| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/252/13 Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 9 maja 2013r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie miasta Myszkowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), w związku z § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172),

Rada Miasta Myszkowa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie miasta Myszkowa grunty, budynki lub ich części i budowle lub ich części w związku z realizacją nowej inwestycji, w rozumieniu § 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. nr 146, poz. 927), zwanego dalej „rozporządzeniem”, przez przedsiębiorców tworzących w jej ramach nowe miejsca pracy.

2.               Zwolnienie dotyczy nowo wybudowanych przedmiotów opodatkowania i związanych z nimi gruntów.

3.               Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje nieruchomości, w których planowana jest lub prowadzona działalność stacji paliw, działalność instytucji finansowych, działalność handlowa, działalność w zakresie najmu lub dzierżawy nieruchomości.

§ 2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o których mowa w § 1 ust. 1 uchwały, przysługuje na warunkach i zasadach określonych w przepisach rozporządzenia oraz w niniejszej uchwale.

§ 3. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust. 1, przysługuje przedsiębiorcom:

1) przez okres 2 lat, w przypadku zrealizowania – po wejściu w życie niniejszej uchwały – nowej inwestycji, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą nie mniej niż 200.000 zł i utworzenia w jej wyniku co najmniej 2 nowych miejsc pracy;

2) przez okres 3 lat, w przypadku zrealizowania – po wejściu w życie niniejszej uchwały – nowej inwestycji, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą nie mniej niż 600.000 zł i utworzenia w jej wyniku co najmniej 8 nowych miejsc pracy;

3) przez okres 4 lat, w przypadku zrealizowania – po wejściu w życie niniejszej uchwały – nowej inwestycji, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą nie mniej niż 3.000.000 zł i utworzenia w jej wyniku co najmniej 15 nowych miejsc pracy;

4) przez okres 5 lat, w przypadku zrealizowania – po wejściu w życie niniejszej uchwały – nowej inwestycji, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą nie mniej niż 10.000.000 zł i utworzenia w jej wyniku co najmniej 30 nowych miejsc pracy;

5) przez okres 7 lat, w przypadku zrealizowania – po wejściu w życie niniejszej uchwały – nowej inwestycji, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą nie mniej niż 30.000.000 zł i utworzenia w jej wyniku co najmniej 50 nowych miejsc pracy.

§ 4. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust. 1 przysługuje od dnia powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, w terminach określonych niniejszą uchwałą – nie dłużej jednak niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 8 rozporządzenia lub w przypadku dużego projektu inwestycyjnego maksymalną wielkość pomocy, o której mowa w § 9 rozporządzenia.

2.               Łączna wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości pomocy, o której mowa w rozporządzeniu.

3.               Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1 następuje na podstawie złożonej deklaracji lub informacji na podatek od nieruchomości zawierającej dane o nieruchomościach korzystających ze zwolnienia w podatku od nieruchomości.

§ 5. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc na podstawie uchwały zobowiązany jest do zgłoszenia organowi podatkowemu przed rozpoczęciem realizacji inwestycji zamiaru korzystania z tej pomocy w formie pisemnej – na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do uchwały, wraz z wymaganymi załącznikami, najpóźniej
do 31.12.2013 r.

2.               Rozpoczęcie nowej inwestycji powinno nastąpić w terminie do sześciu miesięcy, liczonym od dnia dokonania zgłoszenia.

3.               Utworzenie nowych miejsc pracy powinno nastąpić w okresie nieprzekraczajacym 3 lat od zakończenia inwestycji.

§ 6. Zwolnienia na mocy § 1 ust. 1 uchwały nie stosuje się do przedsiębiorców, którzy zalegają z zapłatą zobowiązań wobec budżetu miasta Myszkowa.

§ 7. Po rozpoczęciu realizacji nowej inwestycji, w terminie do 14 dni podmiot, który dokonał zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy winien złożyć Burmistrzowi Myszkowa dokument potwierdzający rozpoczęcie realizacji nowej inwestycji, tj. dokument zawierający datę podjęcia pierwszych prac przygotowawczych na terenie budowy lub inny dokument zawierający datę podjęcia pierwszej czynności w przypadku innej inwestycji.

§ 8. W trakcie realizacji nowej inwestycji, co 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia jej realizacji podmiot, który dokonał zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy, winien złożyć Burmistrzowi Myszkowa informację o stanie realizacji nowej inwestycji, o poniesionych kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz o przewidywanym terminie zakończenia realizacji nowej inwestycji.

§ 9. Po zakończeniu realizacji nowej inwestycji i utworzeniu nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją przedsiębiorca zobowiązany jest w terminie 30 dni do dostarczenia Burmistrzowi Myszkowa:

1) oświadczenia o wartości nowej inwestycji, ustalonej według kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz o udziale własnym w nakładach związanych z nową inwestycją wynoszącym co najmniej 25 % kosztów kwalifikowanych inwestycji – na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do uchwały;

2) oświadczenia o utworzeniu nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją – na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do uchwały;

3) kopii decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynków lub budowli stanowiących nową inwestycję oraz dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości.

§ 10. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia od podatku od nieruchomości jest zobowiązany:

1) do dnia 15 stycznia i 15 lipca danego roku przedstawiać informacje o wysokości zatrudnienia
w przedsiębiorstwie, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego i 30 czerwca danego roku,
z zastrzeżeniem, że ostatnią informację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia, w którym minęło 5 lat od dnia utworzenia miejsc pracy, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw (w rozumieniu § 2 pkt 1 rozporządzenia) 3 lat od dnia ich utworzenia – na formularzu stanowiącym Załącznik nr 4 do uchwały;

2) do przedłożenia w określonym terminie – na żądanie Burmistrza Myszkowa dodatkowych informacji niezbędnych dla oceny udzielonej pomocy oraz prawidłowego jej nadzorowana i monitorowania.

§ 11. 1. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości za cały okres zwolnienia, gdy:

1) nie spełnił warunków wskazanych w § 10 ust. 1 rozporządzenia;

2) przedstawił organowi podatkowemu nieprawdziwe oświadczenie lub informacje co do spełnienia warunków, od których uzależnione jest zwolnienie od podatku;

3) nie przedstawił w terminie organowi podatkowemu dokumentów, o których mowa w § 7-10.

2. Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić organ udzielający pomocy pisemnie o utracie prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości – w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących jego utratę.

3. Przedsiębiorca, który uzyskał pomoc, zobowiązany jest przechowywać dokumenty z nią związane przez okres co najmniej 10 lat od dnia jej udzielenia.

4. W przypadku utraty prawa do zwolnienia przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za cały okres, w którym korzystał ze zwolnienia, zgodnie z procedurą określoną w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 749).

5. W przypadku otrzymania w trakcie roku pomocy publicznej ponad dopuszczalną intensywność przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu nadwyżki pomocy w terminie do 31 grudnia danego roku podatkowego poprzez zapłatę podatku od nieruchomości wraz z odsetkami zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w ust. 4.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszkowa.

§ 13. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2.               Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 r., z tym że prawa do zwolnienia nabyte w czasie obowiązywania uchwały, trwają przez okres w niej przewidziany.

Przewodnicząca Rady Miasta w Myszkowie


Halina Skorek-Kawka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/252/13
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 9 maja 2013 r.

ZGŁOSZENIE
zamiaru skorzystania z pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie miasta Myszkowa

1. Oznaczenie przedsiębiorcy:

Nazwa .....................................................................................................................................................

Siedziba ....................................................................................................................................................

NIP ..........................................................................................................................................................

REGON ...................................................................................................................................................

symbol PKD i opis prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Adres korespondencyjny:

.................................................................................................................................................................

Wielkość przedsiębiorcy[1]) (zaznaczyć „x” odpowiedni kwadrat)

□ mikroprzedsiębiorca

□ mały przedsiębiorca

□ średni przedsiębiorca

□ inny

osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy..............................................................................

telefon kontaktowy.....................................................................................................................................

2. Dane nowej inwestycji:

Rodzaj inwestycji ......................................................................................................................................

Opis inwestycji .........................................................................................................................................

….............................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Dane dotyczące nieruchomości, na której realizowana będzie nowa inwestycja (ulica i nr, numer księgi wieczystej, numery działek, powierzchnia gruntów, wartość i rodzaj budowli, dane dot. budynków itp.)

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Planowana wartość inwestycji....................................................................................................................

Planowana data rozpoczęcia inwestycji ......................................................................................................

Planowana data zakończenia inwestycji …..................................................................................................

3. Dane dotyczące utworzenia nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycją:

Liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie przed rozpoczęciem inwestycji ........................................

Planowana liczba utworzenia miejsc pracy ..................................................................................................

Planowany koszt utworzenia nowych miejsc pracy w zł ...............................................................................

4. Do wniosku załączam:

1. bieżącą deklarację składaną do GUS w zakresie zatrudnienia;

2. aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego / wypis z ewidencji działalności gospodarczej;

3. inne dokumenty (podać, jakie)

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

5. Oświadczenia przedsiębiorcy:

- informuję, że inwestycja objęta wnioskiem na dzień jego złożenia nie została rozpoczęta.

- zobowiązuję się do pokrycia co najmniej 25% kosztów inwestycji ze środków własnych.

- zobowiązuję się do utrzymania nowej inwestycji na terenie Miasta Myszkowa przez okres co najmniej 5 lat lub w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw (w rozumieniu § 2 pkt 1 rozporządzenia) przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia jej realizacji.

- zobowiązuję się do utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy związanych z nową inwestycją przez okres co najmniej 5 lat lub w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw (w rozumieniu § 2 pkt 1 rozporządzenia) przez co najmniej 3 lata od dnia ich utworzenia.

- deklaruję, że nowa inwestycja nie będzie dotyczyć sektorów wyłączonych, o których mowa w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. oraz nie będzie związana z rodzajami działalności określonymi w § 1 ust. 3 uchwały.

- zobowiązuję się do przedstawiania w terminie organowi podatkowemu dokumentów, o których mowa w § 7 – 10 uchwały.

- zobowiązuję się do informowania tutejszego organu podatkowego o wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na możliwość korzystania ze zwolnienia oraz do dostarczania wyjaśnień i dokumentów na każdym etapie korzystania ze zwolnienia w podatku od nieruchomości - na wezwanie organu.

Oświadczam, że informacje oraz dane przedstawione w niniejszym wniosku są prawdziwe.

………………………………                            ……………………………………………….

miejscowość, data                                                      podpis i pieczęć wnioskodawcy


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/252/13
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 9 maja 2013 r.

..............................................................

imię i nazwisko (nazwa) przedsiębiorcy

………………………….....………….

adres zamieszkania (siedziby)

…………………………….....……….

OŚWIADCZENIE

W wykonaniu obowiązku wynikającego z uchwały Rady Miasta w Myszkowie w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie miasta Myszkowaoświadczam, że wartość nowej inwestycji, o której mowa w § 3 pkt[2]) … uchwały, wynosi łącznie ................................. zł, z czego udział własny wynosi ……....... zł, co stanowi ......................% wartości inwestycji. Poniesione koszty mieszczą się w katalogu określonym w § 6 ust. 1 rozporządzenia oraz są ściśle związane z nową inwestycją.

             

...................................

miejscowość, data

............................................................             

podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do

reprezentowania przedsiębiorcy


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/252/13
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 9 maja 2013 r.

..............................................................

imię i nazwisko (nazwa) przedsiębiorcy

………………………….....………….

adres zamieszkania (siedziby)

…………………………….....……….

OŚWIADCZENIE

W wykonaniu obowiązku wynikającego z uchwały Rady Miasta w Myszkowie w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie miasta Myszkowaoświadczam, że:

- w dniu ......................... utworzono ........... nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, o których mowa w § 3 pkt[3]) …… uchwały,

- średnia liczba pracowników z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających utworzenie nowych miejsc pracy wynosi …………,

- aktualna liczba pracowników w miesiącu, który jest ostatnim miesiącem 12 miesięcznego okresu, na podstawie którego obliczono średni stan zatrudnienia wynosi …………, a po utworzeniu nowych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty wynosi ………… .             

             

...................................

miejscowość, data

............................................................             

podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do

reprezentowania przedsiębiorcy


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/252/13
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 9 maja 2013 r.

..............................................................

imię i nazwisko (nazwa) przedsiębiorcy

………………………….....………….

adres zamieszkania (siedziby)

…………………………….....……….

OŚWIADCZENIE

W wykonaniu obowiązku wynikającego z uchwały Rady Miasta w Myszkowie w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie miasta Myszkowaoświadczam, że na dzień …………………. stan zatrudnienia w przedsiębiorstwie na terenie miasta Myszkowa, w przeliczeniu na pełne etaty wyniósł łącznie ………………… etatów (w tym ……… pracowników zatrudnionych w związku z nową inwestycją), co świadczy również o utrzymaniu nowo powstałej inwestycji.

             

              ...................................

miejscowość, data

............................................................             

podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do

reprezentowania przedsiębiorcy


[1]) zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, z poźn. zm.)

[2]) należy wpisać odpowiedni numer punktu z uchwały, w zależności od wielkości realizowanej inwestycji

[3]) należy wpisać odpowiedni numer punktu z uchwały, w zależności od wielkości realizowanej inwestycji

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Forum Od-nowa

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »