| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/252/13 Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 9 maja 2013r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie miasta Myszkowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), w związku z § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172),

Rada Miasta Myszkowa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie miasta Myszkowa grunty, budynki lub ich części i budowle lub ich części w związku z realizacją nowej inwestycji, w rozumieniu § 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. nr 146, poz. 927), zwanego dalej „rozporządzeniem”, przez przedsiębiorców tworzących w jej ramach nowe miejsca pracy.

2.               Zwolnienie dotyczy nowo wybudowanych przedmiotów opodatkowania i związanych z nimi gruntów.

3.               Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje nieruchomości, w których planowana jest lub prowadzona działalność stacji paliw, działalność instytucji finansowych, działalność handlowa, działalność w zakresie najmu lub dzierżawy nieruchomości.

§ 2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o których mowa w § 1 ust. 1 uchwały, przysługuje na warunkach i zasadach określonych w przepisach rozporządzenia oraz w niniejszej uchwale.

§ 3. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust. 1, przysługuje przedsiębiorcom:

1) przez okres 2 lat, w przypadku zrealizowania – po wejściu w życie niniejszej uchwały – nowej inwestycji, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą nie mniej niż 200.000 zł i utworzenia w jej wyniku co najmniej 2 nowych miejsc pracy;

2) przez okres 3 lat, w przypadku zrealizowania – po wejściu w życie niniejszej uchwały – nowej inwestycji, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą nie mniej niż 600.000 zł i utworzenia w jej wyniku co najmniej 8 nowych miejsc pracy;

3) przez okres 4 lat, w przypadku zrealizowania – po wejściu w życie niniejszej uchwały – nowej inwestycji, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą nie mniej niż 3.000.000 zł i utworzenia w jej wyniku co najmniej 15 nowych miejsc pracy;

4) przez okres 5 lat, w przypadku zrealizowania – po wejściu w życie niniejszej uchwały – nowej inwestycji, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą nie mniej niż 10.000.000 zł i utworzenia w jej wyniku co najmniej 30 nowych miejsc pracy;

5) przez okres 7 lat, w przypadku zrealizowania – po wejściu w życie niniejszej uchwały – nowej inwestycji, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą nie mniej niż 30.000.000 zł i utworzenia w jej wyniku co najmniej 50 nowych miejsc pracy.

§ 4. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust. 1 przysługuje od dnia powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, w terminach określonych niniejszą uchwałą – nie dłużej jednak niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 8 rozporządzenia lub w przypadku dużego projektu inwestycyjnego maksymalną wielkość pomocy, o której mowa w § 9 rozporządzenia.

2.               Łączna wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości pomocy, o której mowa w rozporządzeniu.

3.               Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1 następuje na podstawie złożonej deklaracji lub informacji na podatek od nieruchomości zawierającej dane o nieruchomościach korzystających ze zwolnienia w podatku od nieruchomości.

§ 5. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc na podstawie uchwały zobowiązany jest do zgłoszenia organowi podatkowemu przed rozpoczęciem realizacji inwestycji zamiaru korzystania z tej pomocy w formie pisemnej – na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do uchwały, wraz z wymaganymi załącznikami, najpóźniej
do 31.12.2013 r.

2.               Rozpoczęcie nowej inwestycji powinno nastąpić w terminie do sześciu miesięcy, liczonym od dnia dokonania zgłoszenia.

3.               Utworzenie nowych miejsc pracy powinno nastąpić w okresie nieprzekraczajacym 3 lat od zakończenia inwestycji.

§ 6. Zwolnienia na mocy § 1 ust. 1 uchwały nie stosuje się do przedsiębiorców, którzy zalegają z zapłatą zobowiązań wobec budżetu miasta Myszkowa.

§ 7. Po rozpoczęciu realizacji nowej inwestycji, w terminie do 14 dni podmiot, który dokonał zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy winien złożyć Burmistrzowi Myszkowa dokument potwierdzający rozpoczęcie realizacji nowej inwestycji, tj. dokument zawierający datę podjęcia pierwszych prac przygotowawczych na terenie budowy lub inny dokument zawierający datę podjęcia pierwszej czynności w przypadku innej inwestycji.

§ 8. W trakcie realizacji nowej inwestycji, co 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia jej realizacji podmiot, który dokonał zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy, winien złożyć Burmistrzowi Myszkowa informację o stanie realizacji nowej inwestycji, o poniesionych kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz o przewidywanym terminie zakończenia realizacji nowej inwestycji.

§ 9. Po zakończeniu realizacji nowej inwestycji i utworzeniu nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją przedsiębiorca zobowiązany jest w terminie 30 dni do dostarczenia Burmistrzowi Myszkowa:

1) oświadczenia o wartości nowej inwestycji, ustalonej według kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz o udziale własnym w nakładach związanych z nową inwestycją wynoszącym co najmniej 25 % kosztów kwalifikowanych inwestycji – na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do uchwały;

2) oświadczenia o utworzeniu nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją – na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do uchwały;

3) kopii decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynków lub budowli stanowiących nową inwestycję oraz dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości.

§ 10. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia od podatku od nieruchomości jest zobowiązany:

1) do dnia 15 stycznia i 15 lipca danego roku przedstawiać informacje o wysokości zatrudnienia
w przedsiębiorstwie, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego i 30 czerwca danego roku,
z zastrzeżeniem, że ostatnią informację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia, w którym minęło 5 lat od dnia utworzenia miejsc pracy, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw (w rozumieniu § 2 pkt 1 rozporządzenia) 3 lat od dnia ich utworzenia – na formularzu stanowiącym Załącznik nr 4 do uchwały;

2) do przedłożenia w określonym terminie – na żądanie Burmistrza Myszkowa dodatkowych informacji niezbędnych dla oceny udzielonej pomocy oraz prawidłowego jej nadzorowana i monitorowania.

§ 11. 1. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości za cały okres zwolnienia, gdy:

1) nie spełnił warunków wskazanych w § 10 ust. 1 rozporządzenia;

2) przedstawił organowi podatkowemu nieprawdziwe oświadczenie lub informacje co do spełnienia warunków, od których uzależnione jest zwolnienie od podatku;

3) nie przedstawił w terminie organowi podatkowemu dokumentów, o których mowa w § 7-10.

2. Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić organ udzielający pomocy pisemnie o utracie prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości – w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących jego utratę.

3. Przedsiębiorca, który uzyskał pomoc, zobowiązany jest przechowywać dokumenty z nią związane przez okres co najmniej 10 lat od dnia jej udzielenia.

4. W przypadku utraty prawa do zwolnienia przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za cały okres, w którym korzystał ze zwolnienia, zgodnie z procedurą określoną w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 749).

5. W przypadku otrzymania w trakcie roku pomocy publicznej ponad dopuszczalną intensywność przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu nadwyżki pomocy w terminie do 31 grudnia danego roku podatkowego poprzez zapłatę podatku od nieruchomości wraz z odsetkami zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w ust. 4.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszkowa.

§ 13. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2.               Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 r., z tym że prawa do zwolnienia nabyte w czasie obowiązywania uchwały, trwają przez okres w niej przewidziany.

Przewodnicząca Rady Miasta w Myszkowie


Halina Skorek-Kawka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/252/13
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 9 maja 2013 r.

ZGŁOSZENIE
zamiaru skorzystania z pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie miasta Myszkowa

1. Oznaczenie przedsiębiorcy:

Nazwa .....................................................................................................................................................

Siedziba ....................................................................................................................................................

NIP ..........................................................................................................................................................

REGON ...................................................................................................................................................

symbol PKD i opis prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Adres korespondencyjny:

.................................................................................................................................................................

Wielkość przedsiębiorcy[1]) (zaznaczyć „x” odpowiedni kwadrat)

□ mikroprzedsiębiorca

□ mały przedsiębiorca

□ średni przedsiębiorca

□ inny

osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy..............................................................................

telefon kontaktowy.....................................................................................................................................

2. Dane nowej inwestycji:

Rodzaj inwestycji ......................................................................................................................................

Opis inwestycji .........................................................................................................................................

….............................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Dane dotyczące nieruchomości, na której realizowana będzie nowa inwestycja (ulica i nr, numer księgi wieczystej, numery działek, powierzchnia gruntów, wartość i rodzaj budowli, dane dot. budynków itp.)

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Planowana wartość inwestycji....................................................................................................................

Planowana data rozpoczęcia inwestycji ......................................................................................................

Planowana data zakończenia inwestycji …..................................................................................................

3. Dane dotyczące utworzenia nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycją:

Liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie przed rozpoczęciem inwestycji ........................................

Planowana liczba utworzenia miejsc pracy ..................................................................................................

Planowany koszt utworzenia nowych miejsc pracy w zł ...............................................................................

4. Do wniosku załączam:

1. bieżącą deklarację składaną do GUS w zakresie zatrudnienia;

2. aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego / wypis z ewidencji działalności gospodarczej;

3. inne dokumenty (podać, jakie)

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

5. Oświadczenia przedsiębiorcy:

- informuję, że inwestycja objęta wnioskiem na dzień jego złożenia nie została rozpoczęta.

- zobowiązuję się do pokrycia co najmniej 25% kosztów inwestycji ze środków własnych.

- zobowiązuję się do utrzymania nowej inwestycji na terenie Miasta Myszkowa przez okres co najmniej 5 lat lub w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw (w rozumieniu § 2 pkt 1 rozporządzenia) przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia jej realizacji.

- zobowiązuję się do utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy związanych z nową inwestycją przez okres co najmniej 5 lat lub w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw (w rozumieniu § 2 pkt 1 rozporządzenia) przez co najmniej 3 lata od dnia ich utworzenia.

- deklaruję, że nowa inwestycja nie będzie dotyczyć sektorów wyłączonych, o których mowa w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. oraz nie będzie związana z rodzajami działalności określonymi w § 1 ust. 3 uchwały.

- zobowiązuję się do przedstawiania w terminie organowi podatkowemu dokumentów, o których mowa w § 7 – 10 uchwały.

- zobowiązuję się do informowania tutejszego organu podatkowego o wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na możliwość korzystania ze zwolnienia oraz do dostarczania wyjaśnień i dokumentów na każdym etapie korzystania ze zwolnienia w podatku od nieruchomości - na wezwanie organu.

Oświadczam, że informacje oraz dane przedstawione w niniejszym wniosku są prawdziwe.

………………………………                            ……………………………………………….

miejscowość, data                                                      podpis i pieczęć wnioskodawcy


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/252/13
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 9 maja 2013 r.

..............................................................

imię i nazwisko (nazwa) przedsiębiorcy

………………………….....………….

adres zamieszkania (siedziby)

…………………………….....……….

OŚWIADCZENIE

W wykonaniu obowiązku wynikającego z uchwały Rady Miasta w Myszkowie w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie miasta Myszkowaoświadczam, że wartość nowej inwestycji, o której mowa w § 3 pkt[2]) … uchwały, wynosi łącznie ................................. zł, z czego udział własny wynosi ……....... zł, co stanowi ......................% wartości inwestycji. Poniesione koszty mieszczą się w katalogu określonym w § 6 ust. 1 rozporządzenia oraz są ściśle związane z nową inwestycją.

             

...................................

miejscowość, data

............................................................             

podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do

reprezentowania przedsiębiorcy


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/252/13
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 9 maja 2013 r.

..............................................................

imię i nazwisko (nazwa) przedsiębiorcy

………………………….....………….

adres zamieszkania (siedziby)

…………………………….....……….

OŚWIADCZENIE

W wykonaniu obowiązku wynikającego z uchwały Rady Miasta w Myszkowie w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie miasta Myszkowaoświadczam, że:

- w dniu ......................... utworzono ........... nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, o których mowa w § 3 pkt[3]) …… uchwały,

- średnia liczba pracowników z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających utworzenie nowych miejsc pracy wynosi …………,

- aktualna liczba pracowników w miesiącu, który jest ostatnim miesiącem 12 miesięcznego okresu, na podstawie którego obliczono średni stan zatrudnienia wynosi …………, a po utworzeniu nowych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty wynosi ………… .             

             

...................................

miejscowość, data

............................................................             

podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do

reprezentowania przedsiębiorcy


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/252/13
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 9 maja 2013 r.

..............................................................

imię i nazwisko (nazwa) przedsiębiorcy

………………………….....………….

adres zamieszkania (siedziby)

…………………………….....……….

OŚWIADCZENIE

W wykonaniu obowiązku wynikającego z uchwały Rady Miasta w Myszkowie w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie miasta Myszkowaoświadczam, że na dzień …………………. stan zatrudnienia w przedsiębiorstwie na terenie miasta Myszkowa, w przeliczeniu na pełne etaty wyniósł łącznie ………………… etatów (w tym ……… pracowników zatrudnionych w związku z nową inwestycją), co świadczy również o utrzymaniu nowo powstałej inwestycji.

             

              ...................................

miejscowość, data

............................................................             

podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do

reprezentowania przedsiębiorcy


[1]) zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, z poźn. zm.)

[2]) należy wpisać odpowiedni numer punktu z uchwały, w zależności od wielkości realizowanej inwestycji

[3]) należy wpisać odpowiedni numer punktu z uchwały, w zależności od wielkości realizowanej inwestycji

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »