| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/191/13 Rady Gminy Koszarawa

z dnia 30 kwietnia 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art.6k ust. 1   pkt 1   i 2   oraz ust. 3   w związku z   art.6j ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r., poz. 391) oraz art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art.41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591, z   późn. zm.)  

Rada Gminy Koszarawa uchwala, co następuje:  

§   1.   W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmuje się iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i   stawki opłaty ustalonej w   § 2   niniejszej uchwały.  

§   2.   1. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny - 5,00 zł. za każdego mieszkańca miesięcznie.  

2.   Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny - 6,00 zł. za każdego mieszkańca miesięcznie.  

§   3.   1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, jeżeli odpady nie są zbierane w   sposób selektywny:  

a)   o pojemności 110 l - w   wysokości 18,00 zł  

b)   o pojemności 120 I   - w   wysokości 19,00 zł  

c)   o pojemności 240 l - w   wysokości 36,00 zł  

d)   o pojemności 1100 l - w   wysokości 150,00 zł  

e)   o pojemności 1,5 m3- w   wysokości 190,00 zł  

f)   o pojemności 5   m3- w   wysokości 400,00 zł  

g)   o pojemności 7   m3- w   wysokości 500,00 zł  

2.   Jeżeli odpady komunalne są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny, dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik, tj.:  

-   surowce wtórne:  

a)   o pojemności 60 l - w   wysokości 5,00 zł  

b)   o pojemności 80 l - w   wysokości 6,00 zł  

c)   o pojemności 100 l - w   wysokości 7,00 zł.  

d)   o pojemności 110 l - w   wysokości 8,00 zł  

e)   o pojemności 120 l - w   wysokości 9,00 zł.  

f)   o pojemności 240 l - w   wysokości 16,00 zł  

g)   o pojemności 700 l - w   wysokości 46,00 zł  

h)   o pojemności 1100 l - w   wysokości 75,00 zł  

i)   o pojemności 1,5 m3- w   wysokości 100 zł  

j)   o pojemności 5   m3 - w   wysokości 250 zł.  

k)   o pojemności 7   m3- w   wysokości 350 zł.  

-   żużel:  

a)   o pojemności 110 l - w   wysokości 10,00 zł  

b)   o pojemności 120 l - w   wysokości 12,00 zł  

c)   o pojemności 240 l - w   wysokości 20,00 zł  

d)   o pojemności 1100 l - w   wysokości 100,00 zł  

e)   o pojemności 5   m3- w   wysokości 350,00 zł  

f)   o pojemności 7   m3- w   wysokości 400,00 zł  

-   bioodpady:  

a)   o pojemności 120 l - w   wysokości 16,00 zł  

b)   o pojemności 140 l - w   wysokości 18,00 zł  

c)   o pojemności 240 l - w   wysokości 25,00 zł  

d)   o pojemności 1100 l - w   wysokości 130,00 zł  

§   4.   W przypadku nieruchomości o   charakterze mieszanym tj. w   części nieruchomość zamieszkała i   w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat obliczonych zgodnie z   § 1   i 2   ust. 1   i 2   i § 3   ust. 1   i 2   niniejszej uchwały.  

2.   Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z   nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne stanowić będzie iloczyn ilości pojemników o   określonej pojemności oraz stawki określonej § 3   ust. 1   i 2   niniejszej uchwały.  

3.   Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność ustalana będzie na podstawie deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne  

§   5.   Traci moc uchwała Nr XXVIII/167/12 Rady Gminy Koszarawa z   dnia 28 grudnia 2012 r. w   sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszarawa.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   obowiązuje od dnia 1   lipca 2013 r.  

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy  


mgr   Rafał   Puda

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Bundz

Opiekun Klienta SOHOfinance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »