz innymi placówkami kulturalnymi,

5) działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej,

6) prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą,

7) edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę,

8) kształtowanie nawyków mieszkańców do aktywnego współtworzenia i odbioru różnorodnych form spędzania czasu wolnego,

9) inne działania na rzecz rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców.

§ 8. Realizacja zadań DK następuje w szczególności przez:

1) prowadzenie systematycznej działalności tematycznej w różnych dziedzinach edukacji kulturalnej,

2) prezentowanie dokonań kulturalnych przez organizowanie występów teatralnych, koncertów, wystaw, pokazów, aukcji oraz działalność wydawniczą,

3) optymalne wykorzystanie warunków lokalowych i wyposażenia,

4) współpracę z:

- organizatorem, mieszkańcami, twórcami, w szczególności mieszkającymi lub działającymi na terenie Miasta Ruda Śląska,

- instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami uczestniczącymi w życiu kulturalnym.

Rozdział 3.
Organizacja DK

§ 9. 1. Organizację wewnętrzną DK określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora DK po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta, a także opinii działających w DK organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

2. Dyrektor DK, zwany dalej Dyrektorem, zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Ruda Śląska albo powierza zarządzenie DK osobie fizycznej lub prawnej. Do wyboru zarządcy stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr. 113, poz. 759 z późn. zmianami).

4. W DK może zostać utworzone jedno stanowisko zastępcy Dyrektora. O utworzeniu stanowiska zastępcy Dyrektora rozstrzyga Dyrektor po uzyskaniu opinii Prezydenta Miasta.

5. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor.

6. Przy DK może działać Rada Programowa jako ciało opiniodawcze i doradczo – konsultacyjne.

7. Rada powoływania jest na wspólną czteroletnią kadencję zgodną z kadencją urzędującego Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

8. Rada Programowa działa na podstawie opracowanego przez siebie regulaminu.

9. Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje Prezydent Miasta.

10. Rada liczy 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.

11. Członków Rady wskazują:

- 1 osobę – Prezydent Miasta,

- 1 osobę – Komisja Kultury Rady Miasta,

- 1 osobę – Dyrektor DK.

§ 10. 1. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1) tworzenie warunków do realizacji zadań statutowych,

2) prowadzenie działalności DK zgodnie z niniejszym Statutem i obowiązującymi przepisami,

3) dbałość o mienie DK i właściwą gospodarkę tym mieniem,

4) właściwa gospodarka posiadanymi środkami finansowymi,

5) ustalanie planu finansowego DK,

6) zawieranie umów związanych z działalnością DK, w szczególności z zakresu prawa cywilnego,

7) przedstawianie Prezydentowi Miasta Ruda Śląska projektu planu finansowego DK.

2. Dyrektor działa zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

§ 11. 1. DK jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy.

2. Wobec pracowników DK czynności w sprawach zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor, który w szczególności zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę.

3. Dyrektor ustala szczegółowy zakres czynności pracowników i tryb załatwiania powierzonych im spraw.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa DK

§ 12. Mienie DK służy wyłącznie wykonywaniu jego zadań statutowych.

§ 13. 1. DK prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania, zgodnej z ustawą, o której mowa w § 2 pkt 2 Statutu.

2. Podstawą gospodarki finansowej DK jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

3. Przychodami DK są:

a) dotacje budżetowe,

b) wpływy z prowadzonej działalności,

c) środki otrzymane od osób prawnych i fizycznych, w tym darowizny, spadki i zapisy,

d) środki uzyskane z innych źródeł.

4. DK prowadzi rachunkowość według zasad określonych w przepisach ustawy o której mowa w § 2 pkt 4 Statutu.

5. Do składania oświadczeń woli w imieniu DK w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych i finansowych wymagane są podpis Dyrektora i Głównego Księgowego lub osób przez nich pisemnie upoważnionych.

§ 14. 1. DK może prowadzić działalność gospodarczą, w szczególności wydawniczą, edukacyjną, promocyjną, reklamową, informacyjną i w zakresie wynajmu pomieszczeń.

2. Dochód z działalności gospodarczej DK służy realizacji celów statutowych.

3. Działalność gospodarcza nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania zadań statutowych.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 15. 1. Statut DK nadaje Rada Miasta Ruda Śląska.

2. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane wyłącznie w trybie określonym dla jego nadania.

§ 16. Połączenie, podział i likwidacja oraz przekształcenie DK może nastąpić na podstawie uchwały Rady Miasta Ruda Śląska.

§ 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Lege Artis

Ekspert wieszjak.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »