| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/264/2013 Rady Gminy Porąbka

z dnia 7 maja 2013r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Porąbka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7 oraz  art. 91 d pkt, 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli

Rada Gminy Porąbka uchwala:
Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli  zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę  Porąbka, o treści:

§ 1.

1. Nauczycielowi, o którym mowa w art. 54 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy zwany dalej „dodatkiem”, uzależniony od liczby członków w rodzinie.

2. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela.

3. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Wójt  Gminy.

§ 2.

1. Wysokość dodatku, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

1) dla 1 osoby w rodzinie1,00zł,

2) dla 2 i więcej osób w rodzinie2,00 zł.

2. Do członków rodziny, o których mowa w ust.1 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka, dzieci (do 26 roku życia, jeżeli pobierają naukę), rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu oraz dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodu.

3. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o której mowa w ust. 2, nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły otrzymujący dodatek – Wójta Gminy. W przypadku nie powiadomienia o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenia podlegają zwrotowi.

§ 3.

Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach (placówkach), dla których organem prowadzącym jest Gmina Porąbka, przysługuje jeden dodatek, wypłacany przez pracodawcę wskazanego przez nauczyciela.

§ 4.

1. Dodatek przysługuje nauczycielowi:

a) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowania przez niego lokalu mieszkalnego,

b) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

2. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

a) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

b) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

c) przebywania na urlopie macierzyńskim,

d) korzystania z urlopu wychowawczego, przewidzianego na podstawie odrębnych przepisów.

§ 5.

Dodatek wypłacany jest z dołu w okresach miesięcznych.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązująca od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Jaszczak

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »