| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/191/13 Rady Gminy Koszarawa

z dnia 30 kwietnia 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art.6k ust. 1   pkt 1   i 2   oraz ust. 3   w związku z   art.6j ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r., poz. 391) oraz art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art.41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591, z   późn. zm.)  

Rada Gminy Koszarawa uchwala, co następuje:  

§   1.   W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmuje się iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i   stawki opłaty ustalonej w   § 2   niniejszej uchwały.  

§   2.   1. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny - 5,00 zł. za każdego mieszkańca miesięcznie.  

2.   Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny - 6,00 zł. za każdego mieszkańca miesięcznie.  

§   3.   1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, jeżeli odpady nie są zbierane w   sposób selektywny:  

a)   o pojemności 110 l - w   wysokości 18,00 zł  

b)   o pojemności 120 I   - w   wysokości 19,00 zł  

c)   o pojemności 240 l - w   wysokości 36,00 zł  

d)   o pojemności 1100 l - w   wysokości 150,00 zł  

e)   o pojemności 1,5 m3- w   wysokości 190,00 zł  

f)   o pojemności 5   m3- w   wysokości 400,00 zł  

g)   o pojemności 7   m3- w   wysokości 500,00 zł  

2.   Jeżeli odpady komunalne są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny, dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik, tj.:  

-   surowce wtórne:  

a)   o pojemności 60 l - w   wysokości 5,00 zł  

b)   o pojemności 80 l - w   wysokości 6,00 zł  

c)   o pojemności 100 l - w   wysokości 7,00 zł.  

d)   o pojemności 110 l - w   wysokości 8,00 zł  

e)   o pojemności 120 l - w   wysokości 9,00 zł.  

f)   o pojemności 240 l - w   wysokości 16,00 zł  

g)   o pojemności 700 l - w   wysokości 46,00 zł  

h)   o pojemności 1100 l - w   wysokości 75,00 zł  

i)   o pojemności 1,5 m3- w   wysokości 100 zł  

j)   o pojemności 5   m3 - w   wysokości 250 zł.  

k)   o pojemności 7   m3- w   wysokości 350 zł.  

-   żużel:  

a)   o pojemności 110 l - w   wysokości 10,00 zł  

b)   o pojemności 120 l - w   wysokości 12,00 zł  

c)   o pojemności 240 l - w   wysokości 20,00 zł  

d)   o pojemności 1100 l - w   wysokości 100,00 zł  

e)   o pojemności 5   m3- w   wysokości 350,00 zł  

f)   o pojemności 7   m3- w   wysokości 400,00 zł  

-   bioodpady:  

a)   o pojemności 120 l - w   wysokości 16,00 zł  

b)   o pojemności 140 l - w   wysokości 18,00 zł  

c)   o pojemności 240 l - w   wysokości 25,00 zł  

d)   o pojemności 1100 l - w   wysokości 130,00 zł  

§   4.   W przypadku nieruchomości o   charakterze mieszanym tj. w   części nieruchomość zamieszkała i   w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat obliczonych zgodnie z   § 1   i 2   ust. 1   i 2   i § 3   ust. 1   i 2   niniejszej uchwały.  

2.   Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z   nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne stanowić będzie iloczyn ilości pojemników o   określonej pojemności oraz stawki określonej § 3   ust. 1   i 2   niniejszej uchwały.  

3.   Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność ustalana będzie na podstawie deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne  

§   5.   Traci moc uchwała Nr XXVIII/167/12 Rady Gminy Koszarawa z   dnia 28 grudnia 2012 r. w   sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszarawa.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   obowiązuje od dnia 1   lipca 2013 r.  

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy  


mgr   Rafał   Puda

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »