| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/336/13 Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 8 maja 2013r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Zbrosławice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.391 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Zbrosławice

Rada Gminy Zbrosławice uchwala:

§ 1. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:

1) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Zbrosławice, określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Zbrosławice, określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) prowadzenia grzebowisk na terenie Gminy Zbrosławice, określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

4) prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Zbrosławice, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbrosławice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Traci moc uchwała Nr IV/27/11 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, oraz uchwała Nr V/44/11 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Zbrosławice oraz zapewnienia im dalszej opieki.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Fels


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/336/13
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 8 maja 2013 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami na terenie Gminy Zbrosławice

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie

ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

2) posiadać aktualną umowę o współpracy z lekarzem weterynarii obejmującą przedmiot prowadzonej działalności,

3) przedsiębiorca prowadzący działalność w w/w zakresie, jego wspólnicy i osoby zasiadające w organach przedsiębiorcy nie mogą być karani z art. 35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,

4) posiadać aktualną umowę z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt gwarantującą odbiór wyłapanych zwierząt lub pisemne oświadczenie tego podmiotu, o gotowości odbioru zwierząt wyłapanych,

5) posiadać umowę obejmującą gotowość do odbioru zwłok zwierzęcych przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych,

6) dysponować miejscem do przetrzymywania wyłapanych zwierząt, do czasu ich przewiezienia do schroniska,

7) dysponować środkiem transportu przystosowanym do przewozu zwierząt zgodnie z wymogami określonymi w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 106. poz. 1002 z późn. zm.) dopuszczonym decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii,

8) dysponować specjalistycznym sprzętem do chwytania i transportowania bezdomnych zwierząt, niestwarzającym zagrożenia dla ich życia i zdrowia i niezadającym im cierpienia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt ( Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753).

2. Wymienione w ust. 1 wymagania muszą zostać wykazane odpowiednimi dokumentami.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/336/13
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 8 maja 2013 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Zbrosławice

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie

prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Zbrosławice powinien

spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt;

2) dysponować terenem, na którym prowadzona będzie działalność,

3) posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii nadającą weterynaryjny numer identyfikacyjny, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.)

4) lokalizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt, obiekty, pomieszczenia oraz wyposażenie muszą być zgodne z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657),

5) dysponować środkiem transportu przystosowanym do przewozu zwierząt zgodnie z wymogami określonymi w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) dopuszczonym decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii,

6) dysponować urządzeniami do gromadzenia odchodów zwierzęcych,

7) dysponować atestowanymi środkami do obezwładniania i wyłapywania zwierząt w sposób niepowodujący zagrożenia dla ich życia i zdrowia, ani niezadający im cierpienia,

8) posiadać umowę o współpracy z lekarzem weterynarii zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657),

9) posiadać chłodnię do czasowego przechowywania zwłok zwierzęcych. W przypadku braku chłodni do czasowego przechowywania zwłok zwierzęcych, należy posiadać umowę gwarantującą odbiór zwłok zwierzęcych przez podmioty uprawnione do przewozu zwłok zwierzęcych, utylizacji lub prowadzenia grzebowisk,

10) posiadać umowę z podmiotami uprawnionymi do przewozu zwłok zwierzęcych, utylizacji lub prowadzenia grzebowisk, albo posiadać uprawnienia do wykonywania tych czynności,

11) przedsiębiorca prowadzący działalność w w/w zakresie, jego wspólnicy i osoby zasiadające w organach przedsiębiorcy nie mogą być karani z art. 35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,

12) zatrudniać osoby, które nie były prawomocnie skazane za przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom, w szczególności z art. 35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, co należy poświadczyć stosownym oświadczeniem,

2. Wymienione w ust. 1 wymagania muszą zostać wykazane odpowiednimi dokumentami.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/336/13
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 8 maja 2013 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk zwłok
zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Zbrosławice

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie

prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części;

2) dysponować terenem, na którym prowadzona będzie w/w działalność,

3) teren, na którym prowadzona będzie działalność, musi być ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych,

4) posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 213 poz. 1342 z późn. zm.), stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych przepisami Unii Europejskiej, stanowiącymi przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi,

5) posiadać obiekty i środki techniczne niezbędne do właściwego prowadzenia działalności, a w szczególności:

a) chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części,

b) miejsce magazynowania środków dezynfekcyjnych,

c) środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,

d) narzędzia i środki techniczne umożliwiające grzebanie zwłok zwierzęcych i ich części;

e) środek transportu przystosowany do przewozu zwłok zwierzęcych i ich części zgodnie z wymogami określonymi w przepisach odrębnych.

2. Wymienione w ust. 1 wymagania muszą zostać wykazane odpowiednimi dokumentami.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/336/13
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 8 maja 2013 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Zbrosławice

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie

prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;

2) dysponować terenem, na którym prowadzona będzie w/w działalność,

3) teren, na którym prowadzona będzie działalność, musi być ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych,

4) posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 213 poz. 1342 z późn. zm.), stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych przepisami Unii Europejskiej, stanowiącymi przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi,

5) posiadać obiekty i środki techniczne niezbędne do właściwego prowadzenia działalności, a w szczególności:

a) chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części,

b) urządzenia do spalania zwłok zwierzęcych i ich części, które muszą spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach w tym zakresie, znajdować się pod odpowiednim nadzorem technicznym oraz dotrzymywać standardów emisyjnych,

c) miejsce do magazynowania odpadów powstających w procesie spalania,

d) środek transportu przystosowany do przewozu zwłok zwierzęcych i ich części zgodnie z wymogami określonymi w przepisach odrębnych.

6) posiadać umowę gwarantującą odbiór odpadów powstałych w procesie spalania przez wyspecjalizowany podmiot.

2. Wymienione w ust. 1 wymagania muszą zostać wykazane odpowiednimi dokumentami.


Uzasadnienie

W celu wypełnienia obowiązku, wynikającego z art. 7 ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 11 kwietnia 2012 r. poz. 391), przygotowany został projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Podjęcie przez Radę Gminy niniejszej uchwały jest uzasadnione

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »