| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.73.2013 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Kultury w Rudzie Śląskiej oraz jego ujednolicenia

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz.406)


na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miasta Ruda Śląska
uchwala:

§ 1. W statucie Domu Kultury w Rudzie Śląskiej, którego tekst jednolity został przyjęty uchwałą nr 633/XXXIII/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 października 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w Rozdziale I § 2 punkty 2,3,4,5 i 6 otrzymują odpowiednio następujące brzmienie:

2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz.406),

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),

4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami),

5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 19997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),

6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).;

2) w Rozdziale III § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Ruda Śląska albo powierza zarządzanie DK osobie fizycznej lub prawnej. Do wyboru zarządcy stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr113, poz 759 z późniejszymi zmianami).;

3) w Rozdziale III § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. W DK może zostać utworzone jedno stanowisko zastępcy Dyrektora. O utworzeniu stanowiska zastępcy Dyrektora rozstrzyga Dyrektor po uzyskaniu opinii Prezydenta Miasta.;

4) w Rozdziale III § 9 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

7. Rada powoływana jest na wspólną czteroletnią kadencję, zgodną z kadencją urzędującego Prezydenta Miasta Ruda Śląska.;

5) w Rozdziale III § 10 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

5. ustalanie planu finansowego DK,;

6) w Rozdziale III § 10 ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

7. przedstawianie Prezydentowi Miasta Ruda Śląska projektu planu finansowego DK,;

7) w Rozdziale IV § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. DK może prowadzić działalność gospodarczą, w szczególności wydawniczą, edukacyjną, promocyjną, reklamową, informacyjną i w zakresie wynajmu pomieszczeń..

§ 2. W pozostałym zakresie Statut Domu Kultury w Rudzie Śląskiej pozostaje bez zmian.

§ 3. Ustalić jednolity tekst Statutu, o którym mowa powyżej, uwzględniając zmiany wprowadzone na podstawie niniejszej uchwały, w brzmieniu stanowiącym załącznik do tejże uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr PR.0007.73.2013
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Dom Kultury z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokota 170, zwany w dalszej treści statutu „DK” jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną i nabytą częścią mienia.

§ 1. Dom Kultury z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokota 170, zwany w dalszej treści statutu „DK” jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną i nabytą częścią mienia.

§ 1. Dom Kultury z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokota 170, zwany w dalszej treści statutu „DK” jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną i nabytą częścią mienia.

§ 2. Podstawę prawną działania DK stanowią:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 406),

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),

4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami),

5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 19997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity DZ.U. Z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),

6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami),

7. Niniejszy Statut.

§ 3. DK podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Ruda Śląska.

§ 4. 1. Siedziba DK jest położona w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokota 170, 41-711 Ruda Śląska.

2. Terenem działania DK jest obszar Miasta Ruda Śląska.

3. DK może również prowadzić działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 5. 1. Organizatorem DK w rozumieniu przepisów ustawy o której mowa w § 2 pkt 2 Statutu jest Miasto Ruda Śląska.

2. Nadzór nad działalnością DK pełni Prezydent Miasta Ruda Śląska.

§ 6. 1. Pełna nazwa samorządowej instytucji kultury brzmi:

„Dom Kultury w Rudzie Śląskiej”

2. Dom Kultury w Rudzie Śląskiej:

1) używa nazwy skróconej – „DK”,

2) używa pieczątki podłużnej zawierającej co najmniej pełną nazwę i adres,

3) posiada znak graficzny (logo).

Rozdział 2.
Zakres działalności

§ 7. Zakres działalności DK obejmuje:

1) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców,

2) tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej oraz zainteresowania sztuką,

3) prezentację i promocję amatorskiego ruchu artystycznego oraz twórczości profesjonalnej,

4) inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi oraz innymi placówkami kulturalnymi,

5) działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej,

6) prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą,

7) edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę,

8) kształtowanie nawyków mieszkańców do aktywnego współtworzenia i odbioru różnorodnych form spędzania czasu wolnego,

9) inne działania na rzecz rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców.

§ 8. Realizacja zadań DK następuje w szczególności przez:

1) prowadzenie systematycznej działalności tematycznej w różnych dziedzinach edukacji kulturalnej,

2) prezentowanie dokonań kulturalnych przez organizowanie występów teatralnych, koncertów, wystaw, pokazów, aukcji oraz działalność wydawniczą,

3) optymalne wykorzystanie warunków lokalowych i wyposażenia,

4) współpracę z:

- organizatorem, mieszkańcami, twórcami, w szczególności mieszkającymi lub działającymi na terenie Miasta Ruda Śląska,

- instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami uczestniczącymi w życiu kulturalnym.

Rozdział 3.
Organizacja DK

§ 9. 1. Organizację wewnętrzną DK określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora DK po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta, a także opinii działających w DK organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

2. Dyrektor DK, zwany dalej Dyrektorem, zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Ruda Śląska albo powierza zarządzenie DK osobie fizycznej lub prawnej. Do wyboru zarządcy stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr. 113, poz. 759 z późn. zmianami).

4. W DK może zostać utworzone jedno stanowisko zastępcy Dyrektora. O utworzeniu stanowiska zastępcy Dyrektora rozstrzyga Dyrektor po uzyskaniu opinii Prezydenta Miasta.

5. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor.

6. Przy DK może działać Rada Programowa jako ciało opiniodawcze i doradczo – konsultacyjne.

7. Rada powoływania jest na wspólną czteroletnią kadencję zgodną z kadencją urzędującego Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

8. Rada Programowa działa na podstawie opracowanego przez siebie regulaminu.

9. Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje Prezydent Miasta.

10. Rada liczy 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.

11. Członków Rady wskazują:

- 1 osobę – Prezydent Miasta,

- 1 osobę – Komisja Kultury Rady Miasta,

- 1 osobę – Dyrektor DK.

§ 10. 1. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1) tworzenie warunków do realizacji zadań statutowych,

2) prowadzenie działalności DK zgodnie z niniejszym Statutem i obowiązującymi przepisami,

3) dbałość o mienie DK i właściwą gospodarkę tym mieniem,

4) właściwa gospodarka posiadanymi środkami finansowymi,

5) ustalanie planu finansowego DK,

6) zawieranie umów związanych z działalnością DK, w szczególności z zakresu prawa cywilnego,

7) przedstawianie Prezydentowi Miasta Ruda Śląska projektu planu finansowego DK.

2. Dyrektor działa zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

§ 11. 1. DK jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy.

2. Wobec pracowników DK czynności w sprawach zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor, który w szczególności zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę.

3. Dyrektor ustala szczegółowy zakres czynności pracowników i tryb załatwiania powierzonych im spraw.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa DK

§ 12. Mienie DK służy wyłącznie wykonywaniu jego zadań statutowych.

§ 13. 1. DK prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania, zgodnej z ustawą, o której mowa w § 2 pkt 2 Statutu.

2. Podstawą gospodarki finansowej DK jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

3. Przychodami DK są:

a) dotacje budżetowe,

b) wpływy z prowadzonej działalności,

c) środki otrzymane od osób prawnych i fizycznych, w tym darowizny, spadki i zapisy,

d) środki uzyskane z innych źródeł.

4. DK prowadzi rachunkowość według zasad określonych w przepisach ustawy o której mowa w § 2 pkt 4 Statutu.

5. Do składania oświadczeń woli w imieniu DK w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych i finansowych wymagane są podpis Dyrektora i Głównego Księgowego lub osób przez nich pisemnie upoważnionych.

§ 14. 1. DK może prowadzić działalność gospodarczą, w szczególności wydawniczą, edukacyjną, promocyjną, reklamową, informacyjną i w zakresie wynajmu pomieszczeń.

2. Dochód z działalności gospodarczej DK służy realizacji celów statutowych.

3. Działalność gospodarcza nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania zadań statutowych.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 15. 1. Statut DK nadaje Rada Miasta Ruda Śląska.

2. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane wyłącznie w trybie określonym dla jego nadania.

§ 16. Połączenie, podział i likwidacja oraz przekształcenie DK może nastąpić na podstawie uchwały Rady Miasta Ruda Śląska.

§ 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Pluta

analityk w Departamencie Analiz TMS Brokers

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »