| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 370/2013 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 9 maja 2013r.

w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Siemianowickie Centrum Kultury w Siemianowicach Śląskich

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 2   pkt 2, art. 41 ust. 1   i art. 42 Ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zmianami), oraz art. 9   w zw. z   art. 13 Ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z   2012 r. poz 406)  

Rada Miasta Siemianowic Śląskich  
uchwala:  

§   1.  

Nadać samorządowej instytucji kultury o   nazwie Siemianowickie Centrum Kultury w   Siemianowicach Śląskich Statut, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.  

§   2.  

Traci moc Uchwała Nr 328/2008 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z   dnia 25 września 2008 r. w   sprawie: nadania Statutu samorządowej instytucji kultury o   nazwie Siemianowickie Centrum Kultury w   Siemianowicach Śląskich.  

§   3.  

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich  


Adam   Cebula

 


Załącznik do Uchwały Nr 370/2013
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 9 maja 2013 r.

STATUT SIEMIANOWICKIEGO CENTRUM KULTURY W   SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.  

Siemianowickie Centrum Kultury w   Siemianowicach Śląskich, zwane dalej Centrum jest samorządową instytucją kultury, działającą w   szczególności na podstawie:  

1)   Ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z   2012 r., poz. 406),  

2)   Ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz 1591, z   późn. zmianami),  

3)   Uchwały nr 327/2008 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z   dnia 25 września 2008 r. w   sprawie: połączenia samorządowych instytucji kultury o   nazwach: Miejski Ośrodek Kultury, Dom Kultury "Pod Jarzębiną", Siemianowickie Centrum Kultury i   utworzenia jednej samorządowej instytucji kultury o   nazwie Siemianowickie Centrum Kultury w   Siemianowicach Śląskich,  

4)   Niniejszego Statutu.  

§   2.  

1.   Siedziba Centrum znajduje się w   Siemianowicach Śląskich przy ul. Niepodległości 45. W   skład struktury organizacyjnej Centrum wchodzą: budynek przy ul. Niepodległości 45, Park Tradycji przy ul. Orzeszkowej 12, pomieszczenia w   Willi Fitznera przy ul. 27 Stycznia 3, budynek przy ul. Wierzbowej 2   oraz Amfiteatr w   Parku Miejskim.  

2.   Centrum prowadzi działalność na obszarze Miasta Siemianowice Śląskie, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.  

§   3.  

1.   Organizatorem Centrum jest Miasto na prawach powiatu Siemianowice Śląskie, zwane dalej Organizatorem.  

2.   Organizator zapewnia Centrum środki potrzebne do utrzymania i   rozwoju, odpowiadające jego zadaniom.  

§   4.  

Centrum posiada osobowość prawną i   wpisane jest do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora pod numerem 10.  

§   5.  

Bezpośredni nadzór nad Centrum sprawuje w   imieniu Organizatora Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie.  

Rozdział 2.
Zakres działania Centrum  

§   6.  

Centrum służy rozwijaniu i   zaspokajaniu potrzeb kulturalnych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i   rozwoju kultury, także kultury fizycznej. Dba o   prawidłowy rozwój psychofizyczny i   zdrowie społeczeństwa współpracując z   ośrodkami kulturalnymi na terenie kraju i   za granicą, z   organami administracji publicznej, z   organizacjami pozarządowymi, z   placówkami oświatowymi oraz z   innymi osobami prawnymi i   fizycznymi zgodnie z   potrzebami lokalnej społeczności.  

§   7.  

1.   Do podstawowych zadań Centrum należy:  

1)   programowanie, organizowanie i   realizacja działań w   zakresie upowszechniania kultury,  

2)   rozpoznawanie i   rozbudzanie zainteresowań i   potrzeb kulturalnych,  

3)   kształtowanie aktywnego uczestnictwa w   kulturze,  

4)   poszukiwanie nowych form działalności kulturalnej,  

5)   promocja kultury i   sztuki.  

2.   Zadania wymienione w   ust. 1   Centrum realizuje przede wszystkim przez:  

1)   organizowanie i   popularyzowanie zajęć w   sekcjach artystycznych,  

2)   organizowanie form indywidualnej aktywności kulturalnej,  

3)   różnorodnych form edukacji kulturalnej i   wychowania przez sztukę,  

4)   współdziałanie ze środowiskami twórczymi,  

5)   organizowanie imprez kulturalnych,  

6)   prowadzenie działalności reklamowej i   informacyjnej.  

3.   Uwzględniając wymogi określone w   odrębnych przepisach Centrum może:  

1)   organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty,  

2)   prowadzić impresariat artystyczny,  

3)   organizować imprezy rozrywkowe i   turystyczne,  

4)   prowadzić działalność wydawniczą,  

5)   świadczyć usługi filmowe, teatralne, plastyczne i   inne usługi z   zakresu kultury,  

6)   prowadzić edukację artystyczną w   różnorodnych formach,  

7)   organizować zajęcia, zawody i   imprezy sportowo-rekreacyjne, w   szczególności w   dyscyplinach takich jak szachy i   brydż,  

8)   prowadzić wypożyczanie kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego i   innego,  

9)   prowadzić wynajem sal w   przynależnych budynkach oraz amfiteatru,  

10)   prowadzić sprzedaż dzieł sztuki i   artykułów użytku kulturalnego,  

11)   realizować imprezy zlecone (okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe, rekreacyjne i   rozrywkowe),  

12)   świadczyć usługi gastronomiczne,  

13)   prowadzić w   zakresie kultury i   edukacji działalność gospodarczą wynikającą z   potrzeb społeczności lokalnej, poprzez realizację imprez okolicznościowych, rodzinnych, obrzędowych, rekreacyjnych i   rozrywkowych,  

14)   prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w   odrębnych przepisach, z   której dochód będzie wykorzystany na działalność statutową,  

15)   poddzierżawiać lub podnajmować składniki wydzierżawione od Organizatora oraz osób fizycznych lub prawnych za ich zgodą, z   których dochód będzie wykorzystywany na działalność statutową,  

16)   prowadzić punkt w   zakresie koordynacji i   wspierania działań wolontariuszy.  

§   8.  

Centrum może podejmować również inne rodzaje działalności wynikające z   potrzeb środowiska oraz realizacji ogólnokrajowej polityki kulturalnej.  

Rozdział 3.
Nadzór i   zarządzanie Centrum  

§   9.  

1.   Działalnością Centrum zarządza Dyrektor, reprezentuje je na zewnątrz i   posiada uprawnienia pracodawcy.  

2.   Dyrektor działa i   podejmuje decyzje samodzielnie oraz ponosi za to pełną odpowiedzialność.  

3.   Do dokonywania czynności prawnych w   imieniu Centrum, w   tym w   zakresie jego praw i   obowiązków majątkowych, uprawniony jest Dyrektor.  

4.   Dyrektora Centrum powołuje i   odwołuje Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie na zasadach i   w trybie przewidzianym w   obowiązujących przepisach.  

5.   Zastępcę dyrektora powołuje i   odwołuje Dyrektor Centrum.  

§   10.  

Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie może powołać Radę Programową Siemianowickiego Centrum Kultury, jako Organ opiniujący i   doradczy.  

§   11.  

1.   Szczegółową organizację wewnętrzną Centrum oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz opinii działających w   Centrum organizacji związkowych i   stowarzyszeń.  

2.   Regulamin organizacyjny w   imieniu Organizatora opiniuje Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie.  

Rozdział 4.
Zasady gospodarki finansowej  

§   12.  

1.   Centrum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i   nabytą częścią mienia, zapewnia jej ochronę oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w   ramach posiadanych środków, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.  

2.   Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z   zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.  

3.   Roczne sprawozdanie finansowe Centrum podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie.  

§   13.  

1.   Centrum pokrywa bieżące koszty i   zobowiązania z   uzyskiwanych przychodów.  

2.   Przychodami Centrum są:  

1)   przychody z   prowadzonej działalności, w   tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego,  

2)   przychody z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych,  

3)   dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w   zakresie realizowanych zadań statutowych, w   tym na utrzymanie i   remonty obiektów,  

4)   dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,  

5)   dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i   programów,  

6)   środki otrzymane od osób fizycznych i   prawnych oraz z   innych źródeł.  

§   14.  

Wartość majątku Centrum odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który odpowiada wartości mienia wydzielonego dla Centrum.  

§   15.  

1.   Podstawą działalności Centrum jest roczny program działalności ustalany przez Dyrektora.  

2.   Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i   przedsięwzięcia do zrealizowania w   danym roku.  

3.   Centrum wykonuje także zadania z   zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez Organizatora.  

4.   Centrum może pobierać opłaty za swoje usługi, a   uzyskane wpływy przeznaczać na cele statutowe.  

5.   Centrum może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w   odrębnych przepisach.  

6.   Dochód z   prowadzonej działalności gospodarczej przeznacza się na realizację działalności statutowej.  

§   16.  

Centrum tworzy fundusze na zasadach określonych w   odrębnych przepisach.  

§   17.  

Ponadto dla realizacji celów statutowych Centrum może przystępować do innych instytucji społeczno-kulturalnych lub tworzyć własne organizacje i   stowarzyszenia, fundacje.  

Rozdział 5.
Przepisy końcowe  

§   18.  

1.   Połączenia, podziału lub likwidacji Centrum dokonuje Rada Miasta Siemianowic Śląskich na warunkach i   w trybie przewidzianym w   obowiązujących przepisach.  

2.   Zmiany w   Statucie mogą być dokonane w   trybie określonym dla jego nadania.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »