| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 367/2013 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 9 maja 2013r.

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu Siemianowice Śląskie

w sprawie: określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i   wychowawczych nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w   poszczególnych okresach roku szkolnego, zatrudnionych w   szkołach i   placówkach, dla których organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu Siemianowice Śląskie.  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   2001 r. z   późniejszymi zmianami), art. 92 ust. 1   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z   2001 r. z   późniejszymi zmianami) w   związku z   art. 42 ust. 7   pkt 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. Nr 97, poz. 674 z   2006 r. z   późniejszymi zmianami)  

Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala:  

§ 1.  

1.   Określa się zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i   wychowawczych nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w   poszczególnych okresach roku szkolnego, zatrudnionych w   szkołach i   placówkach, dla których organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu Siemianowice Śląskie.  

2.   Ilekroć w   dalszych przepisach jest mowa o   zajęciach - należy przez to rozumieć zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i   wychowawcze.  

3.   Dla nauczycieli zatrudnionych w   pełnym wymiarze zajęć, zgodnie z   art. 42 ust. 3   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, dla których ustalony plan zajęć jest różny w   poszczególnych okresach roku szkolnego, określa się średnioroczną liczbę godzin zajęć obliczoną jako sumę godzin przydzielonych do realizacji w   poszczególnych tygodniach roku szkolnego, podzieloną przez liczbę tygodni roku szkolnego, pomniejszoną o   przerwę zimową oraz wakacje letnie.  

4.   Plan zajęć ustalony wg zasady, o   której mowa w   ust. 3   powinien być określony dla każdego nauczyciela w   planie organizacyjnym na dany rok szkolny i   podany nauczycielowi do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego.  

5.   Godzinami ponadwymiarowymi dla nauczycieli, którym przydzielono w   planie organizacyjnym na dany rok szkolny liczbę godzin zajęć przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar są godziny zajęć realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, określony wg zasad, o   których mowa w   ust. 3.  

6.   Dla nauczycieli zatrudnionych w   niepełnym wymiarze czasu pracy, realizujących różny wymiar zajęć w   poszczególnych okresach roku szkolnego, w   umowie o   pracę należy określić średni tygodniowy wymiar godzin zajęć całego okresu zatrudnienia.  

7.   W przypadku rozwiązania z   nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, dla którego został ustalony różny plan zajęć, rozliczenie z   przydzielonych w   planie organizacyjnym godzin zajęć następuje z   datą ustania stosunku pracy, z   tym, że za wszystkie przepracowane miesiące, bez względu na wymiar godzin zrealizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy, tygodniowy wymiar godzin zajęć, a   także za przepracowane w   tym czasie godziny ponadwymiarowe, wyliczone zgodnie z   ust. 5.  

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.  

§ 3.  

Traci moc uchwała nr 517/2005 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z   dnia 28 kwietnia 2005 r. w   sprawie: określenia szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w   szkołach i   placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Siemianowice Śląskie, dla których ustalony plan zajęć jest różny w   poszczególnych okresach roku szkolnego.  

§ 4.  

Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z   mocą obowiązującą od 1   września 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich  


Adam Cebula  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »