| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wójta Gminy Rudziniec; Zarządu Powiatu Gliwickiego

z dnia 6 maja 2013r.

w sprawie powierzenia Gminie Rudziniec wykonania zadania pn. „Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Rudziniec”

zawarte pomiędzy: Powiatem Gliwickim z siedzibą w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu:

1) Starosta Gliwicki – Michał Nieszporek

2) Wicestarosta Gliwicki – Waldemar Dombek
zwanym dalej „ Powierzającym”
a
Gminą Rudziniec z siedzibą w Rudzińcu ul. Gliwicka 26, reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Rudziniec – Krzysztofa Obrzuta
zwaną dalej „Przejmującą”

działając na podstawie:

1. art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),

2. art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

3. art. 3 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.),

4. art. 15, 16 i 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r., Nr 5, poz. 13 z późn. zm.),

5. uchwały Nr XXXI/189/2013 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: przekazanie Gminie Rudziniec zadania publicznego w zakresie zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych Powiatu Gliwickiego w granicach administracyjnych Gminy Rudziniec.

6. uchwały Nr XXVIII//359/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie: przejęcia od Powiatu Gliwickiego zadania pn.:„Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Rudziniec”.

§ 1. Powierzający powierza, a Przejmująca przyjmuje zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Rudziniec, a w szczególności w zakresie kompetencji i obowiązków określonych w art. 3 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2012r., poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 15 i 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r., Nr 5,poz. 13 zpóźn. zm.). Wykaz przystanków stanowi załącznik do niniejszego porozumienia.

§ 2. 1. 1. Przejmująca w ramach powierzonych zadań upoważniona jest do wydawania uzgodnień zasad korzystania z przystanków oraz pobierania opłat za korzystanie z tych przystanków.

2. Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, Przejmująca zobowiązuje się wykorzystać wyłącznie na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r., Nr 5, poz. 13 z późn. zm.).

3. Zadania powierzone niniejszym porozumieniem Przejmująca będzie wykonywała w formach przewidzianych prawem.

§ 3. Przejmująca zobowiązuje się wobec Powierzającego do usuwania
i pokrywania kosztów wszelkich szkód oraz zaspakajania roszczeń związanych
z realizacją zadań będących przedmiotem porozumienia, a w szczególności Przejmująca będzie ponosiła wszelką odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody związane
z realizacją porozumienia, w tym również za szkody poniesione przez osoby trzecie
w przypadkach ich powstania z przyczyny leżącej po stronie Przejmującej.

§ 4. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony. Każdej ze stron przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia porozumienia z zachowaniem trzymiesięcznego wypowiedzenia na koniec roku kalendarzowego.

§ 5. Spory wynikłe z niniejszego porozumienia podlegać będą orzecznictwu sądu właściwego dla siedziby Przejmującej.

§ 6. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.               Strona Powierzająca                                                                       Strona Przejmująca

Starosta Gliwicki


Michał Nieszporek


Wicestarosta Gliwicki


Waldemar Dombek

Wójt Gminy


mgr Krzysztof Obrzut


Załącznik Nr 1 do Porozumienia
Wójta Gminy Rudziniec
z dnia 6 maja 2013 r.

Wykaz przystanków
zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych w Gminie Rudziniec

Lp.

Lokalizacja

Lokalizacja przystanku

Nr drogi

Ulica

1.

2942S

Sportowa

Bojszów, ul. Sportowa przy posesji nr 22a (obie strony)

2.

2942S

Sportowa

Bojszów, przy skrzyżowaniu ul. Dąbrówka i ul. Kasztanowa (obie strony)

3.

2942S

Sportowa

Bojszów, przy skrzyżowaniu ul. Sportowej i ul. Słonecznej

4.

2942S

Sportowa

Bojszów, ul. Sportowa przy posesji nr 3 (obie strony)

5.

2918S

Kościuszki

Bojszów, ul. Kościuszki przy posesji nr 70 (obie strony)

6.

2915S

Bojszów, przy skrzyżowaniu Bojszów-Rudno-Kleszczów (obie strony)

7.

2913S

Szkolna

Bycina, ul. Szkolna przy cmentarzu (obie strony)

8

2913S

Szkolna

Bycina, ul. Szkolna przy posesji nr 56 (obie strony)

9

2913S

Szkolna

Bycina, przy skrzyżowaniu ul. Szkolnej i ul. Słonecznej (obie strony)

10

2918S

Szkolna

Chechło, ul. Szkolna przy posesji nr 3 (obie strony)

11

2918S

Szkolna

Chechło, ul. Szkolna przy szkole podstawowej (obie strony)

12

2939S

Chechło, przy skrzyżowaniu Chechło-Widów-Proboszczowice (obie strony)

13

2915S

Osiedleńcza

Kleszczów, ul. Osiedleńcza przy posesji nr 15 (obie strony)

14

2915S

Gliwicka

Kleszczów, ul. Gliwicka obok posesji nr 27 (obie strony)

15

2915S

Kozielska

Kleszczów, ul. Kozielska pętla autobusowa

16

2945S

Szkolna

Ligota Łabędzka, ul. Szkolna przy posesji nr 1 (obie strony)

17

2945S

Szkolna

Ligota Łabędzka, ul. Szkolna przy kapliczce (obie strony)

18

2945S

Szkolna

Ligota Łabędzka, przy skrzyżowaniu ul. Szkolnej i ul. Polnej (obie strony)

19

2942S

Jesionowa

Łącza, ul. Jesionowa zatoczka autobusowa (obie strony)

20

2942S

Jesionowa

Łącza, ul. Jesionowa przy posesji nr 2 (obie strony)

21

2949S

Poniszowicka

Niekarmia, przy skrzyżowaniu ul. Poniszowickiej i ul. Toszeckiej (obie strony)

22

2949S

Poniszowicka

Niekarmia, naprzeciw Leśniczówki (obie strony)

23

2940S

Gliwicka

Pławniowice, ul. Gliwicka przy posesji nr 6 (obie strony)

24

2940S

Gliwicka

Pławniowice, ul. Gliwicka przy wjeździe na           ul. Cichą (obie strony)

25

2940S

Gliwicka

Pławniowice, ul. Gliwicka przy wjeździe na ul. Wąską (obie strony)

26

2940S

Gliwicka

Pławniowice, ul. Gliwicka przy szkole podstawowej

27

2940S

Gliwicka

Pławniowice, Plac Ballestremów (obie strony)

28

2939S

Gliwicka

Poniszowice, ul. Gliwicka przy posesji nr 23 (obie strony)

29

2939S

Gliwicka

Poniszowice, ul. Gliwicka przy szkole podstawowej (obie strony)

30

2918S

Gliwicka

Rudno, ul. Gliwicka przy skrzyżowaniu ul. Leśnej i ul. Gliwickiej (obie strony)

31

2918S

Gliwicka

Rudno, ul. Gliwicka przy posesji nr 97 (obie strony)

32

2918S

Gliwicka

Rudno, ul. Gliwicka przy posesji nr 101 (obie strony)

33

2918S

Gliwicka

Rudziniec, ul. Gliwicka przy posesji nr 2 (obie strony)

34

2918S

Gliwicka

Rudziniec, ul. Gliwicka przy posesji nr 49 (obie strony)

35

2918S

Gliwicka

Rudziniec, ul. Gliwicka obok Gimnazjum (obie strony)

36

2918S

Gliwicka

Rudziniec, ul. Gliwicka obok posesji nr 97 (obie strony)

37

2918S

Gliwicka

Rudziniec, ul. Gliwicka naprzeciw urzędu (obie strony)

38

2944S

Kolejowa

Rzeczyce, ul. Kolejowa przy posesji nr 10 (obie strony)

39

2944S

Wiejska

Rzeczyce, ul. Wiejska naprzeciw posesji nr 49 (obie strony)

40

2944S

Wiejska

Rzeczyce, ul. Wiejska przy posesji nr 9 (obie strony)

41

2944S

Piaskowa

Rzeczyce, ul. Piaskowa przy posesji nr 16 (obie strony)

42

2913S

Gliwicka

Taciszów, ul. Gliwicka przy ośrodku zdrowia

43

2913S

Gliwicka

Taciszów, ul. Gliwicka przy wjeździe na ul. Brzozową

44

2918S

Widów, przy wjeździe na ul. Na Buczek (obie strony)

45

2939S

Gliwicka

Widów, ul. Gliwicka przy posesji nr 7 (obie strony)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »